Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aflønningspolitik i finanssektoren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aflønningspolitik i finanssektoren

Finanskrisen af oktober 2008 afslørede brugen af risikable praksis i finanssektoren. Det er derfor behørigt at fastlægge klare og gennemskuelige principper for aflønningspolitikkerne i denne sektor for at begrænse mest muligt, at der tages risici, som bidrager til at svække det finansielle system i sin helhed.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling 2009/384/EF af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren.

RESUMÉ

Denne henstilling opregner generelle principper for aflønningspraksis i finanssektoren og har til hensigt at undgå, at der tages urimelige risici i denne sektor, især inden for bank- og investeringsområdet.

Denne henstilling gælder for:

  • finansielle virksomheder, som har deres registrerede hjemsted eller hovedkontor på en medlemsstats territorium
  • aflønningen af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på den finansielle virksomheds risikoprofil.

Den gælder ikke for honorarer og provisioner, der modtages af mellemmænd og eksterne tjenesteydere i tilfælde af underleverancer.

Aflønningspolitik

Aflønningspolitikken bør hænge sammen med virksomhedsstrategien, målene, værdierne og den finansielle virksomheds langsigtede interesser, for eksempel perspektiverne for bæredygtig vækst eller beskyttelsen af kunderne og investorerne i forbindelse med ydelsen af tjenester.

Aflønningspolitikken bør resultere i en balance mellem faste og variable aflønningskomponenter. Den faste komponent bør udgøre en høj andel af den samlede løn for derved at gøre det muligt for virksomheden at føre en helt igennem fleksibel bonuspolitik.

Det vil være hensigtsmæssigt at ajourføre aflønningspolitikkens struktur regelmæssigt, således at den svarer til virksomhedens udvikling.

Når aflønningen afhænger af resultaterne, skal disse vurderes ud fra nuværende og fremtidige risici samt, ikke at forglemme, skal kapitalforbrug og likviditetskrav i betragtning.

De fulgte procedurer bør være klare, dokumenterede og gennemskuelige på internt plan.

Bestyrelsen eller repræsentantskabet bør fastlægge de generelle principper for den finansielle virksomheds aflønningspolitik og overvåge, at den iværksættes.

Kontrolfunktionerne og HR-afdelingerne samt eventuelle eksterne sagkyndige bør bidrage til udarbejdelsen af aflønningspolitikkerne.

Aflønningspolitikken bør mindst en gang om året underkastes en central, intern undersøgelse, som er uafhængig af kontrolfunktionerne for at efterprøve overholdelsen af politikker og procedurer fastsat af bestyrelsen eller repræsentantskabet.

Oplysningspligt

Oplysninger om aflønningspolitikken bør offentliggøres af virksomheden i form af en uafhængig erklæring eller i en periodisk meddelelse og bør indeholde:

  • oplysninger om den beslutningsproces, som bestemmer den valgte aflønningspolitik
  • oplysninger, som forklarer forholdet mellem aflønning og resultater
  • kriterierne for måling af resultater
  • kriterier for resultater, der giver ret til tildeling af aktier, optioner eller variable aflønningskomponenter
  • hovedparametrene for og berettigelsen af formler for årsbonus og ikke-pekuniære goder.

Tilsyn

De kompetente myndigheder fører tilsyn og bør i denne forbindelse blandt andet tage følgende parametre i betragtning:

  • størrelsen af den finansielle virksomhed
  • arten af virksomheden
  • kompleksiteten af virksomheden

De finansielle virksomheder bør desuden tilstille de kompetente myndigheder en erklæring, som oplyser, om førnævnte aflønningsprincipper overholdes.

Kontekst

Aflønningspraksis i finansielle virksomheder, navnlig i banker og investeringsvirksomheder, har medført urimelige risici. Disse praksis har i et vist omfang bidraget til at store finansielle virksomheder har haft betydelige tab, og de er delvist årsag til finanskrisen af oktober 2008. Meddelelsen "Fremdrift i den europæiske genopretning", udsendt i foråret 2009, fremlægger en plan, som har til hensigt at genoprette og vedligeholde det finansielle systems stabilitet og pålidelighed. Nærværende henstilling om aflønningspolitik indgår i strategien, som foreslås i denne plan.

TILHØRENDE DOKUMENT

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Rapport om EU-medlemsstaternes anvendelse af Kommissionens henstilling 2009/384/EF om aflønningspolitik i finanssektoren [KOM(2010) 286 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende] Denne rapport gør status over gennemførelsen af henstilling 2009/384/EF i medlemsstaterne.

Der konstateres uligheder i gennemførelsen af principperne i henstillingen. På nuværende tidspunkt har kun 16 medlemsstater gennemført henstillingen helt eller delvist, og 7 medlemsstater anvender de i henstillingen anbefalede foranstaltninger over for hele finanssektoren.

I øvrigt konstaterer rapporten, at de finansielle institutioner er forbeholdne over for en ændring af deres aflønningspraksis. Institutionerne fortsætter reelt med at filtrere størstedelen af oplysningerne om deres praksis for individuel aflønning.

Over for disse fortsat store forhindringer agter Kommissionen at følge op på de foretagne handlinger og bidrage til at indføre globale regler for aflønningspolitik i finanssektoren inden for rammen af G-20 og Rådet for Finansiel Stabilitet.

Seneste ajourføring: 14.09.2010

Top