Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremdrift i den europæiske genopretning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fremdrift i den europæiske genopretning

RESUMÉ AF:

Europa-Kommissionens meddelelse (KOM (2009) 114 endelig) — Fremdrift i den europæiske genopretning

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE FRA EUROPA-KOMMISSIONEN?

Den opstiller en række foranstaltninger, der skal træffes for at udløse et opsving i Den Europæiske Union (EU) efter den finansielle krise, som begyndte i sommeren 2007 og blev intensiveret i slutningen af 2008.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen præsenterer et ambitiøst program, som har til formål at:

 • 1.

  genoprette og opretholde stabiliteten i den finansielle sektor

Rapporten, der blev forelagt af de Larosière-gruppen ((pdf), gør tilsyn til hjørnestenen i et stabilt finansielt system.

Europa-Kommissionen har til hensigt at etablere en tilsynsmæssig ramme for tidligt at afsløre potentielle risici i forbindelse med de finansielle markeder ved hjælp af:

 • 2.

  Sikkerhed skulle også være en integreret del af de fremtidige europæiske regler. Til dette formål har Kommissionen udarbejdet planer for:

  • en retsakt, der etablerer regulerings- og tilsynsstandarder for hedgefonde og privat egenkapital
  • en hvidbog om redskaber til tidlig intervention for at forhindre en mulig krise
  • en rapport om derivativer og andre komplekse strukturerede produkter for at øge gennemsigtigheden og sikre den finansielle stabilitet
  • lovgivning med henblik på at øge kvaliteten og kvantiteten af reservekapital til at imødegå likviditetsrisici og begrænse umådeholden gearing.

Med henblik på at genopbygge tilliden hos de europæiske investorer, forbrugerne og de små og mellemstore virksomheder til deres økonomi, deres lånemuligheder og deres rettigheder vedrørende finansielle produkter, har Kommissionen som mål at træffe foranstaltninger på følgende områder:

Aflønningen af ansatte i den finansielle sektor og dens ledelse er også under overvejelse gennem en pakke af lovgivningsforslag, der sigter mod at undergive dem forsigtighedstilsyn.

Endelig skulle der indføres et harmoniseret sanktionssystem for at forhindre markedsmisbrug.

 • 3.

  Støtte til realøkonomien

EU’s indre marked skal fortsat være motoren bag den økonomiske og sociale velstand i EU. Med henblik herpå bør EU-landene øge deres støtte til realøkonomien ved at gennemføre følgende principper:

 • fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser
 • gennemføre strukturelle ændringer, der tager klima- og energimæssige udfordringer op gennem fremme af en lavemissionsøkonomi
 • fremme udveksling af god praksis og synergier i EU-samarbejdet
 • holde EU’s indre marked åbent for handelspartnere.
 • 4.

  Støtte til befolkningen

Krisen har også haft negative konsekvenser for arbejdsmarkedet og har fremhævet problemer med arbejdsløshed og social udstødelse. For at bekæmpe disse problemer har Kommissionen opfordret EU-landene til at iværksætte foranstaltninger på følgende områder:

 • at holde folk i beskæftigelse
 • at forstærke aktivering og yde indkomststøtte
 • at investere i omskoling og opkvalificering
 • at forhindre overdreven gældsætning og opretholde adgangen til finansielle tjenesteydelser
 • at sikre fri bevægelighed for arbejdstagere
 • at gennemføre støtteforanstaltninger for ufaglærte
 • at bekæmpe skolefrafald
 • at fremme flexicurity vedrørende ansættelsesbeskyttelse.

BAGGRUND

En del af denne meddelelse blev foreslået som forberedelse til G20-topmødet i London (april 2009). Følgende forslag blev stillet med det formål at afbøde manglerne i den globale økonomi som følge af krisen:

 • at styrke den globale finansielle arkitektur
 • at styrke den finansielle ramme.

DOKUMENT

Meddelelse til forårsmødet i Det Europæiske Råd — Fremdrift i den europæiske genopretning — Bind 1 (KOM (2009) 114 endelig af 4. marts 2009)

seneste ajourføring 08.05.2016

Top