Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Virksomheders adgang til finansiering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Virksomheders adgang til finansiering

De europæiske virksomheder kan direkte eller indirekte få økonomisk støtte fra EU. EU supplerer således de nationale foranstaltninger og gør dem mere effektive.

Skabelse og udvikling af en virksomhed kræver finansiering. Ledere, som selv har stiftet virksomheden, finder hyppigt de første investorer blandt familiemedlemmer og venner, men ofte er det påkrævet med andre finansieringskilder. Mange gange er det imidlertid vanskeligt at finde en hensigtsmæssig finansiering især for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), eftersom de finansielle aktører viger tilbage over for den risiko, der er forbundet med disse virksomheder. Det markedssvigt, som er resultatet heraf, risikerer at gå ud over iværksætterånden i Europa og dermed den økonomiske vækst.

Det er derfor vigtigt at forbedre det finansielle klima for virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Medlemsstaterne er de bedst placerede til at afbøde bestemte markedssvigt. EU stiller finansielle midler til rådighed for de europæiske virksomheder for det meste indirekte (finansielle instrumenter), men undertiden også direkte (andre former for finansiel støtte) for på denne måde at supplere de nationale foranstaltninger og gøre dem mere effektive.

INDIREKTE STØTTE

De finansielle EU-instrumenter letter adgangen til finansiering for virksomhederne, navnlig SMV’erne, både når det gælder egenkapital og fremmedkapital. Virksomhederne modtager ikke støtte direkte fra EU, men gennem en kreditformidler.

De finansielle instrumenter indgår i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007-2013), og navnlig iværksætter- og innovationsprogrammet, som følger op på det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2006). Inden for rammerne af det flerårige program blev der afsat 510 mio. EUR, og inden for rammerne af rammeprogrammet bliver beløbet 3,6 milliarder EUR.

Ved hjælp af de finansielle instrumenter stiller EU indirekte økonomiske midler til rådighed for virksomhederne. De finansielle midler administreres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) (EN) på Kommissionens vegne. Den Europæiske Investeringsfond benytter finansielle formidlere dvs. banker og fonde og fremmer derved nærhedsfinansiering.

Tilførsel af egenkapital

Startkapital og fortløbende tilførsel af kapital er påkrævet for, at en virksomhed kan udnytte sit vækstpotentiale og innovative potentiale. Mange gange råder SMV’erne imidlertid ikke over tilstrækkelig egenkapital.

EU’s finansinstrumenter fremmer derfor tilførsel af kapital til SMV’er, navnlig til innovative SMV'er, ved at investere i særlige fonde for risikovillig kapital, som igen stiller egenkapital til rådighed for SMV’erne. Investeringerne kan ligeledes vedrøre fonde eller investeringsinstrumenter, som tilbydes af uformelle investorer, væksthuse for nye virksomheder eller Business Angels.

Inden for rammerne af det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd støtter ETF-iværksætterfaciliteten (EFT) innovative og hastigt ekspanderende virksomheder i opstartsfasen, dvs. at der således først og fremmest fokuseres på seedkapital.

Faciliteten for hurtigvoksende og innovative SMV’er (GIF) sikrer kontinuiteten i ETF-iværksætterfaciliteten. GIF letter tilførslen af seedkapital og kapital i opstartfasen til de små og mellemstore virksomheder. Som nyt element muliggør faciliteten endvidere adgang til ”opfølgningskapital” i ekspansionsfasen for innovative virksomheder i hurtig vækst. Dette skal hjælpe dem med at markedsføre deres produkter og tjenester og fortsætte deres forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Bankkredit og garantiordninger

Lån er ofte påkrævet for at kunne starte eller ekspandere en virksomhed. Ofte kan SMV'erne og de innovative virksomheder imidlertid ikke stille tilstrækkelige garantier til at kunne optage lån, og denne situation skærpes yderligere af, at de finansielle institutioner i mindre og mindre grad er villige til at løbe en risiko (på grund af bestemmelserne i ”Basel II”).

