Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akt for det indre marked: forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akt for det indre marked: forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen

Slutningen af 2012 markerer 20-året for etableringen af det indre marked. I løbet af de seneste to årtier har etableringen af det indre marked, med åbningen af grænserne, udgjort en af de centrale drivkræfter for væksten i Europa. Den seneste globalisering og de teknologiske forandringer har dog stillet den Europæiske Union (EU) overfor nye udfordringer. Denne akt for det indre marked foreslår derfor at løse disse udfordringer ved at sætte virksomhederne og europæerne i centrum af det indre marked, og derved udarbejde et pålideligt værktøj til gavn for væksten.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og Regionsudvalget af 27. oktober 2010 med titlen "På vej mod en akt for det indre marked For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" [KOM(2010) 608 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Denne meddelelse fremlægger forskellige forslag fremsat af Europa-Kommissionen til igangsætningen af det indre marked for igen at gøre det til en drivkraft for den økonomiske vækst, til gavn for en social markedsøkonomi. Disse forslag omhandler virksomhederne, borgerne samt styringen af det indre marked. Akten for det Indre marked er et initiativ fremlagt i samarbejde med Rapporten om Medborgerskab 2010.

Forslag angående virksomheder

Indenfor den Europæiske Union (EU) er der 20 millioner virksomheder som har 175 millioner medborgere ansat og leverer varer og tjenester til 500 millioner forbrugere indenfor EU og til tredjelande.

Kommissionen ønsker at fremme og beskytte virksomhedernes kreative potentiale ved at bekæmpe plagiering. Kommissionen vil derfor foreslå en handlingsplan til at bekæmpe forfalskning og plagiering i 2010, samt et rammedirektiv til forvaltning af ophavsrettigheder i 2011.

Akten for det indre marked sigter mod at fremme nye veje til en bæredygtig vækst. En af disse nye veje vedrører udviklingen af markedet for tjenesteydelser på basis af den "genside evalueringsproces" i tjenestedirektivet. Den indeholder ligeledes initiativer som sigter mod at udvikle e-handlen. For at styrke vækstens "bæredygtige" præg, vil Kommissionen i 2011 gennemføre en revision af direktivet om energibeskatningen. For at gå skridtet videre vil Kommissionen i 2011 præsentere en plan for energieffektiviteten.

Europæiske små og mellemstore virksomheder (SME) udgør en væsentlig kilde til innovation og beskæftigelse. For at udvikle dette potentiale, ønsker Kommissionen i 2011 at vedtage en handlingsplan for at forbedre de små og mellemstore virksomheders adgang til kapitalmarkedet. Kommissionen sigter desuden imod at knytte " Small Business Act " til strategien for 2020. Det foreslås i øvrigt at revidere direktiverne om regnskabsnormer (DE) (EN) (FR) for at forenkle kravene til de små og mellemstore virksomheders finansielle oplysningspligt.

For at finansiere innovationen og de langsigtede investeringer, ønsker Kommissionen at oprette private obligationslån forbeholdt finansieringen af europæiske projekter. Derudover foreslås det at fjerne alle skattemæssige behandlinger som hæmmer aktiviteter på tværs af grænserne, samt løsne op for tildelingen af kontrakter.

Akten for det indre marked giver grobund for et retsmæssigt og skattemæssigt favorabelt miljø for virksomheder. På denne baggrund ønsker Kommissionen at fremlægge et konsolideret direktivforslag om selskabsskat (DE) (EN) (FR) i 2011. Samme år vil en ny moms-strategi blive præsenteret.

EU skal forstærke sin konkurrenceevne på de internationale markeder ved at fortsætte udviklingen af det retslige samarbejde med de vigtigste handelspartnere. Ideen er at udforme et instrument som bygger på iværksættelsen af EU's internationale forpligtigelser.

