Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/7/EU — bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det har til formål at beskytte virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mod forsinkede betalinger (*) i handelstransaktioner (*) ved at sikre, at fakturaer betales til tiden.
 • Det fastsætter tidsplaner, inden for hvilke regninger skal betales, og fastsætter økonomiske sanktioner, hvis tidsplanerne ikke overholdes.

HOVEDPUNKTER

 • Virksomheder skal betale fakturaer inden for maksimalt 60 dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i kontrakten, og forudsat at vilkårene ikke er klart urimelige for kreditor.
 • Offentlige myndigheder skal betale for de varer og tjenesteydelser, de køber, inden for 30 dage. Under ekstraordinære omstændigheder kan tidsfristen udvides til 60 dage, for eksempel inden for sundhedssektoren eller for specifikke industrielle eller kommercielle aktiviteter.
 • Kreditorer, der har opfyldt sine lovbestemte og aftalemæssige forpligtelser, og som ikke har modtaget betaling inden for de angivne tidsfrister, er berettiget til morarenter og kompensation ved forsinket betaling.
 • Den rente, der skal betales, er mindst 8 procentpoint over referencesatsen, der anvendes af Den Europæiske Centralbank. Europa-Kommissionen gør de gældende satser tilgængelige online. I praksis er satserne 8-10 % i de fleste EU-lande.
 • Kreditorer er berettiget til et fast beløb på mindst 40 EUR fra skyldnere. De er desuden berettiget til kompensation for alle andre rimelige omkostninger, der er påløbet til at inddrive gælden, såsom procesomkostninger eller omkostninger til at hyre et inkassobureau.
 • Kreditorer er berettiget til morarenter fra dagen efter forfaldsdagen.
 • Hvis en aftale ikke specificerer betalingsdagen, er en kreditor berettiget til morarenter 30 dage, efter fakturaen modtages eller, hvis det er uklart, hvilken dag fakturaen blev modtaget, den samme periode, efter varerne eller tjenesteydelserne er leveret.
 • Nationale myndigheder skal træffe foranstaltninger til at gøre offentligheden opmærksom på de retsmidler, der er til rådighed i forbindelse med forsinket betaling.
 • Inden den 16. marts 2016 vil Kommissionen fremlægge en rapport om lovgivningens gennemførelse.

Mellem oktober 2012 og november 2014 arrangerede Kommissionen en oplysningskampagne om forsinket betaling over hele EU for at gøre interessenter opmærksom på deres rettigheder og forpligtelser.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. marts 2011. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivnings bestemmelser inden den 16. marts 2013.

BAGGRUND

Se direktivet om forsinket betaling på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Forsinket betaling: betaling, der ikke er foretaget inden for den lovbestemte eller aftalemæssige periode, efter at varerne eller tjenesteydelserne er blevet leveret.

(*) Handelstransaktioner: transaktioner mellem virksomheder eller mellem dem og offentlige myndigheder, der involverer betaling for varer og tjenesteydelser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1-10)

seneste ajourføring 11.02.2016

Top