Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forrudevisker- og vaskersystemer til biler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forrudevisker- og vaskersystemer til biler

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) Nr. 1008/2010 — krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

  • Den fastlægger reglerne for forrudevisker-* og forrudevaskersystemer* for motorkøretøjer.
  • Målet er at tilpasse de nuværende krav til den videnskabelige og tekniske udvikling.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastsætter krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for motorkøretøjer Den er en del af gennemførelsen af Forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for sikkerheden af motorkøretøjer.

Berørte køretøjstyper

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M1, dvs. køretøjer beregnet til passagertransport med højst 8 siddepladser foruden føreren.

Krav til forrudevisker- og forrudevaskersystemer

Fabrikanter skal udstyre motorkøretøjer med:

  • forrudeviskere bestående af viskerarme. Forrudeviskersystemet skal have mindst 2 viskerfrekvensindstillinger. Forrudeviskerfeltet skal dække mindst 98 % af synsfelt A og 80 % af synsfelt B (disse områder defineres i hhv. punkt 2.2 og punkt 2.4 i bilag 18 til FN/ECE-regulativ nr. 43)
  • et vaskersystem, som sprøjter væske på forrudens målfelt uden spild, frakobling af rørledninger eller fejl ved dyserne. Dette system skal kunne levere en tilstrækkelig mængde væske til at rengøre mindst 60 % af synsfelt A.

Forordningen fastsætter desuden prøvningsprocedurer til kontrol af, at udstyret opfylder kravene.

Ansøgning om EU-typegodkendelse

Køretøjsfabrikanten skal indsende ansøgning om typegodkendelse til den kompetente myndighed. Fabrikanten har 2 muligheder:

  • at indsende ansøgning om typegodkendelse for hver køretøjstype vedrørende dets forrudevisker- og vaskersystem
  • at indsende ansøgning om typegodkendelse som en teknisk enhed for en bestemt type forrudevaskersystem.

EU-ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • køretøjets fabriksmærke og type
  • en detaljeret teknisk beskrivelse af visker- og vaskersystemet
  • en beskrivelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemernes funktionsprincip.

Hvis de kompetente myndigheder finder, at køretøjet opfylder alle krav til forrudevisker- og vaskersystemer, skal de meddele EU-typegodkendelse og udstede et typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv 2007/46/EF.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 30. november 2010.

* VIGTIGE BEGREBER

Forrudeviskersystem: et system til viskning af forrudens yderside.

Forrudevaskersystem: et system til opbevaring, overførsel og påføring af væske til forrudens yderside.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) Nr. 1008/2010 af 9. november 2010 om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 2-20)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1008/2010 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1-160)

Se den konsoliderede version

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1-24)

Se den konsoliderede version

seneste ajourføring 27.10.2016

Top