Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Finanskrisen i 2008 afslørede mangler ved finansielle tilsyn i Europa. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har hjemsted i London og blev oprettet i 2010 for at sikre stabilitet og modstandsdygtighed i det europæiske banksystem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF.

RESUMÉ

Finanskrisen i 2008 afslørede mangler ved finansielle tilsyn i Europa. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har hjemsted i London og blev oprettet i 2010 for at sikre stabilitet og modstandsdygtighed i det europæiske banksystem.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

EBA blev oprettet gennem en forordning med det formål at styrke koordineringen blandt nationale banktilsyn og sikre konsekvent anvendelse af EU-banklovgivning.

HOVEDPUNKTER

Konsekvent anvendelse af loven

EBA udarbejder reguleringsmæssige tekniske standarder, der skal specificere den banklovgivning, som vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet. Den har også beføjelse til at udstede retningslinjer og henstillinger om anvendelse af EU-retten.

Stresstests

EBA er, sammen med de nationale myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med bankerne, ansvarlig for at koordinere gennemførelsen af »stresstests«, som skal vurdere bankernes modstandsdygtighed mod finansielle chok. Den er særligt beregnet til at sikre, at der anvendes en konsekvent metode på nationalt plan for sådanne tests. Den overvåger og vurderer også markeds- og kredittendenser.

Overtrædelse af lovgivningen

EBA har beføjelse til at foretage en undersøgelse af et nationalt tilsyns påståede ukorrekte anvendelse i henhold til europæisk lovgivning om banker og finansieringsinstitutter (særligt når tilsynet undlader at sikre, at en bank lever op til kravene, der er fastsat i lovgivningen).

EBA kan rette en henstilling til det specifikke nationale tilsyn. Hvis det ikke lever op til denne, kan Kommissionen få beføjelse til at afgive en formel udtalelse under hensyn til EBA's henstilling.

Hvis det nationale tilsyn vedholdende undlader at overholde lovgivningen, kan EBA vedtage afgørelser, der rettes direkte til banken. Denne beføjelse kan kun anvendes i ekstraordinære tilfælde.

Finansielt tilsyn i Europa

EBA er en del af Det Europæiske Finanstilsynssystem, der blev oprettet i 2010 og består af tre andre tilsynsorganisationer:

HVORNÅR TRÆDER FORORDNINGEN I KRAFT?

Fra den 16. december 2010.

Se EBA's websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1093/2010

16.12.2010

-

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12-47

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1022/2013

30.10.2013

-

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 5-14

Direktiv 2014/17/EU

20.3.2014

-

EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34-85

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162-164).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120-161).

seneste ajourføring 20.03.2015

Top