Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turismestatistikker

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turismestatistikker

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 692/2011 — Europæiske statistikker over turisme

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger fælles regler og metoder i Den Europæiske Union (EU) for udvikling, udarbejdelse og udbredelse af statistikker om turisme. Den er nært forbundet med forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal indsamle, udarbejde, behandle og fremsende harmoniserede statistikker om udbud og efterspørgsel i turisme.

Data, der skal indsamles

 • EU-landene skal indsamle data om intern (dvs. indenlandsk og indadgående) turisme, hvad angår turistindlogeringsvirksomheders kapacitet (dvs. at tilbyde indlogeringstjenester til kortvarige ophold mod betaling). De indsamlede data omfatter antallet af:
  • virksomheder
  • sengepladser
  • værelser.
 • Nogle af disse variabler indsamles både på nationalt plan og på subnationalt eller regionalt plan (nomenklatur for statistiske regionale enheder — NUTS — niveau 2) og gælder for:
  • typen af indlogering (hoteller, turistindlogering, campingpladser)
  • typen af lokalitet (tætbefolket område, område med gennemsnitlig befolkningstæthed eller tyndtbefolket område, kystzone eller ikkekystzone)
  • størrelse (små, mellemstore eller store virksomheder).
 • EU-landene skal også indsamle data om virksomheder, som har værelser, der er tilgængelige for bevægelseshæmmede personer, herunder kørestolsbrugere.
 • Der indsamles også oplysninger om virksomhedernes belægning som for eksempel antallet af overnatninger og ankomster af hjemmehørende og ikkehjemmehørende turister samt belægningsgrad for værelser og sengepladser. Som det er tilfældet med kapacitetsstatistikker, indsamles nogle af disse variabler også på regionalt NUTS-niveau 2.
 • EU-landene indsamler data om national turisme (indenlandsk og udadgående turisme). Disse data omhandler efterspørgsel efter deltagelse i turisme og kendetegnene for rejser. Disse oplysninger er baseret på variabler såsom længde af og bestemmelsessted for rejser i personligt øjemed samt sociodemografiske variabler som f.eks. aldersgruppe, uddannelsesniveau (frivilligt), beskæftigelsessituation (frivilligt) osv.
 • Hvert tredje år sammenstiller EU-landene også data, der viser hovedårsagerne til manglende deltagelse i turisme i personligt øjemed (økonomiske årsager, manglende tid, helbredsgrunde osv.).
 • Endelig indsamler EU-landene data om turismeefterspørgsel efter endagsture inden- eller udenlands. Disse data er baseret på variabler, der relaterer til:
  • antallet af endagsture (i personligt eller erhvervsmæssigt øjemed)
  • udgifter
  • bestemmelsesland
  • sociodemografiske variabler.
 • En gang om året sender EU-landene en rapport til Eurostat om kvaliteten af de indsamlede data. Eurostat skaber og opdaterer derefter sin metodehåndbog med retningslinjer om de udarbejdede statistikker.

Datakilder

EU-landene kan udarbejde de nødvendige statistiske data ved at bruge en kombination af de følgende forskellige kilder: undersøgelser, andre egnede kilder (herunder administrative data) og egnede procedurer for statistisk beregning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. august 2011.

BAGGRUND

Turisme er en central sektor i økonomien i Den Europæiske Union (EU). Der indsamles statistikker som en hjælp til politiske beslutningstagere samt til personer, der arbejder eller opererer i sektoren.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17-32)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 692/2011 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164-173)

Se den konsoliderede udgave.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme (COM/2016/0489 final af 29.7.2016)

seneste ajourføring 07.11.2016

Top