Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Virksomhedernes sociale ansvar. Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Virksomhedernes sociale ansvar. Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling

Fastlæggelsen af denne strategi for Den Europæiske Union (EU) skal gavne virksomheder, interessenter og den bæredygtige udvikling af EU. Virksomhederne kan ikke længere skabe gode resultater udelukkende via en strategi til maksimering af overskuddet på kort sigt. Det er nødvendigt at indarbejde sociale og miljømæssige målsætninger i strategierne, herunder også forbrugerinteresser.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 2. juli 2002 om virksomhedernes sociale ansvar: Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling [KOM(2002) 347 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremsætter en EU-strategi til fremme af virksomhedernes sociale ansvar (VSA). VSA er et koncept, hvor virksomhederne frivilligt integrerer sociale og miljømæssige målsætninger i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med deres interessenter.

Kommissionen understreger, at VSA-programmerne bidrager til den bæredygtige udvikling af Den Europæiske Union (EU). Samtidig kan de give virksomhedsledelsen og konkurrenceevnen et løft, navnlig under hensyntagen til

 • globaliseringen af handlen, som bevirker, at virksomhederne er til stede og skal udvise ansvarlighed i andre lande, herunder i udviklingslandene
 • forbrugernes opfattelse af virksomhedernes image og omdømme
 • iagttagelse af finansielle institutioners og investorers VSA-indsats med henblik på vurdering af, om forholdene i virksomheden vil medføre succes eller frembyder risici
 • mulighed for at anvende VSA-aktiviteter til at udvikle medarbejdernes kompetencer.

Principperne til grund for EU’s strategi

Strategien til fremme af VSA fremlagt af Kommissionen er baseret på følgende principper

 • VSA-aktiviteterne skal baseres på frivillighed, åbenhed og troværdighed
 • fastlæggelse af områder, hvor EU-indsatsen giver en reel merværdi
 • balance mellem gennemførte aktiviteter på det økonomiske, sociale og miljømæssige område samt vedrørende forbrugerinteresser
 • hensyntagen til små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) specifikke behov
 • overholdelse af gældende internationale aftaler og instrumenter (navnlig arbejdsnormerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og retningslinjerne fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)).

EU-strategiens primære aktivitetsområder

Først og fremmest opfordrer Kommissionen til, at der opbygges viden om VSA-aktiviteternes betydning for virksomhedernes økonomiske resultater. Den foreslår derfor, at der iværksættes undersøgelser, aktiviteter til bevidstgørelse om VSA og til formidling af oplysninger.

Udveksling af god praksis mellem virksomheder og medlemsstater skal ligeledes fremmes gennem styrkelse af netværkssamarbejde og samordning mellem aktørerne.

Virksomhedernes kompetenceniveau skal udbygges, navnlig gennem EU-finansiering af medarbejderuddannelse. Samtidig skal VSA-principperne indarbejdes i virksomhedernes ledelses- og uddannelsesprogrammer.

SMV’ernes handlemuligheder skal styrkes under hensyntagen til deres særlige krav og behov samt begrænsede ressourcer. Kommissionen opfordrer derfor til udveksling og formidling af god praksis, etablering af SMV-sammenslutninger, samarbejde mellem store og små virksomheder samt opmærksomhedsskabende aktiviteter.

Der skal sikres gennemsigtighed vedrørende praksis og instrumenter inden for VSA. Kommissionen henstiller til, at der vedtages

 • adfærdskodekser (vedrørende arbejdstagernes rettigheder, menneskerettigheder, miljøbeskyttelse osv.)
 • ledelsesstandarder (med henblik på integration af sociale og miljømæssige aspekter i virksomhedernes daglige aktiviteter)
 • instrumenter til resultatmåling (såsom interne evalueringsrapporter)
 • mærkning og etikettering af produkter
 • standarder for socialt ansvarlige investeringer med henblik på at tiltrække investorerne til virksomheder, der udviser gode VSA-resultater).

Etablering af et EU-forum kan være gavnligt for alle parter, der deltager i VSA-aktiviteter. Et EU-forum skal danne udgangspunkt for udveksling af erfaringer, samarbejde og afdækning af områder, hvor en EU-indsats er påkrævet. Kommissionen opfordrer forummet til primært at fokusere på

 • sammenhæng mellem VSA og virksomhedernes konkurrenceevne
 • VSA's bidrag til en bæredygtig udvikling, også i udviklingslandene
 • særlige problemstillinger i SMV’er
 • effektiviteten af de eksisterende adfærdskodekser
 • fælles retningslinjer og kriterier til evaluering af VSA-aktiviteterne
 • mærkningsprogrammer
 • formidling af oplysninger om socialt ansvarlige investeringspolitikker.

Endelig foreslår Kommissionen, at målsætningerne for VSA-aktiviteterne integreres i EU’s øvrige politikker. I henhold til strategien for bæredygtig udvikling har EU forpligtet sig til at integrere økonomiske, sociale og miljømæssige overvejelser i sine politikker. VSA-principperne er særligt vigtige i følgende EU-politikker

 • politikker for beskæftigelse samt sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, navnlig på områderne uddannelse og erhvervsuddannelse, lige muligheder, social integration af handicappede, foregribelse af den industrielle udvikling og omstruktureringer i virksomheder
 • miljøpolitik, gennem løbende evaluering af resultaterne på miljøområdet, miljøteknologi og miljøeffektivitet i produkter (dvs. mængden af fremstillede varer sammenholdt med produktionens indvirkning på miljøet)
 • forbrugerpolitik, navnlig kendskabsopbygning blandt forbrugerne om miljømæssige og sociale krav
 • politikken vedrørende offentlige kontrakter - offentlige indkøb, med henblik på at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn i indkøbsprocedurerne
 • udenrigshandelspolitik, udenrigspolitik og udviklingspolitik, herunder rettet mod de multinationale selskaber
 • offentlige myndigheder, i form af, at EU-institutionerne ligeledes forpligter sig til at anvende VSA-principperne.

Kontekst

Meddelelsen er en opfølgning på grønbog om VSA fra 2001.

Seneste ajourføring: 17.08.2011

Top