Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige lande i Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige lande i Den Europæiske Union

Direktivet fastlægger konkurrenceneutrale beskatningsregler for udbytte og andre udlodninger af overskud, som datterselskaber betaler til deres moderselskab. Det er en fælles ordning, der er udviklet for at lette sammenslutningen af selskaber på tværs af Den Europæiske Union (EU) med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer bedst muligt.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.

Rådets direktiv 2014/86/EU af 8. juli 2014 om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.

RESUMÉ

Formålet med direktivet, der i daglig tale kaldes moder-datterdirektivet, er at fritage udbytte og andre udlodninger af overskud, som datterselskaber betaler til deres moderselskab, for kildeskat og at afskaffe dobbeltbeskatning af sådanne indkomster på moderselskabets niveau.

De selskabstyper, der berøres

De berørte selskabstyper er aktieselskaber, anpartsselskaber, visse kooperative selskaber, forsikringsselskaber, banker, fonde, europæiske selskaber og europæiske andelsselskaber.

Disse selskaber må ikke have deres skattemæssige domicil uden for EU, og de skal være underlagt selskabsskat uden valgmulighed og uden fritagelse.

Status som moderselskab tildeles et selskab fra et EU-land, som har en andel i kapitalen i et selskab i et andet EU-land på mindst 10 %.

Modtagelse af udbytte

Et moderselskab eller et fast driftssted har mulighed for at modtage udbytte, selv uden for likvidationsperioden. I dette tilfælde skal moderselskabets eller det faste driftssteds EU-land afholde sig fra at beskatte dette udbytte, eller det skal beskatte dem, men give moderselskabet og det faste driftssted tilladelse til fra det skyldige skattebeløb at trække den del af den af datterselskabet og ethvert datterselskab på lavere niveau betalte selskabsskat.

I et forsøg på at forhindre, at grænseoverskridende selskaber planlægger udbetalingerne inden for koncernen for at udnytte dobbelt ikkebeskatning, skal moderselskabets eller det faste driftssteds EU-land beskatte det modtagne udbytte, i det omfang et sådant udbytte er fradragsberettiget for moderselskabets datterselskab.

EU-landene beholder muligheden for at fastsætte, at udgifter i forbindelse med kapitalandelen og kapitaltab, der er et resultat af udlodningen af datterselskabets udbytte, ikke kan fradrages i moderselskabets skattepligtige overskud.

Det udbytte, som datterselskabet udlodder til moderselskabet, fritages fra kildeskat. Ligeledes kan det EU-land, hvor moderselskabet er hjemmehørende, ikke opkræve kildeskat af det udbytte, som dette selskab modtager fra datterselskabet. Denne bestemmelse vedrører dog ikke forskudsbetaling eller forudbetaling af selskabsskat til det EU-land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, i forbindelse med udlodning af udbytte til moderselskabet.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/96/EU

18.1.2012

18.1.2012

EUT L 345 af 29.12.2011

Direktiv 2014/86/EU

14.8.2014

31.12.2015

EUT L 219 af 25.7.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2013/13/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 28.5.2013).

Seneste ajourføring: 25.11.2014

Top