Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa-Parlamentets forretningsorden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europa-Parlamentets forretningsorden

RESUMÉ AF:

Europa-Parlamentets forretningsorden

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED FORRETNINGSORDENEN?

 • Den fastlægger EU’s eneste fælleseuropæiske direkte valgte institutions interne struktur og funktionsmåde. I henhold til artikel 232 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Europa-Parlamentet bemyndigelse til at vedtage sin egen forretningsorden.
 • Det 300 sider lange dokument dækker alle proceduremæssige aspekter af Parlamentets arbejde. Det ajourføres regelmæssigt (sidste udgave er fra september 2015).

HOVEDPUNKTER

Forretningsordenen dækker følgende aspekter af Parlamentets arbejde.

Medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er):

Hverv

MEP’er vælger formanden, 14 næstformænd og fem kvæstorer ved hemmelig afstemning for en periode på to et halvt år.

 • Formanden:
  • har den overordnede ledelse af Parlamentet og dets opgaver
  • repræsenterer Parlamentet
  • sørger for overholdelse af forretningsordenen og opretholdelse af god orden
  • åbner, udsætter og hæver møderne, leder forhandlingerne og overser afstemninger
  • tager stilling til, om ændringsforslag kan stilles, til forespørgsler og spørgsmål samt til, om betænkninger er i overensstemmelse med forretningsordenen
  • henviser de sager til udvalgene, som hører under deres sagsområde.
 • Næstformænd har specifikke opgaver og træder i formandens sted, når det er nødvendigt.
 • Kvæstorer varetager administrative og finansielle opgaver, som direkte vedrører MEP’erne.
 • Præsidiet består af formanden og de 14 næstformænd. Det træffer afgørelser om økonomiske, organisatoriske og administrative spørgsmål, der berører Parlamentet.
 • Formandskonferencen består af Parlamentets formand samt gruppeformændene (se herunder). Det tilrettelægger Parlamentets politiske arbejde og træffer beslutning om den lovgivningsmæssige planlægning.
 • Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og særlige udvalg. Den afgiver henstillinger om udvalgenes arbejde og dagsordener til plenarforsamlinger.
 • Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle interparlamentariske delegationer til parlamenter i resten af verden. Den afgiver henstillinger om delegationernes arbejde.
 • Politiske grupper dannes af MEP’er på baggrund af deres politiske tilhørsforhold. Der kræves mindst 25 MEP’er, valgt i mindst en fjerdedel af EU-landene, til at danne en gruppe. De modtager økonomisk og administrativ støtte afhængigt af størrelsen.
 • Nogle MEP’er tilslutter sig ikke nogen politisk gruppe. De modtager støtte til deres parlamentariske aktiviteter.
 • Individuelle MEP’er fra forskellige politiske grupper kan danne en tværpolitisk gruppe om specifikke emner såsom dyrevelfærd eller offentlig sundhed.

Lovgivningsprocedurer

 • den almindelige lovgivningsprocedure (1., 2. og 3. behandling), hvor Parlamentet fungerer som medlovgiver med Rådet
 • høringsprocedurer, hvor Parlamentet forelægger en udtalelse om et forslag til en retsakt
 • godkendelsesprocedurer, hvor Parlamentets godkendelse er påkrævet før vedtagelsen af en retsakt.

Under disse lovgivningsprocedurer er Parlamentet særligt opmærksom på spørgsmål som overholdelse af grundlæggende rettigheder, retsgrundlaget, delegation af beføjelser, finansiel forenelighed og overholdelse af nærhedsprincippet.

Initiativbetænkninger

Forbindelser med andre EU-institutioner og -organer

Forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer

 • MEP’er kan stille skriftlige forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. De kan også stille mundtlige forespørgsler, der efterfølges af en forhandling, til Rådet eller Kommissionen.

Forbindelser med nationale parlamenter

Parlamentets sessioner

 • Parlamentet holder 4-dages mødeperioder næsten hver måned i Strasbourg og yderligere mødeperioder i Bruxelles.
 • Detaljerede regler dækker forhold såsom taletid, brug af sprog, omdeling af dokumenter, afstemning og sanktioner for dårlig opførsel.

Udvalg

 • Stående udvalg forbereder Parlamentets afgørelser i plenum ved at forelægge rapporter og andre dokumenter inden for deres specifikke kompetenceområde.
 • Særlige udvalg kan nedsættes for en bestemt periode og et specifikt sagsområde.
 • Undersøgelsesudvalg kan nedsættes for at undersøge påstande om overtrædelser af EU-retten eller eventuelle forsømmelser.

Interparlamentariske delegationer

Andragender

DOKUMENT

Europa-Parlamentets forretningsorden.

seneste ajourføring 21.03.2016

Top