Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brintdrevne motorkøretøjer — bestemmelser om typegodkendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Brintdrevne motorkøretøjer — bestemmelser om typegodkendelse

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 79/2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter krav til fremstillingen af brintdrevne køretøjer, der anvendes til transport af passagerer og gods, og til deres komponenter og systemer.

HOVEDPUNKTER

 • Fabrikanter skal:
  • godtgøre, at alle nye brintdrevne køretøjer, der sælges, registreres eller ibrugtages i EU, og deres komponenter er i overensstemmelse med lovgivningen
  • give godkendelsesmyndighederne de nødvendige oplysninger om køretøjets specifikationer og prøvningsbetingelser
  • give de nødvendige oplysninger, når brintkomponenter og -systemer undersøges i forbindelse med service.
 • Fabrikanterne skal sikre, at brintkomponenter og -systemer:
  • kan modstå elektriske, mekaniske, varmemæssige og kemiske driftsforhold, uden at der opstår lækager eller deformering
  • er beskyttet mod for høje tryk
  • på pålidelig vis kan modstå de temperaturer og tryk, der kan forventes i deres levetid
  • er udformet på en sådan måde, at de kan installeres og beskyttes mod skade.
 • Lovgivningen indeholder specifikke testprocedurer for forskellige typer brintbeholdere og komponenter.
 • Europa-Kommissionen har bemyndigelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger, bl.a. de nærmere regler for de forskellige prøver og de oplysninger, fabrikanterne skal give.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 24. februar 2011.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32-46)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 406/2010 af 26. april 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer (EUT L 122 af 18.5.2010, s. 1-107). Efterfølgende ændringer af Kommissionens forordning (EU) nr. 406/2010 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2012 af 12. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til krav til typegodkendelse af motorkøretøjer, der kører på hydrogen og blandinger af hydrogen og naturgas med hensyn til emissioner og optagelse af specifikke oplysninger vedrørende køretøjer udstyret med et elektrisk effektdrev i oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse (EUT L 182 af 13.7.2012, s. 14-26)

seneste ajourføring 21.03.2016

Top