Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Computerprogrammer — retlig beskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Computerprogrammer — retlig beskyttelse

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/24/EF — om retlig beskyttelse af computerprogrammer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at tydeliggøre og fjerne forskellene i den retlige beskyttelse af computerprogrammer i forskellige lande i Den Europæiske Union (EU) med henblik på at bidrage til, at det indre marked fungerer bedst muligt.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Den beskyttelse, der er fastsat i dette direktiv, finder anvendelse på:

 • enhver form, som et computerprogram udtrykkes i, men ikke idéer og principper, som ligger til grund for et computerprogram, eller de enkelte elementer i det
 • et computerprogram, som er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse
 • computerprogrammer, der er udviklet før den 1. januar 1993, uden at dette dog berører handlinger, der er afsluttet, og rettigheder, der er erhvervet, inden denne dato.

Ophavsmand

 • Ophavsmanden til et computerprogram er den person eller den gruppe af personer, der har udviklet computerprogrammet, eller, hvis den nationale lovgivning tillader det, en juridisk person, dvs. en virksomhed eller en anden juridisk enhed.
 • Er et computerprogram udviklet af flere personer i fællesskab, besidder disse personer enerettighederne i fællesskab.
 • Hvis en arbejdstager udvikler et computerprogram under udførelsen af sit arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, er arbejdsgiveren eneberettiget til at udøve alle de økonomiske rettigheder, der er knyttet til det pågældende computerprogram.

Eneret, som tilkommer rettighedshaveren

Indehaveren af rettighederne til et computerprogram kan foretage eller tillade andre at foretage følgende:

 • varig eller midlertidig reproduktion af et program eller dele af det
 • oversættelse, bearbejdelse, arrangement og enhver anden omformet gengivelse af programmet
 • distribution af programmet.

Begrænsninger af enerettighederne (intet behov for tilladelse fra rettighedshaveren)

 • En person, der lovligt har erhvervet et program, må reproducere, oversætte, bearbejde, arrangere eller omforme programmet, hvis dette er nødvendigt for at kunne benytte programmet efter dets formål.
 • En person, der har ret til at benytte computerprogrammet, må lave en sikkerhedskopi, for så vidt det er nødvendigt for denne benyttelse.
 • Denne person må også besigtige, undersøge eller afprøve computerprogrammets funktion for at fastslå, hvilke idéer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer af programmet.

Dekompilering *

Der kræves ikke forudgående tilladelse fra rettighedshaveren, når reproduktion af koden eller oversættelse af kodens form er en forudsætning for at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet* mellem et nyt computerprogram og andre programmer.

De følgende betingelser skal være opfyldt:

 • handlingerne udføres af licenshaveren eller af en anden person, der har ret til at benytte en kopi af et program
 • oplysningerne om interoperabilitet har ikke tidligere været let og hurtigt tilgængelige
 • handlingerne er begrænset til de dele af det oprindelige program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet.

Særlige beskyttelsesforanstaltninger

EU-landene skal træffe foranstaltninger over for personer, som foretager en af følgende handlinger:

 • omsætning af en ulovlig kopi af et computerprogram
 • besiddelse i kommercielt øjemed af en ulovlig kopi af et program
 • omsætning eller besiddelse i kommercielt øjemed af et hvilket som helst middel, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger.

En ulovlig kopi af et computerprogram skal beslaglægges i overensstemmelse med det pågældende EU-lands lovgivning.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 25. maj 2009. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 31. december 1992 — den dato, der er angivet i direktiv 91/250/EØF, som kodificeres af direktiv 2009/24/EF.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Dekompilering: Konvertering af programkode til et programmeringssprog på et højere niveau, som kan læses af et menneske.

Interoperabilitet: Et systems eller produkts evne til at arbejde sammen med andre systemer eller produkter uden behov for yderligere handling fra forbrugerens side.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16-22)

seneste ajourføring 23.01.2017

Top