Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Styrkelse af EU’s investeringsfondes globale konkurrenceevne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Styrkelse af EU’s investeringsfondes globale konkurrenceevne

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/65/EF — regler om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger ensartede regler for investeringsfonde i EU, som giver mulighed for grænseoverskridende tilbud af investeringsfonde, der er reguleret på EU-plan.
 • Det fastsætter EU's vigtigste regler, der styrer investeringsinstitutter*.

HOVEDPUNKTER

Hovedformålene med direktivet er at:

 • tilbyde investorerne et bredere udvalg af produkter til en lavere pris igennem
  • et mere effektivt marked for investeringsinstitutter i EU
  • bedre investorinformation
  • et mere effektivt tilsyn med fonde
 • fastholde den EU's investeringssektors konkurrenceevne ved at tilpasse reglerne til markedsudviklingen.

Direktivet fastlægger navnlig regler om:

 • investorinformation via et standardiseret sammenfattende oplysningsskema for at gøre det nemmere for forbrugeren at forstå produktet
 • et ægte europæisk pas til administrationsselskaberne for investeringsinstitutterne, der giver mulighed for, at et administrationsselskab placeret i ét EU-land kan administrere fonde i andre EU-lande
 • markedsføring af investeringsinstitutter i andre lande, dvs. ved at forenkle administrative procedurer
 • fusioner af investeringsinstitutter i andre lande
 • et stærkere tilsyn med investeringsinstitutter og de virksomheder, som administrerer dem, dvs. via et forbedret samarbejde mellem de nationale myndigheder, der fører tilsyn med finansielle tjenesteydelser.

Direktiv 2009/65/EF er den fjerde version af lovgivning om investeringsinstitutter og erstatter direktivet om investeringsinstitutter 85/611/EØF.

Direktiv 2009/65/EF blev ændret ved direktiv 2014/91/EU (investeringsinstitutter V), der indførte nye regler om investeringsinstitutters depositarer (den enhed, der opbevarer aktiver), f.eks. enheder, der kan påtage sig denne rolle, deres opgaver, delegeringsordninger og depositarernes ansvar.

Det blev også suppleret af forordning (EU) 2016/438, der omhandler ikke-markedsrelaterede risici relateret til depositarernes aktiviteter. Det dækker aspekter af depositarernes forpligtelser såsom:

 • opbevaring af investeringsinstitutters aktiver
 • overvågningsopgaver (f.eks. at kontrollere, at investeringsinstitutters investeringer er i overensstemmelse med deres investeringsstrategier som beskrevet i bestemmelserne og udbudsdokumenterne, eller sikre, at investeringsinstitutter ikke overtræder investeringsbegrænsningerne) og
 • ansvar for aktiverne.

Forordning (EU) 2016/438 fastlægger også specifikke due diligence-krav til at beskytte investeringsinstitutters aktiver mod insolvens samt detaljerede krav om uafhængighed af investeringsinstituttets ledere og depositarer.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den. 7. december 2009. EU-landene skulle gennemføre det i national lovgivning inden den 30. juni 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGT BEGREB

Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter): Investeringsinstrumenter, der samler investorers kapital og investerer kapitalen kollektivt gennem en porteføjle af finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer og andre værdipapirer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32-96)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2009/65/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering

Korrigendum

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 1-15)

Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 16-27)

Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 42-61)

Kommissionens direktiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 28-41)

Korrigendum

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (EUT L 78 af 24.3.2016, s. 11-30)

seneste ajourføring 02.08.2016

Top