Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mindskning af CO2-udslip fra nye personbiler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mindskning af CO2-udslip fra nye personbiler

I lyset af det faktum at vejtransportsektoren er en af de sektorer, der udleder flest drivhusgasser i EU, er formålet med denne forordning at reducere disse emissioner ved at sætte grænser for nye personbiler.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter standarderne for nye personbiler, hvad angår deres udledninger af kuldioxid (CO2). Den nuværende grænse er på 130 gram udledt CO2 per kilometer. Den grænse reduceres til 95 gram CO2/km senest i 2021.

HOVEDPUNKTER

  • 130 g/km-grænsen indføres mellem 2012 og 2015. For hvert år i den periode stiger procentdelen af en fabrikants biler, der skal overholde den højere grænse. Fra 2015 skal alle biler overholde grænsen (sammenlignet med 75 % i 2013 og 80 % i 2014).
  • Hvis de gennemsnitlige CO2-emissioner fra antallet af biler fra en fabrikant overstiger emissionsgrænsen, idømmes denne en stor bøde. For hver bil skal fabrikanten betale 5 EUR for det første g/km over grænsen, 15 EUR for det andet, 25 EUR for det tredje og 95 EUR for hvert efterfølgende g/km. Fra 2019 opkræves der 95 EUR for hvert g/km over grænsen.
  • Små fabrikanter, der registrerer færre end 1 000 biler i EU om året, er undtaget fra denne lovgivning, og dem, der registrerer mellem 1 000 og 10 000 biler om året, kan foreslå deres egne reduktionsmål for emissioner. Fabrikanter, der registrerer mellem 10 000 og 300 000 om året kan anmode om et fast reduktionsmål.
  • En ordning med emissionskreditter og superkreditter belønner bilfabrikanternes miljøvenlige innovation.

BAGGRUND

12 % af alle CO2-emissioner i EU stammer for øjeblikket fra biler.

Baggrunden for denne forordning skal findes i en strategi, der blev vedtaget af EU i 1995, og som havde til formål at reducere CO2-emissionerne igennem tre grundpiller: frivillige tilsagn fra automobilfabrikanterne om at nedbringe emissionerne, fremme af biler med god brændstoføkonomi via fiskale foranstaltninger og bedre forbrugeroplysninger via mærkninger, der viser en bils CO2-emissioner. De fremgår af direktiv 1999/94/EF.

VIGTIGE BEGREBER

Superkreditter er incitamenter, der gives til fabrikanter for at registrere biler med lave emissioner. Under denne ordning indgår biler, der producerer 50 eller mindre CO2 g/km, som 1,5 bil indtil 2016. Dette giver til gengæld fabrikanterne fleksibilitet også med hensyn til at fremstille biler med mindre god brændstoføkonomi.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websider om Reduktion af CO2-emissioner fra personbiler.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 443/2009

8.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1-15

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 397/2013

8.5.2013

-

EUT L 120 af 1.5.2013, s. 4-8

Forordning (EU) nr. 333/2014

8.4.2014

-

EUT L 103 af 5.4.2014, s. 15-21

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15-20).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 396/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til krav til overvågning af CO2-emissioner fra nye personbiler (EUT L 120 af 1.5.2013, s. 1-3).

seneste ajourføring 02.04.2015

Top