Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Investeringsbank

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Investeringsbank

 

RESUMÉ AF:

Protokol (nr. 5) om vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), der er vedhæftet traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED PROTOKOL (NR. 5)?

 • Den indeholder forretningsordenen for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), EU's finansieringsinstitution.
 • Den fastlægger EIB’s sammensætning og opgaver.
 • EIB har status som juridisk person, finansiel selvbestemmelsesret og sin egen struktur for beslutningstagning.

VIGTIGSTE PUNKTER

EIB, der blev grundlagt i 1958 for at bidrage til EU’s afbalancerede og gnidningsløse udvikling, yder finansiering og ekspertise til forsvarlige og bæredygtige investeringsprojekter i Europa og udenfor. Den er ejet af de 28 EU-lande, og de projekter, den støtter, bidrager til at fremme EU’s politiske mål.

Base, medlemmer og kapital

EIB har base i Luxembourg. Alle EU-landene indskyder kapital i banken, der den 1. juli 2015 var på 243 mia. EUR. Hvert land indskyder i henhold til landets økonomiske vægt (udtrykt som bruttonationalproduktet), da det tiltrådte EU. Når et nyt land tiltræder EU, stiger kapitalen. EIB’s styrelsesråd kan også ved enstemmighed beslutte at hæve den indskudte kapital.

Sammensætning

Styrelsesråd

Styrelsesrådet består af ministre udpeget af EU-landene (normalt finansministrene). Det er EIB’s vigtigste besluttende organ. Det fastlægger retningslinjer for banken og træffer de vigtigste beslutninger som:

 • retningslinjer for kreditpolitik
 • udnævnelse og honorar til medlemmerne af de andre besluttende organer
 • godkendelse af årsregnskabet
 • tilladelse til, for hvert enkelt land, at Banken kan operere uden for EU
 • kapitalforøgelse.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 29 medlemmer med et medlem udpeget af hvert EU-land og et medlem udpeget af Kommissionen. Derudover er der 19 suppleanter. For at udvide bestyrelsens professionelle ekspertise på visse områder har bestyrelsen benyttet sig af muligheden for at udpege seks eksperter, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen godkender alle beslutninger om at yde finansiering samt låneprogrammet. Den gennemgår låneaktiviteter samt finansielle transaktioner og fører kontrol med direktionens aktiviteter.

Direktionen

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Banken under EIB-formandens ledelse. Den har en formand og otte næstformænd. Traditionelt er ét medlem udpeget af hvert af de største EU-lande baseret på deres aktiebesiddelse (Det Forende Kongerige, Frankrig, Italien og Tyskland), og de resterende fem er udpeget af andre lande, der er delt op i fem landegrupper. Direktionens medlemmer er udelukkende ansvarlige over for Banken og er uafhængige i udførelsen af deres hverv.

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der rapporterer direkte til styrelsesrådet. Det har ansvaret for at bekræfte, at Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med gældende regler, og at dens bøger har været rigtig ført. Revisionsudvalget er også ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber. Det bekræfter, at Bankens aktiviteter er i overensstemmelse med bedste relevante bankpraksis. Revisionsudvalget består af seks medlemmer. Derudover kan der udpeges tre observatører til at bistå udvalget.

Mål og operationer

EIB’s centrale aktivitet er at støtte sunde investeringer. Den bidrager ved hjælp af »udlån, kombination og rådgivning«, dvs. ved at yde finansiering, supplere EU-finansiering og give råd om udformning af et program eller et projekt. EIB’s mission fremgår af artikel 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

EIB yder finansiering til store, ofte grænseoverskridende projekter (herunder initiativer vedrørende det globale klima) eller til økonomiske aktiviteter, der ikke har umiddelbar adgang til finansiering (f.eks. i mindre udviklede regioner eller for SMV’er) på EU-landenes territorier. Banken kan dog også efter styrelsesrådets beslutning yde finansiering til investering uden for EU.

Principper, der skal iagttages ved ydelse af lån

Midlerne skal anvendes i EU’s interesse på den mest rationelle måde.

Hverken EIB eller EU-landene må stille betingelser om, at lån skal bruges i et bestemt EU-land. EIB må ikke finansiere noget projekt, som det land, på hvis område investeringen skal gennemføres, modsætter sig.

Låneansøgninger

Ansøgninger om lån eller garantier kan stiles til EIB enten via Kommissionen eller via det EU-land, på hvis område projektet skal gennemføres. En virksomhed kan også ansøge direkte om et lån eller en garanti. I alle tilfælde bliver Kommissionen og det pågældende EU-land bedt om en udtalelse.

Direktionen tjekker, at ansøgningerne om lån eller garantier overholder relevante regler. Projekter og programmer skal være bæredygtige på fire områder: på det økonomiske, tekniske, miljømæssige og finansielle område. Alle projekter vurderes nøje og overvåges, indtil de er gennemført.

Operationer på kapitalmarkederne

EIB har ret til at udføre operationer på kapitalmarkederne. Den kan:

 • låne de midler på kapitalmarkederne, som den har brug for til udførelsen af sine opgaver
 • købe og sælge værdipapirer på de finansielle markeder
 • investere på pengemarkederne.

Datterselskaber

EIB kan oprette datterselskaber eller andre enheder. Disse skal have status som juridisk person og finansiel autonomi. Styrelsesrådet skal enstemmigt vedtage vedtægterne for disse organisationer.

BAGGRUND

EIB blev oprettet i 1958 og er EU’s bank til langsigtede lån. I 1994 blev EIF oprettet for at støtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med høj vækst og/eller dem, der er aktive inden for nye teknologier. EIB er den største aktionær og operatør i Den Europæiske Investeringsfond (EIF). I år 2000 blev EIB-Gruppen oprettet, der består af EIB og EIF. Inden for gruppen yder EIB lån på mellemlang og lang sigt, mens EIF er specialiseret i operationer, der kræver risikovillig kapital, og i at stille garantier for SMV’er.

EIB og EIF kommer til at spille en vigtig rolle i investeringsplanen for Europa med oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer for perioden 2015-2017.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Protokol (nr. 5) om vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) vedhæftet traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 251-264)

seneste ajourføring 03.08.2016

Top