Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er et rådgivende organ for Den Europæiske Union (EU). I EU's beslutningsproces skal Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet i visse anliggender rådføre sig med Udvalget. Hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan det fremsætte initiativudtalelser.

DOKUMENT

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden.

RESUMÉ

I medfør af artikel 303 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) selv sin forretningsorden. Den nuværende forretningsorden beskriver således EØSU’s opgaver og struktur.

MEDLEMMERNE

I henhold til artikel 300 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde består Det Økonomiske og Sociale Udvalg af repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og for organisationer for andre aktører, der er repræsentative for civilsamfundet, navnlig på det socioøkonomiske, borgerretlige, faglige og kulturelle område.

Desuden indstilles medlemmerne af EU-landenes regeringer og udnævnes af Rådet for EU for en periode på fem år, der kan fornyes. Udvalget kan have op til 350 medlemmer.

UDVALGETS ARBEJDSORGANER

Præsidiet

Præsidiet består af:

 • en formand og de to næstformænd
 • tre gruppeformænd (gruppe I: arbejdsgiverne, gruppe II: lønmodtagerne, gruppe III: de øvrige økonomiske og sociale interessegrupper)
 • seks formænd for de faglige sektioner
 • et variabelt antal medlemmer, dog højst svarende til antallet af medlemsstater.

Formanden vælges blandt medlemmerne af en de tre grupper, og næstformændene blandt medlemmerne af en af de to andre grupper. Formanden og næstformanden vælges på skift blandt medlemmerne af de tre grupper for en periode på to år.

Præsidiets vigtigste opgaver er:

 • at fastlægge Udvalgets organisation og interne arbejdsgang og varetage det politiske ansvar for dets overordnede ledelse
 • sammen med formanden for udvalget at udøve de beføjelser for budgettet og finansforvaltningen, som påhviler det ifølge finansforordningen og Udvalgets forretningsorden
 • at fastsætte gennemførelsesbestemmelserne til forretningsordenen og præcisere, hvordan den skal fortolkes
 • hvert halve år på grundlag af en specifik rapport at undersøge, hvilken indflydelse Udvalgets udtalelser har haft.

Formandskabet og formanden

Udvalgets formandskab (formanden og de to næstformænd) mødes med gruppeformændene for at forberede præsidiets og plenarforsamlingens arbejde.

Formanden vælges for to et halvt år og leder arbejdet i Udvalget, idet han til stadighed inddrager næstformændene i sine aktiviteter. Han repræsenterer Udvalget udadtil og underretter forsamlingen om, hvilke skridt og handlinger der er foretaget i Udvalgets navn. Den nyvalgte formand fremlægger et arbejdsprogram for sin embedsperiode på plenarforsamlingen og gør ved embedsperiodens udløb status over de opnåede resultater.

De faglige sektioner

Udvalget består af seks faglige sektioner:

 • Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT) (EN) (FR)
 • Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO) (EN) (FR)
 • Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder (SOC) (EN) (FR)
 • Eksterne forbindelser (REX) (EN) (FR)
 • Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT) (EN) (FR)
 • Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TRA) (EN) (FR).

På forslag af præsidiet kan forsamlingen nedsætte andre faglige sektioner på de områder, der er omfattet af traktaterne. Med undtagelse af formanden skal alle medlemmer af Udvalget være medlem af mindst én faglig sektion. Medlemmerne af de faglige sektioner udpeges for en periode på to et halvt år.

De faglige sektioner har til opgave at udarbejde udtalelser eller informationsrapporter om de spørgsmål, som de får forelagt. De kan af deres midte nedsætte en studiegruppe eller en redaktionsgruppe eller udpege en ordfører uden studiegruppe. Ordføreren har til opgave at udarbejde udtalelser og holde sig underrettet om, hvordan de følges op i de europæiske institutioner, efter at de er vedtaget på plenarforsamlingen.

Underudvalg

I særlige tilfælde eller for sager, der henhører under flere sektioners kompetenceområde, kan Udvalget beslutte at anvende en midlertidig ad hoc-struktur i form af et underudvalg. Underudvalgene fungerer på samme måde som de faglige sektioner, og deres forslag til udtalelse forelægges direkte for plenarforsamlingen til behandling.

Observationsorganer, høringer, eksperter

Udvalget kan oprette observationsorganer, hvis arten, omfanget eller den specifikke karakter af de forelagte opgaver kræver, at der anvendes særligt fleksible arbejdsmetoder, procedurer og instrumenter.

Udvalgets forskellige instanser og arbejdsorganer kan også foretage høring af personer udefra, hvis det er berettiget på grund af spørgsmålets vigtige karakter.

Endelig kan formanden tilkalde eksperter for at belyse særlige tekniske spørgsmål i forbindelse med arbejdet.

Rådgivende kommissioner

Udvalget kan nedsætte rådgivende kommissioner, der består af medlemmer af Udvalget og delegerede for de områder af civilsamfundet, som Udvalget ønsker at inddrage i arbejdet.

Dialog med de økonomiske og sociale organisationer i EU og ikke-EU-lande

EØSU opretholder i kraft af sit særlige mandat strukturerede forbindelser til de økonomiske og sociale råd og tilsvarende institutioner i EU og i tredjelande. EØSU udpeger således delegationer med ansvar for at varetage disse relationer.

