Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiering af SMV'ers vækst

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Finansiering af SMV'ers vækst

Det er afgørende at sikre de små og mellemstore virksomheder (SMV) en bedre adgang til egenkapital og lån, så de derigennem fuldt ud kan udnytte deres potentiale. For EU og medlemsstaterne er det en målsætning at skabe forudsætningerne for, at investeringer i startkapital inden 2013 vil kunne tredobles.

DOKUMENT

Meddelelse af 29. juni 2006 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Finansiering af SMV'ers vækst - Merværdiskabelse på EU-plan [KOM(2006) 349 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Finansiering - en udfordring for de små og mellemstore virksomheder (SMV)

For en SMV er en forbedret adgang til finansieringskilder, herunder især startkapital og løbende kapitaltilførsel, afgørende for, at den kan udnytte sit potentiale til vækst og innovation. Desværre lider mange SMV'er i EU under manglende egenkapital.

For vækstsøgende iværksættere opstår behovet for ekstern finansiering, når deres indskudskapital er opbrugt. Imidlertid betragtes finansiering af SMV'er ofte som for risikobetonet på grund af den svage rentabilitet, især i opstartsfasen. Der er således en alvorlig mangel på business angels og risikokapitalfonde, der er villige til at investere i unge innoverende SMV'er.

De manglende muligheder for at opnå opstartsinvesteringer forhindrer mange SMV'er i at nå en størrelse, hvor de ville kunne opnå udviklingskapital, og dette lammer således deres vækst.

SMV'er er væsentlige kilder til innovation og jobskabelse. De er også drivkraften bag Europas vækst. At gøre det muligt for SMV'er at skabes, udvikles og udnytte deres potentiale er således et væsentligt led i Lissabon-processen.

Stimulere finansiering af SMV'er

Europa-Kommissionen foreslår en række foranstaltninger til stimulering af finansieringen af SMV'erne.

  • Fremme yderligere risikokapitalinvestering

Man vil kunne fremme risikokapitalinvesteringerne ved at etablere et indre marked for risikokapital. Det drejer sig her bl.a. om at rette op på markedsopsplitningen og give de forskellige aktører mulighed for at foretage grænseoverskridende investeringer uden at blive diskrimineret skattemæssigt.

Der bør også være stor opmærksomhed omkring exitstrategien (hvornår ventureinvestoren kan trække sig ud af sine investeringer og frigøre midler til genbrug i nye projekter). Børsintroduktioner er en naturlig "exit route" for venturekapitalinvestorer, og det er derfor af stor betydning at gøre de europæiske vækstbørser mere likvide og ydedygtige.

EU bør også udvikle en vækst- og investeringskultur. Personer, der har haft succes som iværksættere, bør tilskyndes til selv at investere og blive business angels.

  • Udvikle lånefinansiering til SMV'er

EU bør tilskynde den traditionelle bankfinansiering af innovation. Der vil blive tilrettelagt en fælles drøftelse mellem bankerne og SMV'erne med henblik på at forbedre perspektiverne i forbindelse med langfristede bankforbindelser, lettelse af mikrofinansiering (lån på mindre end 25 000 EUR) og mezzaninfinansiering (en blanding af lån og indskud af egenkapital) samt en vurdering af interessen for systemer til skattenedsættelse for nye innoverende virksomheder.

  • Øge EU's bidrag til finansieringen af SMV'er

EU bør stille flere midler til rådighed for finansiering af SMV'er.

EU's vigtigste eksisterende redskaber i denne forbindelse er rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation) (CIP) (2007-2013), Jeremie - fælles europæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, under strukturfondene, og det syvende forskningsrammeprogram (2007-2013).

EU har endvidere revideret statsstøttereglerne for risikokapital, herunder reglerne for støtte til unge innovative virksomheder.

  • Indføre en bedre styring på nationalt plan

Medlemsstaterne bør også sikre, at de skatte- og lovgivningsmæssige rammer stimulerer SMV'ernes adgang til risikokapital og lånefinansiering. Visse medlemsstater har allerede haft held med dette, og det er derfor af afgørende betydning, at god praksis identificeres og offentliggøres.

Medlemsstaterne opfordres endvidere til at udarbejde programmer til støtte for iværksættere for at gøre dem bekendt med investorernes krav og gøre dem bedre i stand til at præsentere deres projekter.

Kontekst

Denne meddelelse indgår i Lissabon-strategien og supplerer meddelelsen om en moderne SMV-politik.

Kommissionen vil i 2009 forelægge en rapport om udviklingen inden for finansiering af SMV'er, der skal indgå i rapporteringen om fremskridtet med den fornyede Lissabon-strategi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse af 10. november 2005 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program - Moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse [KOM(2005) 551 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder [Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 20.5.2003].

See also

For yderligere generelle oplysninger om dette emne, se resuméet om virksomheders adgang til finansiering.

Seneste ajourføring: 15.01.2007

Top