Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder

Gennem vedtagelse af et flerårigt program for virksomheder og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder, sigter EU mod at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, forenkle og forbedre den lovgivning og forvaltning og det finansielle miljø, der vedrører dem, lette deres adgang til støttetjenester og til fællesskabsprogrammer samt fremme iværksætterånden.

DOKUMENT

Rådets beslutning af 20. december 2000 om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

GENNEMFØRELSE

Budget og tidsplan

1. Programmet havde oprindelig et budget på 450 mio. EUR for en femårig periode fra den 1. januar 2001 til den 31. december 2005.

2. Beslutning 2000/819/EF er blevet forlænget med et år ved beslutning 1776/2005/EF indtil den 31. december 2006, og dets budget forøget med 88,5 mio. EUR. Kontinuiteten i EU's støtte til virksomheder og iværksætterånd, især til små og mellemstore virksomheder, er således sikret indtil 2007, hvor rammeprogrammet for innovation og konkurrencedygtighed vil videreføre dette programs aktioner.

Udvalgsprocedure

3. I forbindelse med gennemførelsen af programmet bistås Europa-Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Det drejer sig først og fremmest om at vedtage de årlige arbejdsprogrammer og budgetbevillingerne hertil, at fastlægge kriterierne for og indholdet af udbud for beløb på over 100 000 EUR og at fastlægge resultatindikatorerne for evaluering af aktionerne i forbindelse med programmet.

Evaluering

4. Europa-Kommissionen evaluerer gennemførelsen af det flerårige program og forelægger hvert andet år Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en evalueringsrapport om de fremskridt, der er gjort med henblik på hensyntagen til virksomhedspolitikken som helhed og iværksættelsen af det europæiske charter om små virksomheder. Der skal desuden udarbejdes en ekstern evalueringsrapport inden udgangen af december 2004.

Deltagerlande

5. Ud over EU-landene er programmet åbent for deltagelse af EØS-landene og skal efter hensigtsmæssige procedurer være åbent for deltagelse af kandidatlandene.

AKTIONSOMRÅDER

6. For at gennemføre de fem programmål fremmes forskellige foranstaltninger til fordel for virksomhederne.

Styrkelse af virksomhedernes vækst og konkurrenceevne i en videnbaseret økonomi

7. Foranstaltningerne tager sigte på at styrke konkurrenceevne og innovation, forberede virksomhederne på globaliseringen og udvikle anvendelsen af nye informations- og kommunikationsteknologier.

Fremme af iværksætterånden

8. Foranstaltningerne tager navnlig sigte på at lette oprettelsen og overdragelsen af virksomheder, at udvikle iværksætteruddannelsen og at afgrænse og fremme særlige politikker til fordel for SMV.

Forenkling og forbedring af de lovgivningsmæssige og administrative rammer for virksomhederne, navnlig for at fremme forskning og innovation

9. Foranstaltningerne tager navnlig sigte på at udvikle systemet for analyse af foreslået EU-lovgivnings konsekvenser for erhvervslivet og at forbedre lovgivningen.

Forbedring af det finansielle klima for virksomhederne, især for SMV

10. Foranstaltningerne tager navnlig sigte på at forbedre det finansielle klima for virksomhederne, at fremme nærhedsfinansiering (business angels) og at tilrettelægge rundbordskonferencer for bankfolk og SMV.

Lettelse af virksomhedernes adgang til støttetjenester, programmer og EU-net samt bedre samordning af disse

11. Foranstaltningerne tager sigte på at fremme en forenkling af adgangen til EU-programmerne, at forbedre samordningen af EU-nettene til støtte eller rådgivning af virksomhederne som f.eks. Euro Info-centre og at tilrettelægge europartnerskabsarrangementer for virksomhedssamarbejde.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2000/819/EF

1.1.2001

-

EFT L 333 af 29.12.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forslag til afgørelse [KOM(2004) 781

-

-

EUT C 52 af 2.3.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 9.11.2006].

Fortsættelsen af det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (2001-2006) er sikret ved rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007-2013).

Seneste ajourføring: 19.01.2007

Top