Grupper og kategorier

Udvalget består af tre grupper, der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverne, lønmodtagerne og de øvrige interessegrupper i det organiserede civilsamfund. Grupperne vælger selv deres formænd og næstformænd. De deltager i forberedelsen, tilrettelæggelsen og samordningen af arbejdet i Udvalget.

 • Arbejdsgivergruppen (gruppe I) består af medlemmer fra den private og den offentlige sektor i erhvervslivet, små og mellemstore virksomheder, handelskamre, en gros- og detailhandelen, finanssektoren, samt transport- og landbrugssektoren
 • Lønmodtagergruppen (gruppe II) består af medlemmer fra de nationale fagforeninger, såvel fagforbund som sektorforbund
 • Gruppen, der repræsenterer de øvrige interessegrupper i civilsamfundet (gruppe III), består af medlemmer fra organisationer for landbruget, forbrugerne, små og mellemstore virksomheder, håndværkere, de liberale erhverv og ngo'er med ansvar for social- og miljøbeskyttelse.

Medlemmerne af de tre grupper i Udvalget kan frivilligt slutte sig sammen i kategorier, som repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale interessegrupper i det organiserede civilsamfund i EU.

Civilsamfundet

I 2012 vedtog begge institutioner en protokol om samarbejde mellem Europa-Kommissionen og udvalget med henblik på at styrke civilsamfundets organisationers deltagelse på nationalt og europæisk plan i processen med at udvikle politikkerne i Den Europæiske Union og i udviklingen af en struktureret dialog mellem disse organisationer og de europæiske institutioner.

Bl.a. styrker protokollen udvalgets valgfri rådgivende funktion for på områder af særlig betydning for det civile samfund som opført i Kommissionens årlige arbejdsprogram (især Europa 2020-strategien, og navnlig bæredygtig udvikling, uddybelse af det indre marked, bekæmpelse af fattigdom, indvandring og energiforsyning).

UDVALGETS FORRETNINGSGANG

Høring af Udvalget

Udvalget udarbejder sine udtalelser på anmodning af Rådet, Kommissionen eller Europa-Parlamentet.

Udvalget kan også fremsætte udtalelser på eget initiativ eller udarbejde informationsrapporter eller resolutioner om alle spørgsmål, der vedrører EU's opgaver.

Udvalgets udtalelser afspejler desuden Udvalgets opfattelse af de spørgsmål, det forelægges. De ledsages oftest af konkrete forslag. I sine udtalelser varetager Udvalget primært civilsamfundets interesser, som det repræsenterer på EU-plan.

Arbejdet i de faglige sektioner

Udarbejdelsen af udtalelser eller informationsrapporter varetages af en faglig sektion, der udpeges af præsidiet.

Ordføreren undersøger det forelagte spørgsmål, eventuelt med bistand af en eller flere medordførere eller en ekspert, sammenfatter de fremsatte synspunkter og udarbejder på grundlag heraf et forslag til en udtalelse, som forelægges den faglige sektion til debat og godkendelse ved afstemning.

Arbejdet i plenarforsamlingen

Udvalget træder generelt sammen som plenarforsamling 10 gange om året. Plenarforsamlingen vedtager Udvalgets udtalelser på grundlag af de faglige sektioners udtalelse og tilstiller dem til Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Forslaget til dagsordenen, der er udarbejdet af Præsidiet på forslag fra formandskabet og i samarbejde med gruppeformændene, tilstilles alle Udvalgets medlemmer samt Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet. Forslaget forelægges forsamlingen til vedtagelse ved plenarforsamlingens åbning.

Udvalgets udtalelser og referaterne af plenarforsamlingen tilstilles Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Uanset retsgrundlaget for en høring (obligatorisk eller fakultativ høring) udgør Udvalgets udtalelser et element, der er juridisk nødvendigt for Rådets endelige afgørelse.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Afstemningsregler

Udvalget og dets organer vedtager tekster og træffer beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre andet er fastsat i forretningsordenen. Afstemningen foregår enten offentligt, ved navneopråb eller hemmeligt. Hemmelig afstemning afholdes, hvis et flertal af Udvalgets medlemmer anmoder om det.

Hasteprocedure

Hvis Udvalget er blevet pålagt at fremsætte en udtalelse inden for en særlig kort frist, kan der anvendes en hasteprocedure. Formanden kan i så fald uden på forhånd at have rådført sig med præsidiet træffe alle nødvendige foranstaltninger til varetagelse af Udvalgets arbejde, men underretter præsidiet om sine beslutninger.

Offentlighed omkring Udvalget og dets arbejde

Udvalget offentliggør sine udtalelser i Den Europæiske Unions Tidende. Udvalgets sammensætning, præsidium og faglige sektioner offentliggøres ligeledes i Den Europæiske Unions Tidende.

Udvalgets generalsekretær skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at offentligheden har adgang til de relevante dokumenter. Alle borgere i Den Europæiske Union kan henvende sig skriftligt til Udvalget på et af EU's officielle sprog og få et svar på samme sprog.

Møderne i plenarforsamlingen og i de faglige sektioner er offentlige. Derudover kan medlemmer af de europæiske institutioner deltage i møderne i Udvalget og i dets organer og har taleret.

TILKNYTTEDE RETSAKTIER

Samarbejdsprotokol mellem Europa-Kommissionen og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Seneste ajourføring: 10.01.2014

Top