Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk charter for små virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europæisk charter for små virksomheder

EU anerkendte de små virksomheders betydning med vedtagelsen af det europæiske charter for små virksomheder under samlingen i Rådet (almindelige anliggender) i Lissabon den 13. juni 2000 og godkendelsen af dette charter på Det Europæiske Råds møde i Feira den 19. og 20. juni samme år. I charteret anbefales det, at regeringerne koncentrerer deres strategiske indsats om 10 emner for aktioner, som har afgørende betydning for det miljø, som små virksomheder arbejder i.

DOKUMENT

Bilag III til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira den 19. og 20. juni 2000.

RESUMÉ

De små virksomheder udgør den drivende kraft i innovationen og jobskabelsen i Europa. Deres ringe størrelse gør dem meget følsomme over for ændringer i erhvervslivet og i det miljø, de udvikler sig i. Derfor understregede EU's stats- og regeringschefer og Kommissionen på Det Europæiske Råds møde i Feira (Portugal) den 19. og 20. juni 2000 nødvendigheden af at fremme udviklingen af små virksomheder.

Stats- og regeringscheferne og Europa-Kommissionen anerkender den dynamik, som små virksomheder har bl.a. med hensyn til at kunne levere nye tjenesteydelser, skabe job og fremme den sociale og regionale udvikling. De understreger ligeledes betydningen af iværksætterånd og nødvendigheden af ikke at straffe dem, der er gået konkurs. De anerkender desuden værdien af viden, engagement og fleksibilitet i den nye økonomi.

Med henblik på at fremme iværksætterånden og forbedre vilkårene for de små virksomheder har stats- og regeringscheferne og Europa-Kommissionen opstillet en række retningslinjer for foranstaltninger inden for følgende ti områder:

  • Iværksætteruddannelse

For at kunne fremme iværksætterånden i en tidlig alder skal der på sekundærtrinnet og på universitetsniveau undervises i erhvervsforhold og iværksættervirksomhed, og der skal gøres en indsats for at fremme uddannelsesprogrammer for små virksomheder.

  • Billigere og hurtigere virksomhedsetablering

Ved bl.a. at anvende online-adgang til registrering vil udgifterne og varigheden af registreringsproceduren kunne reduceres.

  • Bedre lovgivning og regulering

Medlemsstaternes konkurslovgivning og de nye forskrifter vil have en mindre negativ indvirkning på de små virksomheder. Anvendelsen af administrative dokumenter vil blive gjort lettere, og de små virksomheder skal undtages fra visse retlige forpligtelser.

  • Relevante kvalifikationer

Uddannelsesinstitutionerne skal levere uddannelser, som er tilpasset de små virksomheders behov, og der skal indføres livslang uddannelse og rådgivning.

  • Bedre adgang til Internettet

De offentlige myndigheder skal udvikle online-tjenester, som kan anvendes i relationerne mellem dem og de små virksomheder.

  • Større udnyttelse af det indre marked

Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen skal sørge for at få virkeliggjort det indre marked, så virksomhederne kan drage optimal fordel heraf. Samtidig skal de europæiske og nationale konkurrenceregler håndhæves strengt.

  • Beskatning og finansiering

Skattesystemerne skal fremme virksomhedernes aktivitet. Adgangen til finansiering (risikovillig kapital, strukturfondsmidler) skal forbedres.

  • Styrkelse af små virksomheders teknologiske kapacitet

Der skal gøres en indsats for at fremme den nye teknologi, iværksætte EF-patentet og lette adgangen til forskningsprogrammer, der i højere grand er orienteret mod handelsrelaterede anvendelser. Samarbejdet mellem virksomhederne og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og forskningscentre skal fremmes.

  • Succesfulde forretningskoncepter for e-handel og støtte til særligt fremgangsrige virksomheder

Virksomhederne skal tilskyndes til at anvende bedste praksis. Der skal oprettes virksomhedsstøtteordninger.

  • Stærkere og mere effektiv repræsentation af de små virksomheders interesser på EU-plan og nationalt plan

Det skal undersøges, hvordan de små virksomheder repræsenteres bedst på medlemsstatsplan og på EU-plan. Medlemsstaternes og EU's politikker skal koordineres bedre, og der skal gennemføres evalueringer for at forbedre de små virksomheders resultater. Der vil hvert forår blive udarbejdet en rapport om iværksættelsen af chartret.

For EU's medlemsstater blev gennemførelsesprocessen iværksat i foråret 2000. Tiltrædelses- og kandidatlandene har deltaget i processen siden foråret 2002. Efter disse landes vedtagelse af charteret i Maribor (Slovenien) den 23. april 2002 er processen ligeledes igangsat i andre geografiske områder. Landene i Vestbalkan (Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro) vedtog charteret i Thessaloniki (Grækenland) i juni 2003. Disse lande indledte deres første gennemførelsescyklus i 2004, som også Moldavien tilsluttede sig i årets løb.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Euro-middelhavs-chartret for virksomheder (EN)(FR)

Den 4. oktober 2004 godkendte Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien og Tunesien Euro-middelhavs-chartret for virksomheder på Euro-Middelhavskonferencen for industriministre i Caserta.

Hovedformålet med dette charter er at forberede etableringen af Euromed-frihandelszonen, styrke euro-middelhavspartnerskaberne og skabe et gunstigt miljø for regionens virksomheder. Chartret er i vid udstrækning udformet med det europæiske charter for små virksomheder som model.

Yderligere oplysninger findes på den internetside, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik har oprettet om Det Europæiske charter for små virksomheder.

See also

Seneste ajourføring: 31.07.2007

Top