Forslag angående medborgerne

Den offentlige service og hovedinfrastrukturen skal forbedres. I denne forbindelse vil Kommissionen fremlægge en meddelelse som indeholder en samling aktiviteter for de offentlige tjenesteydelser. Hvad angår den offentlige transport ønsker Kommissionen at gennemføre en revision af retningslinjerne for udviklingen af det transeuropæiske transportnet. Desuden har Kommissionen til hensigt at vedtage en række prioriteter for energiinfrastrukturen frem til 2020-2030.

Det er desuden yderst vigtigt at styrke solidariteten på det indre marked. Derfor skal Kommissionen systematisk gennemføre en indledende analyse af den samfundsmæssige følgevirkning af lovforslagene. Desuden har Kommissionen til hensigt at lave en ny undersøgelse af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed i 2011, samt iværksætte en høring af arbejdsmarkedsparterne om oprettelsen af en europæisk referenceramme for industrielle omstruktureringer.

En af målsætninger for Akten for det indre marked er at garantere adgang til beskæftigelse og uddannelse gennem hele livet. Det vil derfor være passende at ændre anerkendelsessystemet for erhvervsuddannelser på baggrund af en evaluering af reglerne i 2011. De unges mobilitet skal ligeledes fremmes gennem udarbejdelsen af et "Unge på vej-kort (EN)".

Der skal udvikles nye midler til den sociale markedsøkonomi. På denne baggrund er det nødvendigt først at forbedre kvaliteten af den nuværende retsstruktur (fonde, andelsselskaber, gensidige selskaber osv.) som er knyttet til socialøkonomien. Kommissionen agter desuden at iværksætte en offentlig høring om virksomhedsledelse, samt foreslå et initiativ for social iværksættervirksomhed i 2011.

Forbrugerne har også en central plads i Akten for det indre marked. Kommissionen har til sinde at gennemføre en evaluering af den nuværende praksis for Internetsider til sammenligning af priser og udarbejde nogle retningslinjer for disse sider på baggrund af medlemsstaternes erfaringer. Kommissionen har desuden intention om at udarbejde en flerårig handlingsplan for udviklingen af et europæisk markedstilsyn i 2011. Det er ligeledes en prioritet at identificere og fjerne skattehindringer.

Forslag til god forvaltning af det indre marked

Kommissionen er ansvarlig for at reglerne for det indre marked respekteres. Medlemsstaterne opfordres derfor til at øge gennemførelsen af direktiverne for det indre marked og oplyse hvordan direktiverne vil blive gennemført.

En god forvaltning af det indre marked skal være baseret på et regulært elektronisk netværk blandt de europæiske myndigheder. Derfor vil Kommissionen i 2011 fremlægge en strategi for udvidelsen af det indre markeds informationssystem.

Det er nødvendigt at forbedre reglerne for bilæggelse af tvister. De europæiske forbrugere mister nemlig hvert år 0,3 % af det europæiske BNP i forbindelse med salg af defekte varer og ikke overensstemmende tjenesteydelser. For at afhjælpe disse problemer har Kommissionen til hensigt at udarbejde et initiativ om brugen af alternative metoder til bilæggelse af tvister indenfor EU, samt en henstilling om netværket af systemer for alternative bilæggelser af tvister for finansielle tjenesteydelser.

For at kunne give medborgerne og virksomhederne præcise informationer om det indre marked, ønsker Kommissionen at oprette portalen "Dit Europa" og samordne den med "Europe direkte". SOLVIT-netværket skal ligeledes styrkes.

Til sidst har Kommissionen intention om at styrke dialogen med borgerrettighedsorganisationerne (forbrugerne, NGO, fagforeningerne, virksomhederne, småinvestorer samt regionale og lokale organisationer).

Høring

Kommissionen indbyder de interesserede parter til at forelægge deres udtalelser om igangsættelsen af det indre marked inden den 28. februar 2011.

See also

Seneste ajourføring: 13.12.2010

Top