Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nationale tekniske regler og varernes frie bevægelighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nationale tekniske regler og varernes frie bevægelighed

Denne forordning skal understøtte princippet om gensidig anerkendelse i det indre marked for produkter. Forordningen fastlægger procedurer, som skal danne rammerne for den kontrol, som myndighederne i medlemsstaterne foretager for at sikre, at produkter, som ikke dækkes af harmoniserede fællesskabsbestemmelser, overholder de nationale tekniske regler. Medlemsstater, som ønsker at udelukke produkter fra et marked, er forpligtet til at kontakte virksomheden og give en objektiv og detaljeret begrundelse for en eventuel afvisning. Målet er at styrke det indre marked ved at øge varernes frie bevægelighed inden for fællesskabet.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF.

RESUMÉ

Formålet med denne forordning er at få EU’s indre marked til at fungere bedre ved at forbedre den frie bevægelighed for varer. Forordningen fastsætter de regler og producerer, som en medlemsstats kompetente myndigheder skal følge, når de træffer eller har til hensigt at træffe afgørelser, som kan hindre den frie bevægelighed for varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og som ikke dækkes af harmoniserede fællesskabsbestemmelser. Forordningen er gældende fra 13. maj 2009.

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på administrative afgørelser, som træffes på grundlag af en teknisk forskrift, hvis den direkte eller indirekte virkning af afgørelsen er:

 • et forbud mod at bringe det pågældende produkt i omsætning,
 • en ændring eller supplerende prøvning af det pågældende produkt før det bringes i omsætning,
 • tilbagetrækning af det pågældende produkt fra markedet.

Denne forordning finder ikke anvendelse for:

 • afgørelser af retlig karakter,
 • systemer omfattet af direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
 • godkendelsesprocedurer for ibrugtagning af rullende materiel omfattet af direktiv 2004/49/EF,
 • restriktive foranstaltninger vedrørende produkter, som kan udgøre en alvorlig risiko i henhold til direktiv 2001/95/EF,
 • visse foranstaltninger vedrørende fødevarer og foderstoffer, som kan udgøre en risiko i henhold til forordningerne 178/2002 og 882/2004.

Procedurer

Forordningen afstikker rammerne for overensstemmelsesvurdering af produkter i forhold til nationale tekniske bestemmelser. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal overholde bestemmelser og procedurer vedrørende:

 • indsamling af information om det pågældende produkt,
 • godkendelse af prøvningsrapporter og certifikater, som er udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan i overensstemmelse med forordning nr. 765/2008. Medlemsstaterne afviser ikke prøvningsrapporter eller certifikater udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan under henvisning til organets kompetence,
 • vurdering af behovet for anvendelse af en teknisk forskrift: en afgørelse skal træffes på et teknisk eller videnskabeligt grundlag, som berettiger det planlagte tiltag, den skal meddeles virksomheden, og afgørelsen kan indbringes for en klageinstans,
 • midlertidig suspension af markedsføringen af et produkt: det er ikke tilladt midlertidigt at suspendere markedsføringen af et produkt under vurderingsproceduren undtagen i tilfælde, hvor produktet indebærer en alvorlig risiko eller er omfattet af et generelt forbud i en medlemsstat af hensyn til den offentlige sædelighed eller den offentlige sikkerhed.

Produktkontaktpunkter

Medlemsstaterne udpeger et eller flere produktkontaktpunkter på deres område og giver kontaktoplysninger til de andre medlemsstater og Kommissionen. Produktkontaktpunkternes opgave er at tilvejebringe information om tekniske forskrifter, der finder anvendelse i det område, hvor disse produktkontaktpunkter er etableret, kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder og de retsmidler, der normalt er til rådighed.

Rapporteringsforpligtelser

Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning. Kommissionen udarbejder hvert femte år en rapport om anvendelsen af denne forordning og offentliggør en liste over produkter, der ikke er omfattet af fællesskabslovgivning om harmonisering.

Baggrund

Forordningen ophæver og erstatter beslutning nr. 3052/95/EF om indførelse af en ordning for gensidig information om nationale foranstaltninger, der fraviger princippet om frie varebevægelser inden for fællesskabet fra 13. maj 2009. Forordningen er en del af de strategiske rammer for det indre marked i det 21. århundrede.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 764/2008

2.9.2008

-

EUT L 218 af 13.8.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til forordning til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende overvågning af produkter på markedet og ændring af Rådets direktiver 89/686/EØF og 93/15/EØF, og direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF og 2011/65/EU, forordning (EU) nr. 305/2011, forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 fra Europa-Parlamentet og Rådet [ KOM(2013) 75 endelig ]: Kommissionen foreslår en gennemgang af de aktuelle regler, der stammer fra direktiv 2001/95/EF (eller GPSD) om produktsikkerhed i almindelighed og fra forordning (EF) nr 765/2008 om overvågning af markedet samt fra sektorspecifik harmoniseringslovgivning. Overlapningerne er kilde til forvirring for økonomiske aktører og nationale myndigheder. Det nuværende forslag har som mål at forenkle det eksisterende overvågningssystem af nonfood forbrugsprodukter i det indre marked på en sådan måde, at reglerne sammenlægges og dækker alle produkter i den udstrækning det er muligt. Hovedformålene er som følger:

 • sammenlægge reglerne vedrørende overvågning af markedet og oprette et enkelt retsinstrument, som kan anvendes til alle sektorer.
 • fjerne overlapninger i fremtidige bestemmelser
 • indføre én procedure for overvågning: forslaget opfordrer til at oprette en advarselsmeddelelse via Unionens hurtige informationsudvekslingssystem (RAPEX) vedrørende farlige produkter
 • klare definitioner for procedurer for overvågning af markedet med en kronologisk rækkefølge for de forskellige trin i proceduren (naturlig retfærdighed, offentliggørelse af information, anmeldelse, etc.)

seneste ajourføring 12.11.2013

Top