Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En moderne SMV-politik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En moderne SMV-politik

EU's nye politik vedrørende små og mellemstore virksomheder (SMV) udgør en ramme, der er mere sammenhængende, pragmatisk og tværgående til fordel for de berørte virksomheder. Den tager sigte på at frigøre SMV'ernes enorme uudnyttede potentiale for at skabe vækst og beskæftigelse i EU. SMV'erne vil blive mere konkurrencedygtige, bl.a. takket være fremme af iværksætterånd, bedre adgang til det indre marked og det eksterne marked, en forenkling af EU-lovgivningen, en styrkelse af deres vækstpotentiale samt et effektivt partnerskab med dem, der er berørt af SMV-problematikker.

DOKUMENT

Meddelelse af 10. november 2005 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program - Moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse [KOM(2005) 551 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

De små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller en vigtig rolle i indsatsen for at skabe vækst og beskæftigelse i EU. EU's nye politik vedrørende SMV'er udgør således en ramme, der er mere sammenhængende, pragmatisk og tværgående til fordel for de berørte virksomheder. Fremme af iværksætterkulturen og gunstige vilkår for SMV'erne vil gøre dem mere konkurrencedygtige.

SMV'erne er meget forskelligartede og har derfor forskellige behov. Nogle af dem er nystartede virksomheder ("start-ups"), mens andre er hurtigtvoksende virksomheder ("gazeller"). Nogle af dem driver virksomhed på store markeder, mens andre er aktive på lokale eller regionale markeder. Nogle af dem har op til 250 ansatte (som ifølge definitionen er grænsen for at kunne kaldes SMV), og andre er mikrovirksomheder, mens atter andre er familievirksomheder. For at frigøre samtlige SMV'ers vækstpotentiale bør politikken og indsatsen for dem afspejle denne forskelligartethed.

For at den nye politik skal lykkes, er det nødvendigt, at man i praksis inddrager alle berørte parter, både på europæisk plan og på nationalt og regionalt plan og såvel offentlige som private aktører.

Der foreslås særlige aktioner på fem centrale områder.

  • Fremme af iværksætterkultur og -færdigheder. Fremme af iværksætterånden, nedbringelse af den risikobyrde, som er forbundet med at oprette og lede virksomheder, fjernelse af de negative virkninger af fallit, støtte til, at virksomhedsoverdragelser lykkes, er alt sammen elementer, der skal medvirke til en bedre udnyttelse af iværksætterpotentialet i EU. Der vil i øvrigt blive lagt særlig vægt på at fremme iværksætterfærdigheder, at mindske manglen på færdigheder og støtte bestemte kategorier af iværksættere (kvinder, unge, ældre eller personer fra etniske mindretal).
  • Forbedring af SMV'ers adgang til markederne. Bedre adgang til offentlige udbud, større deltagelse i standardiseringsarbejdet, større kendskab til intellektuel ejendomsret og støtte til samarbejde mellem virksomheder, navnlig i grænseregioner, vil bidrage til, at SMV'erne får fuldt udbytte af mulighederne i det indre marked. SMV'ernes adgang til de internationale markeder bliver ligeledes lettet.
  • Mindskelse af bureaukratiet. Det er nødvendigt at lempe de lovgivningsmæssige og administrative byrder for SMV'erne. Princippet om at lade små virksomheder komme i første række ("tænk småt først"-princippet) vil blive indarbejdet i alle EU-politikker. SMV'ernes interesser vil systematisk blive taget i betragtning i forbindelse med analysen af konsekvenserne af EU-lovgivningen og ved udarbejdelsen af kommende lovgivning. I den forbindelse kan dispensationer til fordel for SMV'er komme på tale. Statsstøttereglerne, SMV'ernes deltagelse i EU-programmer, moms og den direkte beskatning på nationalt plan er ligeledes aspekter, der tages særligt hensyn til.
  • Forbedring af SMV'ers vækstpotentiale. En lettelse af SMV'ernes adgang til kapital, forskning, innovation og informations- og kommunikationsteknologier (ikt) vil direkte være med til at frigøre deres vækstpotentiale. Den økonomiske støtte, der i starten blev kanaliseret via det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd (2001-2006), blev styrket af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) (2007-2013). Det er ligeledes nødvendigt at styrke SMV'ernes innovations- og forskningskapacitet, da stadig innovation er afgørende for, at SMV'erne kan udvikle sig bæredygtigt. SMV'ernes deltagelse i det syvende rammeprogram bliver således lettet.
  • Styrkelse af dialogen med og høringen af de parter, der er berørt af SMV-problematikker. Erhvervslivet, navnlig SMV'erne, og EU-institutionerne mangler informationer om hinanden. Mere systematisk høring af og samarbejde med de berørte parter er af afgørende betydning for den nye SMV-politik. Høringen af SMV'erne i forbindelse med udarbejdelsen af politikkerne kommer til at foregå via Kommissionens repræsentant for SMV-aktiviteter ("SME Envoy") eller SMV-panelet, der er en ny hurtig og let anvendelig høringsmekanisme via netværket af Enterprise Europa netværket (EN). "Den europæiske iværksætterpris" ("European Enterprise Awards") vil desuden fra slutningen af 2005 præmiere foranstaltninger, der har været effektive til at fremme iværksætterånd, og den vil således bidrage til udvekslingen af bedste praksis. Fællesskabsnettene for erhvervsfremme vil fortsat have en afgørende rolle at spille i formidlingen af EU-information til virksomhederne, navnlig SMV'erne.

Kontekst

SMV'erne tegner sig for en stor del af EU's økonomi og erhvervsliv. De 23 mio. SMV'er, der findes i EU, udgør således 99 % af virksomhederne og bidrager med op til 80 % af beskæftigelsen i visse erhvervssektorer, f.eks. tekstilindustrien. EU's SMV'er er altså en vigtig kilde til vækst, beskæftigelse, iværksætterfærdigheder og innovation samt økonomisk og social samhørighed. Det er således af afgørende betydning at frigøre SMV'ernes potentiale ved at forbedre vilkårene for dem og fremme iværksætterånden.

See also

Seneste ajourføring: 21.12.2007

Top