Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et europæisk standardiseringssystem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Et europæisk standardiseringssystem

RESUMÉ AF:

KOM(2011) 311 endelig udg. — En strategisk vision for europæiske standarder

Forordning (EU) nr. 1025/2012

RESUMÉ

INDLEDNING

Meddelelsen fremhæver vigtigheden af standarder* for Europas økonomi og samfund.

Den fremlægger en strategi for at fremskynde, forenkle og modernisere europæiske standardiseringsprocesser, så de kan blive tilpasset den hastigt skiftende globale økonomiske kontekst.

1025/2012 regulerer, hvordan EU’s standardiseringsproces fungerer, og hvordan de forskellige organisationer involveret i processen (både på EU-plan og nationalt plan) samarbejder.

HOVEDPUNKTER

Europæiske standarder bør:

støtte industripolitik og innovation, særligt nye produkter og tjenesteydelser

tackle samfundsmæssige udfordringer, såsom klimaændringer og oprettelsen af et europæisk marked for sikkerhedsprodukter

inddrage alle potentielle interesseparter, især SMV’er og repræsentanter for offentligheden, i standardiseringsprocessen

spille en mere fremtrædende rolle i udviklingen af det indre marked for tjenesteydelser

sikre interoperabilitet mellem informations- og kommunikationsteknologisk udstyr, applikationer, datalagre, tjenester og netværk

styrke EU’s globale konkurrenceevne ved at udgøre grundlaget for internationale normer.

Den strategiske vision fremlægger 29 lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige metoder til, hvordan disse mål kan nås.

Forordning (EU) nr. 1025/2012, der blev vedtaget i oktober 2012, bygger på den strategiske vision. Den indfører procedurer til at fremskynde vedtagelsen af europæiske standarder og en forpligtelse for Europa-Kommissionen til at identificere strategiske standardiseringsprioriteter for de kommende år.

Det Europæiske Råds møde i marts 2014 anerkendte EU-lederne i deres konklusioner den vigtige rolle, som standarder kan spille i styrkelsen af Europas industris globale konkurrenceevne. De efterlyste foranstaltninger til at fremme europæiske og internationale standarder og regler.

I maj 2015 offentliggjorde Kommissionen en endelig rapport om en uafhængig gennemgang af det europæiske standardiseringssystem.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Standard: et frivilligt dokument, der definerer de tekniske eller kvalitetsmæssige krav til produkter, processer og tjenesteydelser.

BAGGRUND

Standarder var normalt begrænset til produktstandarder. De bliver i stigende grad brugt til processer og fremstillingsmetoder og dækker en lang række elementer. De spiller en meget vigtig rolle på områder, der spænder fra europæisk konkurrenceevne til beskyttelse af forbrugere og forbedring af adgangen for handicappede og ældre.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020 (KOM(2011) 311 endelig udg. af 1.6.2011)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12-33). Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1025/2012 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Det Europæiske Råd konklusioneraf 20./21. marts 2014.

Uafhængig gennemgang af det europæiske standardiseringssystem — endelig rapport, Europa-Kommissionen, den 20. maj 2015.

seneste ajourføring 02.12.2015

Top