Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har hjemsted i Paris og blev oprettet i 2010 for at sikre stabilitet på Europas finansielle markeder og afhjælpe mangler ved det europæiske finansielle tilsyn.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har hjemsted i Paris og blev oprettet i 2010 for at sikre stabilitet på Europas finansielle markeder og afhjælpe mangler ved det europæiske finansielle tilsyn.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter ESMA, som er en europæisk myndighed, der styrker samordningen mellem nationale regulerende myndigheder på de finansielle markeder og sikrer en ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning i EU-landene.

HOVEDPUNKTER

Konsekvent anvendelse af loven

ESMA har udfærdiget lovgivningsmæssige og tekniske standarder baseret på EU’s finansielle lovgivning. Den har også beføjelse til at udstede retningslinjer og henstillinger om anvendelse af EU-retten.

Forbrugerbeskyttelse og finansielle aktiviteter

ESMA fremmer gennemsigtighed, enkelhed og retfærdighed på markederne for at beskytte forbrugere af finansielle produkter. Blandt dens opgaver er overvågning af finansielle aktiviteter og analyse af forbrugertendenser. Under visse strenge betingelser kan den midlertidigt forbyde eller begrænse finansielle aktiviteter, der udgør en trussel mod markedsstabiliteten.

Overtrædelse af lovgivningen

ESMA kan undersøge en lovovertrædelse begået af en national myndighed. Denne situation kan opstå, hvis sidstnævnte undlader at sikre, at en deltager på det finansielle marked overholder EU-lovgivningen.

Inden for to måneder kan ESMA udstede en anbefaling, hvori det kræves, at den nationale myndighed tager de nødvendige skridt til at overholde EU-lovgivningen. Europa-Kommissionen kan herefter afgive en formel udtalelse. Hvis den nationale myndigheds manglende overholdelse opretholdes, kan ESMA rette en beslutning til en deltager på det finansielle marked under visse strenge betingelser. Denne beslutning har forrang for tidligere beslutninger truffet af den nationale myndighed.

Finansielt tilsyn i Europa

ESMA er en del af Det Europæiske Finanstilsynssystem, der blev oprettet i 2010, og som består af tre andre tilsynsorganisationer:

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der ligger i London

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der ligger i Frankfurt.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1095/2010

16.12.2010

-

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84-119

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1-73

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153 af 22.5.2014, s. 1-61

Forordning (EU) nr. 258/2014

9.4.2014

-

EUT L 105 af 8.4.2014, s. 1-8

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162-164).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120-161).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. april 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1-73).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 1-61).

Seneste ajourføring: 16.04.2015

Top