Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/46/EFom fastlæggelse af en ramme til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

RESUMÉ

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet giver EU-landene en fælles juridisk ramme til godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

Det gør typegodkendelse af alle kategorier af hele køretøjer, herunder dem, der bygges i flere stadier, obligatorisk. Det fastlægger:

en harmoniseret ramme med generelle tekniske krav for typegodkendelsen af alle nye køretøjer og af systemer, komponenter og tekniske enheder til sådanne køretøjer for at lette registreringen, salget og ibrugtagningen af køretøjerne i EU

regler vedrørende salg og ibrugtagning af dele og udstyr til køretøjer.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder anvendelse på biler, varevogne, lastbiler og busser, der nu dækkes fuldt ud af de harmoniserede EU-krav.

EU-typegodkendelsessystemet er baseret på principperne omgodkendelse af en tredjemand og gensidig anerkendelse af disse godkendelser.

Under typegodkendelsessystemet skal køretøjstypen, før den markedsføres, afprøves af en national teknisk tjeneste i henhold til den nationale lovgivning, og den nationale godkendende myndighed udsteder godkendelsen (»EF-typeattesten«) på baggrund af disse afprøvninger. Fabrikanten kan lave en ansøgning om godkendelse i ethvert EU-land.

Det er tilstrækkeligt, at køretøjet er godkendt i ét EU-land, for at alle køretøjer af den type kan registreres uden yderligere kontroller i hele EU på baggrund af typeattesten. En typeattest er en erklæring fra fabrikanten om, at køretøjet overholder kravene til en EU-typegodkendelse. Fabrikanten har ansvaret for at sikre produktionens overensstemmelse med den godkendte type.

Direktiv 2007/46/EF er et direktiv, der hovedsageligt dækker den administrative procedure, der skal følges i forbindelse med godkendelsen af køretøjer.

De faktiske tekniske krav, som afprøvningen af køretøjer skal gælde for, er dækket af andre EU-tekster, der er angivet i bilag IV til dette direktiv. Disse tekster kan for eksempel:

gøre visse egenskaber obligatoriske, såsom: ESC (elektronisk stabilitetskontrol), nye og forbedrede spejle, kørelys i dagtimerne, sideafskærmninger for at undgå, at fodgængere og cyklister falder ind under køretøjer, samt antispray-enheder

fastlægge yderligere krav for busser (nødudgange, der er passende i forhold til køretøjets kapacitet, nemmere adgang for bevægelseshæmmede personer, tilstrækkeligt overskydende plads, hvis køretøjet vælter, osv.)

dække visse miljømæssige forpligtelser, såsom standardiseret måling af CO2-udslip, grænser for udledning af forurenende stoffer, brændstofforbrug, motorkraft eller køretøjets støjemission.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Direktivet trådte i kraft den 29. oktober 2007. EU-landene skulle gennemføre det i national lovgivning inden den 28. april 2009. Afhængig af køretøjets klasse trådte direktivet gradvist i kraft i perioden 2009-2014.

BAGGRUND

Hovedformålet med EU-lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer er at sikre, at nye køretøjer såvel som komponenter og tekniske dele til salg på markedet har et højt beskyttelsesniveau, hvad angår sikkerhed og miljø.

VIGTIGE BEGREBER

* Godkendelse af en tredjemand: En godkendelse opnået fra en tredjemand såsom et godkendt uafhængigt organ, der er godkendt af hvert EU-land.

* Gensidig anerkendelse: EU-lande anerkender typegodkendelsesattester udstedt af udpegede myndigheder i andre EU-lande.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2007/46/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 04.01.2016

Top