Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regler for derivataftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regler for derivataftaler

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Forordningen om den europæiske markedsinfrastruktur fastlægger regler om over-the-counter-derivataftaler* (OTC-derivater), centrale modparter (CCP'er)* og transaktionsregistre*, i tråd med de forpligtelser, der blev aftalt på G20-topmødet i Pittsburgh i september 2009.
 • Forordningen om den europæiske markedsinfrastruktur har til formål at reducere systemiske risici, øge gennemsigtigheden på OTC-markedet og bevare den finansielle stabilitet.

HOVEDPUNKTER

 • For at forbedre gennemsigtigheden på OTC-markedet fastsætter forordningen, at alle oplysninger om alle europæiske derivataftaler skal meddeles transaktionsregistre og gøres tilgængelige for tilsynsmyndigheder, herunder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).
 • For at reducere modpartskreditrisiko* fastsætter forordningen strenge organisatoriske forpligtelser, forpligtelser for god forretningsskik og tilsynsforpligtelser for CCP'er. Standardderivataftaler skal cleares gennem CCP’er (se clearing*).
 • For at reducere operationel risiko* kræver forordningen, at elektroniske midler skal anvendes til en rettidig bekræftelse af OTC-derivataftalers vilkår.
 • Clearing- og indberetningskravet gælder for:
  • finansielle virksomheder, f.eks. banker og forsikringsselskaber
  • ikkefinansielle virksomheder, f.eks. energiselskaber og luftfartselskaber, der har store beholdninger i OTC-derivater.
 • ESMA er ansvarlig for at identificere aftaler, der bør underlægges clearingskravet, dvs. at de, der er standardiserede, skal cleares gennem CCP’er. ESMA fører også tilsyn med transaktionsregistre.
 • Europa-Kommissionen har vedtaget en række foranstaltninger, herunder tekniske standarder, på baggrund af udkast fra ESMA til gennemførelse af forordningens krav. De tekniske standarder udarbejdet af ESMA omfatter en række emner, herunder f.eks. kapitalkrav for CCP’er og det minimum af oplysninger, som skal meddeles transaktionsregistre.
 • Kommissionen har også vedtaget afgørelser om »ækvivalens« for reguleringssystemer for CCP'er i visse ikke-EU-lande.
 • I august 2015 vedtog Kommissionen en delegeret forordning, der fastlægger, at nogle klasser af OTC-rentederivataftaler kan cleares gennem de centrale modparter. Den dækker renteswap denomineret i euro, pund sterling, japanske yen eller amerikanske dollar, og som har specifikke kendetegn, herunder:
  • det indeks, der benyttes som reference for derivatet
  • løbetiden — hvornår de kan betales
  • den notionelle type (dvs. den nominelle eller pålydende værdi, der bruges til beregning af betalinger foretaget med udgangspunkt i derivatet).
 • Den 5. juni 2015 vedtog Europa-Kommissionen en delegeret forordning i medfør af forordningen om europæisk markedsinfrastrukturs artikel 85, stk. 2. Den udvider midlertidigt undtagelsen fra kravet om central clearing for pensionsordninger indtil den 16. august 2017. Pensionsordninger — der omfatter alle kategorier af pensionsordninger — ligger hverken inde med betydelige kontantbeløb eller meget likvide aktiver. Hvis pensionsordninger skulle frigøre kontanter til central clearing, ville pålæggelsen af et sådant krav på pensionsordninger kræve meget vidtrækkende og bekostelige ændringer i deres forretningsmodel, hvilket i sidste ende ville påvirke pensionisters indkomst.
 • I juni 2016 indførte Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 yderligere regler for de klasser af OTC-derivater og kategorier af modparter, der er underlagt clearingforpligtelse, og de datoer, hvor clearingforpligtelserne træder i kraft.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. august 2012.

BAGGRUND

Over-the-counter-derivater (OTC) forhandles normalt på privat. Oplysningerne om dem er derfor kun tilgængelige for de kontraherende parter, hvilket vanskeliggør vurderingen af arten og alvoren af de tilhørende risici.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Over-the-counter-derivat (OTC): Et derivat er en finansiel aftale, der er knyttet til den fremtidige værdi eller status for den underliggende enhed, som det henviser til. Enheden kan for eksempel være et aktiv, indeks eller en rentesats.

Et OTC-derivat er et derivat, som ikke handles på en børs, men i stedet handles privat mellem to modparter, for eksempel en bank og en producent.

Central modpart (CCP): En enhed, der bliver mellemleddet mellem de to modparter i en transaktion og dermed bliver køber over for enhver sælger og sælger over for enhver køber.

Hovedformålet med en CCP er at styre den risiko, der kan opstå, hvis en modpart ikke kan betale til tiden, dvs. ved misligholdelse.

Transaktionsregister: Et centralt datacenter, hvor oplysningerne om derivattransaktioner meddeles. Transaktionsregistre er kommercielle virksomheder. Der eksisterer globale transaktionsregistre for kredit-, rentesats- og aktie-OTC-derivater (en særlig type derivat, såsom optioner eller futures).

Modpartskreditrisiko: Risikoen for en modparts, dvs. den anden part i den finansielle transaktion, betalingsmisligholdelse.

Clearing: Henviser til alle aktiviteter fra tidspunktet, hvor der indgås transaktionsforpligtelse, til denne er afviklet.

Operationel risiko: Risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller mislykkede interne procedurer eller eksterne hændelser, f.eks. bedrageri, menneskelige fejl eller terrorisme.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1-59)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1-1861)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13-21)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/1515 af 5. juni 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 63-64)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1-34)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/892 af 7. juni 2016 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 151 af 8.6.2016, s. 4-5)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 af 10. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 3-10)

seneste ajourføring 30.01.2017

Top