De finansielle instrumenter omfatter således garantiinstrumenter, som er baseret på risikospredning, og med disse instrumenter tilskynder EU således de finansielle institutioner til at yde lån til virksomheder og navnlig SMV'er og innovative virksomheder. På denne måde øges det disponible udlånsvolumen for virksomhederne.

SMV-garantifaciliteten letter de små og mellemstore virksomheders adgang til fremmedkapital (lån eller leasing). Den omfatter følgende: Garantier for IKT-lån (aktioner til fremme af indførelse af informations- og kommunikationsteknologi), der anses for at være et højrisikoområde, garantier for mikrokreditter, som har til formål at tilskynde finansielle institutioner til at spille en større rolle ved ydelse af lån på under 25.000 euro, der er karakteriseret ved en høj risiko og lav rentabilitet, og garantier for egenkapitalinvesteringer eller investeringer i form af ansvarlig lånekapital i SMV'er.

SMV-garantifaciliteten blev indført som del af det flerårige program, og den videreføres gennem programmet til fremme af initiativ og iværksætterånd med et nyt instrument til securitisation af SMV'ers gældsfinansieringsporteføljer, som gør det muligt at skaffe supplerende gældsfinansiering for SMV'er under egnede risikodelingsordninger med de pågældende institutioner.

Kapacitetsopbygning

Gennem de finansielle instrumenter får de finansielle formidlere, især i de nye medlemsstater, endvidere støtte til at opbygge deres kapacitet, hvilket fremmer udbuddet af venturekapital til innovative SMV'er og andre SMV'er med vækstpotentiale.

Gennem seedkapitalaktionen under det flerårige program og kapacitetsopbygningsordningen under programmet for initiativ og iværksætterånd ydes der støtte til investeringsfonde med henblik på at forbedre deres tekniske kompetence og teknologiske kapacitet samt ansættelse af personale med særlig ekspertise.

DIREKTE STØTTE

Strukturfondene er en betydningsfuld finansieringskilde for virksomhederne, navnlig for SMV’erne. Strukturfondene har til formål at mindske ulighederne med hensyn til regional udvikling og fremme økonomisk og social samhørighed i EU. Virksomhederne har afgørende indflydelse på realiseringen af dette mål.

Gennem hjælp til små virksomheder og ved at fremme iværksætterånd understøtter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) regionale økonomiers strukturelle udvikling og tilpasning. Initiativet JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) (EN) er operationelt fra 2007 og tager sigte på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder i de mindst udviklede regioner og derved bidrage til oprettelse af nye virksomheder især inden for innovative sektorer. Initiativet omfatter garantiordninger samt egenkapitalfinansiering og venturekapitalmidler.

Den finansielle støtte fra strukturfondene ydes gennem de regionale eller nationale myndigheder. Inden for rammerne af JEREMIE sker finansieringen via finansielle formidlere (banker og investeringsfonde) og især via Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Virksomhederne kan også opnå direkte finansieringsstøtte fra EU, når det drejer sig om virkeliggørelsen af konkrete mål. EU-programmerne giver mulighed for direkte finansiering inden for følgende områder: Forskning og innovation (Fællesskabets sjette og syvende rammeprogram for forskning), miljø og energi (se ”Incitamenter og støtte på miljøområdet”), almen uddannelse og erhvervsuddannelse (Socrates og Leonardo da Vinci) samt sundhed og sikkerhed.

Når virksomhederne opfylder kriterierne i de pågældende programmer, kan de indgive en ansøgning om finansieringsstøtte direkte til den tjenestegren i Europa-Kommissionen, som er ansvarlig for programmet.

See also

Yderligere oplysninger findes på webstedet ”Adgang til finansiering” (EN) for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik.

Seneste ajourføring: 10.06.2008

Top