Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Finanskrisen i 2008 afslørede mangler ved Den Europæiske Unions (EU) finansielle tilsyn. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), der har hjemsted i Frankfurt, blev oprettet i 2010 for at forebygge risiciene ved at destabilisere forsikringssektoren.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF.

RESUMÉ

Finanskrisen i 2008 afslørede mangler ved Den Europæiske Unions (EU) finansielle tilsyn. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), der har hjemsted i Frankfurt, blev oprettet i 2010 for at forebygge risiciene ved at destabilisere forsikringssektoren.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter EIOPA, et EU-organ, der støtter koordineringen mellem nationale myndigheder og sikrer ensartet anvendelse af EU-lovgivningen for sektoren for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger i EU-landene.

HOVEDPUNKTER

Konsekvent anvendelse af lovgivningen

EIOPA fastlægger de lovbestemmelser og tekniske standarder, der ledsager de retsakter, som Rådet og Europa Parlamentet vedtager vedrørende forsikringsselskaber, finansielle konglomerater (store finansielle virksomheder, der er aktive i flere finansielle sektorer), arbejdsmarkedspensionsordninger og forsikringsformidlere (virksomheder, der sælger pensions- og forsikringspolicer). Den har også beføjelse til at udstede retningslinjer og henstillinger om anvendelse af EU-lovgivningen.

Markedstendenser

EIOPA har til opgave at sørge for stabilitet på forsikringsmarkederne og beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og andre begunstigede. Den fører for eksempel tilsyn med forbrugertendenser og vurderer markedernes potentielle risici og sårbarheder. Under visse strenge betingelser kan den midlertidigt forbyde eller begrænse finansielle aktiviteter, der udgør en trussel mod stabiliteten af det finansielle system.

Overtrædelse af lovgivningen

EIOPA har bemyndigelse til at undersøge et brud på lovgivningen begået af en national myndighed. Det sker, når sidstnævnte ikke sørger for, at de finansielle institutioner overholder europæisk lovgivning.

EIOPA kan inden for to måneder udstede en henstilling til den nationale myndighed. Europa-Kommissionen kan afgive en formel udtalelse, hvori den kræver, at myndigheden gennemfører de tiltag, der er nødvendige for at sikre overholdelse af lovgivningen. Hvis den nationale myndigheds ikkeoverholdelse fortsætter, kan EIOPA rette en afgørelse direkte til en finansiel institution under visse strenge betingelser. Denne afgørelse har forrang for tidligere afgørelser truffet af den nationale myndighed.

Finansielt tilsyn i Europa

EIOPA er en del af Det Europæiske Finanstilsynssystem, der blev oprettet i 2010 og består af tre andre tilsynsorganisationer:

Der henvises til EIOPA’s websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1094/2010

16.12.2010

-

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48-83.

Berigtigelse

-

-

L 54 af 22.2.2014, s. 23-23

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153 af 22.5.2014, s. 1-61

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici’s funktionsmåde (Den Europæiske Unions Tidende L 331 af 15.12.2010, s. 162-164).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (Den Europæiske Unions Tidende L 331 af 15.12.2010, s. 120-161).

Kommissionens afgørelse 2004/9/EF af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (Den Europæiske Unions Tidende L 3 af 7.1.2004, s. 34-35).

seneste ajourføring 16.04.2015

Top