Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikre motorkøretøjer og påhængskøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikre motorkøretøjer og påhængskøretøjer

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 661/2009 — typegodkendelse for motorkøretøjer og påhængskøretøjer

RESUMÉ

Nye motorkøretøjer skal opfylde de samme tekniske krav i hele Den Europæiske Union (EU). Det er med til at sikre et højt niveau af færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse, og det gør EU’s automobilindustri mere konkurrencedygtig.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter de tekniske krav og procedurer, der skal sikre, at nye motorkøretøjer overholder EU’s standarder for sikkerhed og energieffektivitet.

HOVEDPUNKTER

Denne forordning fastsætter kravene til typegodkendelse af:

motorkøretøjers og påhængskøretøjers sikkerhed

motorkøretøjers energieffektivitet (ved at gøre det obligatorisk at montere dæktryksovervågning og gearskiftindikatorer)

dæks sikkerhed og energieffektivitet samt dækstøj.

Den finder anvendelse på:

motorkøretøjer med mindst fire hjul, der bruges til transport af passagerer (klasse M)

motorkøretøjer med mindst fire hjul, der er beregnet til transport af varer (klasse N)

påhængskøretøjer (klasse O).

Typegodkendelse*

Med forordningen overholder EU en række regulativer under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om tekniske specifikationer for motorkøretøjer. Et køretøj, der er typegodkendt under disse FN/ECE-regulativer, anses for at overholde Kommissionens standarder for typegodkendelse.

Forordning (EU) 2015/166, der supplerede og ændrede den oprindelige forordning, fastlægger detaljerede regler om specifikke procedurer, tekniske krav og prøvninger for typegodkendelse. Den dækker også komponenter og separate tekniske enheder til motorkøretøjer.

Fabrikanternes forpligtelser

Fabrikanter skal garantere, at alle nye køretøjer med henblik på salg, registrering eller ibrugtagning i EU er typegodkendt i overensstemmelse med denne forordning.

For at forbedre færdselssikkerheden skal alle køretøjer være udstyret med et elektronisk stabilitetskontrolsystem. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med et avanceret nødbremsesystem og et system til advarsel om, at vognbanen forlades. Dette gælder for alle nye lastbiler og busser fra den 1. november 2015.

Dæk skal overholde krav vedrørende:

vejgreb i vådt føre

rullemodstand

rullestøj.

Derudover skal køretøjer i klasse M1 være udstyret med dæktryksovervågning, sikkerhedsselealarm og gearskiftindikatorer blandt mange andre mere detaljerede specifikationer for alle køretøjsklasser.

EU-landenes forpligtelser

Kommissionens typegodkendelse eller national typegodkendelse udstedes kun til køretøjer, der opfylder de krav, der er fastlagt i denne forordning.

BAGGRUND

Sikkerhed i automobilsektoren.

VIGTIGT BEGREB

* Typegodkendelse: viser, at en køretøjstype er blevet prøvet for at sikre, at den overholder de relevante lovgivningsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige krav.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 661/2009

20.8.2009

EUT L 200, 31.7.2009, s. 1-24

Berigtigelse

EUT L 337, 20.12.2011, s. 27

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 407/2011

1.5.2011

EUT L 108, 28.4.2011, s. 13-20

Forordning (EU) nr. 523/2012

11.7.2012

EUT L 160, 21.6.2012, s. 8-12

Forordning (EU) 2015/166

24.2.2015

EUT L 28, 4.2.2015, s. 3-39

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 661/2009, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN-nummer) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8, 12.1.2011, s. 1-13)

seneste ajourføring 24.09.2015

Top