Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Virksomheder der udfører vej- og persontransport: Driftsregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Virksomheder der udfører vej- og persontransport: Driftsregler

EU-landene har ikke anvendt reglerne for adgang til vejtransportsektoren (dvs. transport af varer eller passagerer), som anført i direktiv 96/26/EF, konsekvent nok. Med ophævelsen af direktiv 96/26/EF har forordning (EF) nr. 1071/2009 til formål at løse dette problem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF.

RESUMÉ

EU-landene har ikke anvendt reglerne for adgang til vejtransportsektoren (dvs. transport af varer eller passagerer), som anført i direktiv 96/26/EF, konsekvent nok. Med ophævelsen af direktiv 96/26/EF har forordning (EF) nr. 1071/2009 til formål at løse dette problem.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen fastlægger regler for virksomheder, der ønsker at blive en del af og være aktive inden for vejtransportsektoren (dvs. vejgodstransport) og personbefordringssektoren.

Den gælder for alle virksomheder etableret i EU, der er aktive inden for (eller planlægger at blive aktive inden for) transport af varer eller personer mod betaling.

HOVEDPUNKTER

Virksomheder, der er aktive i vejtransportsektoren, skal:

have et faktisk etableret og varigt forretningssted i et EU-land

have et godt omdømme

have finansiel formåen og

have de nødvendige faglige kvalifikationer.

Transportleder

Hver enkelt vejtransportvirksomhed skal udpege en transportleder, der skal være ansvarlig for den løbende ledelse af virksomhedens transportaktiviteter. Lederen skal være hjemmehørende i EU og skal have en reel forbindelse til virksomheden, f.eks. som medarbejder, leder eller aktionær.

Hvordan får man adgang til vejtransporterhvervet?

En virksomhed, der ønsker at være aktiv inden for vejtransportsektoren, skal være etableret i et EU-land med lokaler i det pågældende EU-land, hvor den kan opbevare alle de dokumenter (f.eks. regnskaber, dokumenter vedrørende personaleforvaltning og køre-hviletidsoplysninger), der er nødvendige for at drive virksomheden. Derudover skal den have mindst ét registreret køretøj i det pågældende EU-land til sin rådighed (efter der er givet en tilladelse) og have en driftscentral i det pågældende land med det hensigtsmæssige udstyr og de hensigtsmæssige faciliteter til driften af køretøjerne.

Derudover:

må virksomheden og lederen ikke have været dømt for nogen overtrædelse af visse nationale regler og EU-regler vedrørende vejtransport

skal virksomheden være i stand til at leve op til sine finansielle forpligtelser

skal lederen have bestået en obligatorisk skriftlig eksamen, der kan suppleres af en mundtlig eksamen.

Godkendelse og overvågning

EU-landene skal udpege en eller flere kompetente myndigheder, der skal være ansvarlig for:

at behandle de ansøgninger, der modtages fra virksomhederne

at udstede tilladelser til at etablere sig i vejtransportsektoren

at erklære, hvorvidt en person er egnet/uegnet til at forvalte en virksomheds transportaktiviteter

at kontrollere, at virksomheden opfylder alle de relevante krav.

De kompetente myndigheder er også ansvarlige for at følge op på virksomhedens anmodning om registrering inden for tre måneder. De kan også erklære en virksomhed uegnet til at forvalte transportaktiviteter.

Forenkling og administrativt samarbejde

Hvert enkelt EU-land skal føre et nationalt elektronisk register over virksomheder, der er godkendte til at være aktive i vejtransportsektoren. De kompetente nationale myndigheder er ansvarlige for at føre tilsyn med oplysningerne i dette register. De nationale registre skal forbindes, således at de kompetente myndigheder i et hvilket som helst EU-land kan søge i det nationale elektroniske register i et andet EU-land.

Gennemførelsesrapport

I den første gennemførelsesrapport, der dækker perioden indtil udgangen af 2012, bemærkede Kommissionen, at man ikke kunne gennemføre en komplet analyse af forordningens gennemførelse på grund af manglende data. Den foreslår, at der i fremtiden bør blive udarbejdet en standardformular til indberetning. Den opfordrer også EU-landene til at udarbejde et udkast til deres nationale systemer for godkendelser.

HVORNÅR TRÆDER FORORDNINGEN I KRAFT?

Den 4. december 2011.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1071/2009

4.12.2009

-

EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51-71

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 613/2012

11.7.2012

-

EUT L 178 af 10.7.2012, s. 6-6

Forordning (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158 af 10.6.2013, s. 1-71

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen i perioden fra 4. december 2011 til 31. december 2012 af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet (1. rapport fra Kommissionen om medlemsstaternes gennemførelse af visse bestemmelser angående adgang til vejtransporterhvervet) (COM(2014) 592 final af 25.9.2014).

Seneste ajourføring: 07.01.2015

Top