Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan vedrørende iværksætterkultur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan vedrørende iværksætterkultur

I denne EU-handlingsplan foreslås en række aktioner med henblik på at hjælpe iværksættere med at føre alle deres ambitioner ud i livet samt tilvejebringe et iværksættervenligt erhvervsklima. Til trods for, at 47 % af europæerne foretrækker at drive egen virksomhed, er det nemlig kun 17 %, der faktisk gør det.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. februar 2004 - Handlingsplan: Den europæiske dagsorden for iværksætterkultur [KOM(2004) 70 endelig - ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Under hensyntagen til de reaktioner, der fulgte offentliggørelsen af grønbogen om iværksætterkultur (es de en fr), indeholder denne handlingsplan forslag til en række aktioner til fremme af iværksætterkulturen med henblik på at hjælpe iværksættere med at føre alle deres ambitioner ud i livet samt tilvejebringe et iværksættervenligt erhvervsklima.

I handlingsplanen beskrives vigtige målsætninger, som skal opfyldes af EU og medlemsstaternes politiske beslutningstagere inden for følgende fem strategiske områder:

Fremme af iværksættertankegang

Med det formål at gøre så mange som muligt bevidste om iværksættertankegangen foreslår Kommissionen at fremme iværksætteruddannelse blandt unge gennem uddannelsesaktioner (f.eks. rollespil) i skolerne. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at integrere iværksætteruddannelse i alle skolers læseplaner, tilrettelægge oplysningskampagner, tilbyde undervisningsmateriale, tilrettelægge kurser for lærere og sammen med erhvervsorganisationerne inddrage iværksætterne i undervisningsprogrammerne.

Flere skal tilskyndes til at blive iværksættere

Selv om 47 % af europæerne ifølge Eurobarometer foretrækker at drive egen virksomhed, er det kun 17 %, der faktisk gør det. At tilskynde flere til at blive iværksættere indebærer:

  • at der skal fokuseres mindre på fiaskoer. Der er behov for en bedre forståelse af grundene til, at en virksomhed slår fejl, herunder en sondring mellem hæderlige og uhæderlige konkurser, for at undgå, at iværksættere stemples som en fiasko. Kommissionen vil udarbejde oplysningsmateriale om tidlige tegn på økonomiske vanskeligheder, årsagerne til, at en virksomhed slår fejl, og hindringer for at begynde på ny samt portrætter af iværksættere, hvis virksomhed er slået fejl, og som har etableret en ny virksomhed. Oplysningsmaterialet skal anvendes i pr-kampagner og i forbindelse med kurser og skal bidrage til, at iværksættere, som har oplevet, at deres virksomhed er slået fejl, møder mere velvilje i erhvervslivet. Kommissionen agter sammen med en ekspertgruppe at udarbejde selvevalueringsredskaber for iværksættere, hvormed de kan vurdere deres økonomiske forhold, herunder oplysninger om eksisterende støttemuligheder og procedurer, som har til formål at forebygge fiasko.
  • at der skal sikres lettere adgang til at overdrage virksomheder. Selv om en iværksætter kan mindske risikoen for fiasko ved at overtage en virksomhed, som allerede er etableret, i stedet for at etablere en virksomhed fra bunden, bør EU undgå en situation, hvor sådanne virksomheder lukker på grund af skattemæssige eller juridiske hindringer, eller fordi der ikke kan findes en efterfølger. Kommissionen har til hensigt at sikre, at medlemsstaterne gennemfører henstillingen om virksomhedsoverdragelser.
  • at der skal foretages en gennemgang af de sociale sikringsordninger for iværksættere. Med henblik på at fastslå sociale sikringsordningers betydning for valget eller fravalget af at blive iværksætter vil Kommissionen fremlægge en oversigt over sociale sikringsordninger for selvstændige og virksomhedsejere, herunder ægtefæller og andre personer, over for hvilke der består forsørgerpligt, og følgerne af at skifte ordning. På dette grundlag vil Kommissionen bede medlemsstaterne beskrive de områder, inden for hvilke de har til hensigt at træffe foranstaltninger, og den vil derefter tilrettelægge en udveksling af erfaringer vedrørende de bedste midler til opnåelse af fremskridt under inddragelse af eksterne eksperter.

Som følge af befolkningens aldring og det forhold, at den aldersgruppe, som er mest aktiv med hensyn til at etablere virksomheder (de 25-34-årige), bliver mindre i de kommende årtier, tilskynder handlingsplanen medlemsstaterne til en hurtig indsats.

Gearing af iværksætterne til vækst og forbedret konkurrenceevne

For at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan udnytte de muligheder, den videnbaserede økonomi giver, bedst muligt, har EU taget en hel række initiativer med henblik herpå. EU har for eksempel afsat 15 % af budgettet for sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FTU) til SMV'erne. Den har udvidet anvendelsesområdet for gruppefritagelsesforordningen med hensyn til støtte til SMV'ers forsknings- og udviklingsaktiviteter (F&U). Mere specifikt i forbindelse med iværksætterkultur foreslås det i denne meddelelse at:

  • tilvejebringe skræddersyet støtte til kvinder og etniske minoriteter. Kommissionen vil fremme adgang til førsteklasses støtte og ledelsesuddannelse for iværksættere med forskellig baggrund, herunder grupper med specifikke behov som f.eks. kvinder og iværksættere tilhørende en etnisk minoritet. I den forbindelse vil Kommissionen bistå de nationale og regionale myndigheder, når de tager fat på de områder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til kvindelige iværksætteres behov, herunder navnlig adgang til finansiering og netværk af iværksættere, og den vil pege på og evaluere politiske foranstaltninger med henblik på at bestemme god praksis, hvad angår bistand til iværksættere blandt etniske minoriteter.
  • støtte virksomhederne i forbindelse med udviklingen af forbindelser mellem virksomhederne. Kommissionen vil styrke den rolle, som spilles af de europæiske støttenetværk "Euro Info Centres (EIC)" og innovationsformidlingscentrene "Innovation Relay Centres (IRC)", ved at inddrage dem i fremme af samarbejde mellem virksomhederne og sikring af strømlinede EU-dækkende støttetjenester ikke kun gennem disse netværk, men også gennem virksomhedsinnovationscentrene "Business Innovation Centres (BIC)".

