Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/103/EF - Ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

RESUMÉ

Motorkøretøjsforsikringer udgør en betydelig del af skadesforsikringspolicer, der tegnes i Den Europæiske Union (EU). Dette direktiv har til formål at hjælpe personer, der har bopæl i EU, som bliver involveret i en vejtrafikulykke i et andet EU-land.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

I henhold til direktivet er personer, der har tegnet en obligatorisk motorkøretøjsforsikring i et EU-land, dækket i forbindelse med automobilkørsel i hele EU.

HOVEDPUNKTER

Direktivet:

kræver, at alle motorkøretøjer i EU er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring (*)

ophæver grænsekontrol af forsikring med henblik på at lette international rejse i EU

fastsætter mindstekrav til ansvarsforsikringens dækning i EU-lande

angiver fritagne personer og myndigheder med ansvar for kompensation

indfører en mekanisme til at kompensere lokale ofre for ulykker, der skyldes køretøjer fra et andet EU-land

kræver hurtig sagsbehandling i forbindelse med ulykker, der sker i et andet land, end det EU-land, hvor ofret har bopæl (såkaldte »besøgende ofre«)

giver forsikringstagere ret til at anmode om en erklæring om skader (eller skadefri kørsel) med køretøjet i de seneste fem år af forsikringsforholdet.

Direktivet regulerer ikke spørgsmål om ansvarsforsikring, herunder udbetaling af erstatning, som bestemmes af EU-landene, eller kombineret dækning af fysisk skade på føreren eller skader på køretøjer.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 27. oktober 2009.

BAGGRUND

Europa-Kommissionens websted om motorkøretøjsforsikring.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Ansvarsforsikring: dækning af skader, tab eller personskade forvoldt en anden part som resultat af forsikringstagers handlinger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/103/EF

27.10.2009

-

EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11-31

seneste ajourføring 12.10.2015

Top