Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI): certificeringsregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI): certificeringsregler

Denne forordning bidrager til at opfylde de europæiske mål for bekæmpelse af forurenende emissioner og luftkvalitet. Den fastsætter regler om tekniske krav til typegodkendelse af tunge køretøjer og motorerne i disse med hensyn til emissioner og supplerer eksisterende lovgivning om EF-typegodkendelse af motorkøretøjer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Forordningen fastlægger den retlige ramme for typegodkendelse af motorkøretøjer, motorer og reservedele til tunge køretøjer med hensyn til deres ydelse. Den fastlægger også regler om:

overensstemmelse efter ibrugtagning af køretøjer og motorer

holdbarheden af forureningsbegrænsende udstyr

egendiagnosesystemer (OBD-systemer)

adgang til OBD-systemet samt reparations- og vedligeholdelsesinformation

måling af brændstofforbrug og CO2-emissioner.

Forordningen finder anvendelse på motorkøretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg samt på alle motorkøretøjer i klasse M3 og N3, som fastlagt i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

Producenternes forpligtelser

Producenterne skal kunne påvise, at alle nye køretøjer, motorer eller reservedele, der sælges, registreres eller ibrugtages i Fællesskabet, er blevet EF-typegodkendt i overensstemmelse med forordningen.

Producenterne skal også implementere tekniske foranstaltninger til at sikre en effektiv begrænsning af emissioner fra udstødningen i hele køretøjernes normale levetid under normale brugsbetingelser.

Krav og prøvninger

Producenterne skal udstyre deres køretøjer eller motorer med komponenter, som sikrer overholdelsen af de emissionsgrænser, der er fastsat i bilag I til forordningen på betingelser, der er fastsat af Europa-Kommissionen i forordningen og i gennemførelsesretsakterne.

Adgang til information

Bilproducenterne skal sikre uafhængige aktører adgang til oplysninger om egendiagnosesystemer (OBD-systemer) og til værktøjer eller software. Derudover skal producenterne stille en standardiseret, sikker teletjeneste til rådighed for at sætte uafhængige reparatører i stand til at udføre indgreb, der kræver adgang til køretøjernes sikkerhedssystem.

Oplysningerne skal stilles til rådighed på producenternes websteder eller, hvis dette ikke er muligt, i et andet hensigtsmæssigt format.

Tidsplan

De nationale myndigheder må ikke længere meddele EF- eller national typegodkendelse af køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med forordningen fra den 31. december 2012. De skal også forbyde registrering af nye køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med forordningen fra den 31. december 2013.

Økonomiske incitamenter

Medlemsstaterne kan yde økonomiske incitamenter til køb af motorkøretøjer fremstillet i serier, som er i overensstemmelse med forordningen, indtil den 31. december 2013. Eftermonteringsforanstaltninger kan også overvejes enten med henblik på at tilpasse motorkøretøjer i brug eller med henblik på skrotning.

Størrelsen af de økonomiske incitamenter skal svare til de ekstra omkostninger til de tekniske foranstaltninger, der er indført for at sikre, at køretøjet overholder emissionsgrænserne.

Ved forordningen ophævedes direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF med virkning fra den 31. december 2013.

Baggrund

Det sjette miljøhandlingsprogram understreger behovet for at reducere luftforureningen. Forordningen bidrager til Unionens mål med hensyn til luftkvalitet ved at etablere et system, der tvinger bilindustrien til at begrænse emissioner fra de køretøjer, den producerer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 595/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 17.11.2009

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) Nr. 582/2011

15.07.2011

-

Den Europæiske Unions Tidende L 167 af 25.6.2011

Forordning (EU) nr. 133/2014

10.3.2014

-

Den Europæiske Unions Tidende L 47 af 18.2.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 136/2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) [Den Europæiske Unions Tidende L 43 af 13.2.2014].

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer. [COM(2014) 28 final af 31.1.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

På baggrund af EU's målsætninger for luftkvalitet og dagsordenen for bedre lovgivning indføres der med dette forslag en række ændringer, som blandt andet har til formål at forenkle typegodkendelsessystemet for producenterne og at indføre nye grænser for NO2-emissioner.

Seneste ajourføring: 29.04.2014

Top