Som det fremgår af grønbogen om iværksætterkultur, opstår der i Europa for få hurtigt voksende virksomheder eller "gazeller", som er hovedkraften bag innovation og en dynamisk udvikling på iværksætterområdet. Vækst på iværksætterområdet forekommer sjældent som resultat af en tilfældighed. Således søger iværksættere især inspiration blandt rollemodeller, som har succes. Kommissionen vil derfor arbejde på at fastlægge praksis for god politik med henblik på at udbrede kendskabet til rollemodeller og således give en passende støtte til potentielle gazeller.

Forbedring af finansieringsmulighederne

Kommissionen tilstræber at forbedre det økonomiske miljø for virksomhederne, navnlig SMV'erne, ved hjælp af sine finansielle instrumenter og ved at samle SMV'erne og de finansielle aktører for at give dem mulighed for at udveksle god praksis og for at opnå en bedre gensidig forståelse mellem SMV'erne og finansverdenen.

Nærværende meddelelse har til hensigt at øge virksomhedernes egenkapital og styrke deres balancer. Kommissionen vil anvende sine finansielle instrumenter for SMV'er til at fremme vækst på iværksætterområdet ved at stimulere udbuddet af både låne- og egenkapitalfinansiering. Kommissionen vil også intensivere sin indsats for at forbedre adgangen til venturekapital, finansiering fra "business angels" og privatpersoners investeringer (mikro-engle).

Kommissionen vil endvidere undersøge den rolle, som statsstøtte spiller, og afhjælpe eventuelle markedsfejl i forbindelse med tilvejebringelsen af støtte til SMV'er, navnlig nyetablerede og vækstorienterede SMV'er.

Tilvejebringelse af et sæt mere SMV-venlige lovgivningsmæssige og administrative rammer

Det indre marked har gjort livet meget lettere for virksomhederne, navnlig SMV'erne. Bestræbelserne på at få det indre marked til at fungere bedre prioriteres dog fortsat, da der stadig findes hindringer. Kommissionen vil også fortsat fremme SMV'ernes inddragelse i standardiseringsaktiviteterne. Kommissionen vil fremme en mere effektiv høring af SMV'erne med henblik på at give dem mulighed for at udtale sig om nye initiativer på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen og om hensigtsmæssigheden af eksisterende regler og praksis.

Nærværende meddelelse har også til formål at mindske problemerne i forbindelse med overholdelse af skattelovgivningen. En virksomhed, som opererer i Europa, skal overholde de forskellige landes nationale regler og love på skatteområdet. Dette bliver en hindring for aktiviteter på tværs af grænserne, navnlig for SMV'er. For at forenkle og reducere procedurerne vedrørende overholdelse af skattelovgivningen, hvad angår direkte beskatning, har Kommissionen til hensigt at iværksætte et pilotforsøg, som giver SMV'erne mulighed for at blive underlagt hjemstatsbeskatning. Dette bør medføre betragtelige besparelser og forbedringer af effektiviteten for SMV'er, som er berettigede til at deltage i ordningen.

Hvad angår en række transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, er opkrævningen af moms på forbrugsstedet ensbetydende med, at virksomhederne skal registreres, indsende skatteopgørelser og betale skat i samtlige medlemsstater, hvor de har skattepligtige transaktioner. Dette er en meget stor byrde for virksomheder, som opererer på det indre marked. Kommissionen har til hensigt at foreslå en "kvikskranke-ordning", som medfører, at virksomhederne kun skal have kontakt med én enkelt skattemyndighed - på deres eget sprog - og kun skal leve op til ét enkelt sæt regler.

RAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DENNE HANDLINGSPLAN

Den rapport, som Kommissionen offentliggjorde i september 2006 (EN) (pdf), viste, at størstedelen af de initiativer, der var anført i handlingsplanen, var blevet iværksat.

Som eksempel kan nævnes, at EU-finansieringen af støtteforanstaltninger til virksomhederne således er intensiveret, og at adgangen til finansiering er gjort lettere. Der er også sket fremskridt i forbindelse med uddannelse i iværksætterkultur (es de en fr), således, at man fra en meget ung alder kan blive tilbudt en mulighed for at lære grundlæggende kommerciel teknik, udvikle sine personlige muligheder og almene kompetencer som kreativitet, initiativ, selvtillid og ansvarlighed.

Handlingsplanen har således vist sig at være et værdifuldt redskab til gennemførelse af målsætningen om fremme af iværksætterkulturen. De initiativer, som er indledt i forbindelse med handlingsplanen vil blive videreført under Fællesskabets SMV-politik.

See also

Yderligere oplysninger om handlingsplanen vedrørende iværksætterkultur findes på webstedet for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik (EN).

Seneste ajourføring: 11.09.2007

Top