Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afskærmningssystemer til motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afskærmningssystemer til motorkøretøjer

Forordning (EU) nr. 109/2011 - afskærmningssystemer

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkendelse af visse klasser af køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår afskærmningssystemer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen definerer kravene til typegodkendelse af afskærmningssystemer* til visse kategorier af motorkøretøjer. Den gennemfører forordning (EF) nr. 661/2009 om den generelle sikkerhed af motorkøretøjer.

HOVEDPUNKTER

Kategorier af motorkøretøjer

Forordningen gælder for kategori N og O, som består af motorkøretøjer, som har mindst fire hjul og er designet og konstrueret til transport af varer, samt for påhængskøretøjer.

Krav til afskærmningssystemer

Afskærmningsanordninger er generelt placeret over køretøjets hjul og kan bestå af en skærm*, udvendige skærmkanter* og stænklapper*.

Anordningen skal kunne fungere korrekt ved normal brug på våd vej. De følgende typer af anordninger anerkendes:

energiabsorberende typer

luft/vand-separatortyper.

Typegodkendelse

Fabrikanten af anordningen og fabrikanten af køretøjet skal begge indsende ansøgninger om EF-typegodkendelse til de kompetente nationale myndigheder. Denne ansøgning skal indeholde bestemte oplysninger, særligt:

anordningens eller køretøjets fabriksmærke og type

køretøjets antal aksler og hjul

en beskrivelse af afskærmningssystemet og de elementer, der indgår deri.

Fabrikanten af afskærmningsanordningen skal forelægge administrative dokumenter om afskærmningssystemernes EF-typegodkendelse som en separat teknisk enhed.

Fabrikanten af køretøjet skal forelægge administrative dokumenter om

køretøjets EF-typegodkendelse, hvad angår montering af afskærmningsanordninger

typegodkendelsesattest for den monterede anordning.

Hvis de kompetente myndigheder finder, at anordningen eller køretøjet opfylder alle krav til afskærmningssystemer, skal de meddele EF-typegodkendelse og udstede et typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv 2007/46/EF.

VIGTIGE BEGREBER

* Afskærmningssystem: system, der skal formindske sprøjt fra vejen, og som består af skærme, udvendige skærmkanter og stænklapper (se nedenfor).

* Typegodkendelse: angiver, at der er gennemført afprøvninger for at sikre, at de relevante lovgivningsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige krav er opfyldt.

* Skærm: en stiv del af et køretøj, som forhindrer dækket i at slynge sprøjt fra vejen op i luften.

* Udvendig skærmkant: denne anordning er normalt fastgjort på den bagerste kofanger og forhindrer, at regn og mudder sprøjtes op på andre biler og forbipasserende.

* Stænklap: en fleksibel komponent, som er monteret lodret bag et hjul, og som reducerer sprøjt fra en våd vej.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 109/2011

1.3.2011

-

EUT L 34 af 9.2.2011, s. 2-28

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) 2015/166

24.2.2015

-

EUT L 28 af 4.2.2015, s. 3-39

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1-24)

seneste ajourføring 24.09.2015

Top