Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa-Kommissionens forretningsorden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa-Kommissionens forretningsorden

Europa-Kommissionen er en af de syv institutioner i Den Europæiske Union. Den varetager Den Europæiske Unions overordnede interesser og repræsenterer Unionen i forhandlinger af handelsaftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande. Kommissionen har retten til lovgivningsinitiativer og sørger for, at Unionens traktater og EU-retten bliver anvendt. Europa-Kommissionen forvalter og implementerer Den Europæiske Unions politikker, og den gennemfører budgettet.

DOKUMENT

Kommissionens forretningsorden [Se Ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Begrebet »Kommission« kan henvise til institutionen, kommissærkollegiet og det administrative personale.

Kommissionens forretningsorden fastlægger Kommissionens funktioner og struktur.

Den dækker blandt andet følgende forhold vedrørende Kommissionens arbejde:

KOMMISSIONENS STRUKTUR

Kommissærkollegiet

Der refereres samlet til Kommissionens medlemmer som kommissærer. Kommissionen fungerer som kollegium. Princippet om, at den handler som kollegium, bevirker, at kommissionsmedlemmerne har samme stemme i beslutningsprocedurer, at de træffer fælles beslutninger, og at de har fælles politisk ansvar for alle beslutninger, som træffes af Kommissionen.

Formanden for Kommissionen fastlægger retningslinjerne for Kommissionen, og repræsenterer den. Han afgør Kommissionens interne struktur og fordeler ansvarsområder (porteføljer) blandt kommissærerne. Han kan også ændre disse i løbet af hans mandat. Formanden assisteres i nogle af sine opgaver af generalsekretæren.

Kommissionens tjenestegrene

Generaldirektoraterne og tjenestegrenene forbereder og gennemfører Kommissionens handlinger. De gennemfører således de politiske prioriteter og retningslinjer, der fastlægges af Formanden. Som udgangspunkt er generaldirektoratet delt op i tjenestegrene, der igen er delt op i direktorater, der er inddelt i kontorer.

INTERN BESLUTNINGSPROCEDURE

Der er fire belutningsprocedurer

Kommissionen træffer beslutninger gennem procedurer:

  • mundtlig: disse beslutninger tages i løbet af møder i kommissærkollegiet
  • skriftlig: kommissærerne indgår aftale via en skriftlig proces, når aftalen er godkendt af de direkte implicerede generaldirektorater og den juridiske tjeneste
  • bemyndigelse: Kommissionen giver en eller flere kommissærer bemyndigelse til at forvalte eller administrere på sine vegne i henhold til specifikke begrænsninger og betingelser
  • delegering: Kommissionen delegerer vedtagelsen af bestemte forvaltningsmæssige og administrative foranstaltninger til generaldirektørerne eller lederne af tjenestegrenene i henhold til specifikke betingelser.

Kommissionens møder (mundtlig procedure)

Kommissionen afholder møder i kollegiet, normalt en gang om ugen. Møderne finder som regel sted om onsdagen i Bruxelles. Når Europa-Parlamentet holder møde i Strasbourg, afholder Kommissionen normalt sit møde om Tirsdagen. Formanden kan desuden indkalde ekstraordinære møder i Kommissionen.

Hvis en kommissær ikke kan deltage i et møde, kan vedkommendes kabinetschef deltage og på opfordring af formanden gøre rede for det fraværende medlems synspunkt. Vedkommende må dog ikke stemme.

Formanden vedtager dagordenen for hvert kommissionsmøde. En kommissær kan anmode Formanden om at medtage et punkt på dagsordenen under visse betingelser (specielt tidsfrister). Kommissionen kan på forslag af formanden behandle ethvert spørgsmål, der ikke er opført på dagsordenen. Den kan også beslutte ikke at behandle et spørgsmål på dagsordenen.

Kommissionens møder er ikke offentlige, men dagordenen og referaterne bekendtgøres på webstedet for Europa Kommissions register.

Kommissionen kan kun afholde gyldige drøftelser og træffe juridisk bindende afgørelser, hvis et flertal af medlemmerne i henhold til traktatens bestemmelser er til stede (flertal). Det vil i praksis sige, at Kommissionen vedtager ved konsensus. En eventuel hemmelig afstemning kan dog finde sted, hvis Formanden eller en kommissær anmoder om det. Kollegiet kan skride til afstemning, eventuel en hemmelig afstemning, hvis Formanden eller en kommissær anmoder om det. Et flertal af medlemmerne, i overensstemmelse med traktaten, skal i så fald stemme for forslaget eller afgørelsen, for at det/den kan vedtages.

Forberedelse og gennemførelse af beslutninger

Kommissærerne har kabinetter til rådighed, der bistår dem ved udførelsen af deres arbejdsopgaver og ved forberedelsen af kommissærkollegiets afgørelser. De giver instrukser til de berørte tjenestegrene eller generaldirektorater.

Et tæt samarbejde og en effektiv koordinering mellem de involverede generaldirektorater og tjenestegrene er afgørende for at sikre konsekvens og kvalitet i Kommissionens arbejde. Koordineringen gælder fra udformningen af et initiativ, og indtil det forelægges Kommissionen samt i løbet af den interinstitutionelle fase.

Generalsekretæren er ansvarlig for gennemførelsen, beslutningsprocedurerne og sørger for at Kommissionens beslutninger gennemføres, meddeles og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende samt i Kommissionens instrumenter, og at de øvrige institutioner underrettes.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens forretningsorden

1.1.2001

-

EFT L 308 af 8.12.2000.

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens afgørelse 2010/138/EU, Euratom

6.3.2010

-

EUT L 55 af 5.3.2010

Kommissionens afgørelse 2011/737/EU, Euratom

16.11.2011

-

EUT L 296 af 15.11.2011

TILHØRENDE DOKUMENTER

Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 248 til 250 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 904/2012 af 24. september 2012 om ændring af forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager [Den Europæiske Unions Tidende L 269 af 4.10.2012].

Det Europæiske Råds afgørelse 2013/272/EU af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer af Europa-Kommissionen [Den Europæiske Unions Tidende L 165 af 18. 6.2013]

seneste ajourføring 28.05.2014

Top