Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genbrug, genvinding og nyttiggørelse af dele og materialer til køretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genbrug, genvinding og nyttiggørelse af dele og materialer til køretøjer

Fabrikanter skal designe køretøjer, således at mindst et nærmere fastsat antal dele og materialer kan genbruges, genvindes eller nyttiggøres, når køretøjet er ved afslutningen af sin livscyklus. Formålet er at begrænse affald fra det, der kaldes udrangerede køretøjer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger de administrative og tekniske regler, der skal sikre, at køretøjernes dele og materialer i sidste ende kan genbruges, genvindes og nyttiggøres så meget som muligt. Det sørger for, at de genbrugte dele ikke udgør nogen sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici.

HOVEDPUNKTER

  • Denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) finder anvendelse på nye modeller og modeller, der allerede fremstilles, af biler, stationcars, minibusser og lette erhvervskøretøjer (f.eks. varevogne).
  • Nye køretøjer må kun sælges i EU, hvis de kan genbruge og/eller genvinde mindst 85 masseprocent og/eller nyttiggøre mindst 95 masseprocent.
  • Fabrikanterne skal have etableret strategier til behørig behandling af genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder, der er omfattet af dette direktiv.
  • Hvis de nationale myndigheder finder disse strategier tilfredsstillende, modtager fabrikanten et overensstemmelsescertifikat. Det er gyldigt i mindst to år.
  • Genbrug af visse komponenter, såsom airbags, sikkerhedsseler og startspærreanordninger, er forbudt, og disse må ikke anvendes i nye køretøjer, fordi de kan udgøre sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici.
  • Retsakten gælder ikke køretøjer til særlig anvendelse, såsom panservogne og ambulancer eller køretøjer fremstillet i små serier, der er defineret som færre end 500 solgte køretøjer inden for én serie af typer i hvert EU-land.

En separat retsakt fastsætter foranstaltninger til at forebygge og begrænse affald fra udrangerede køretøjer og deres komponenter og garantere, at de, hvor det er muligt, genbruges, genvindes eller nyttiggøres.

BAGGRUND

Hvert år genererer udrangerede biler mellem otte og ni millioner ton affald i EU.

For yderligere oplysninger henvises til udrangerede biler på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/64/EF

15.12.2005

15.12.2006

EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10-27

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/1/EF

3.2.2009

-

EUT L 9 af 14.1.2009, s. 31-32

seneste ajourføring 25.08.2015

Top