Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationssystemet for det indre marked (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informationssystemet for det indre marked (IMI)

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er et elektronisk system til forbedring af kommunikation og samarbejde mellem forvaltningerne i medlemsstaterne om gennemførelse og anvendelse af lovgivningen om det indre marked. Formålet er at fjerne en række praktiske forhindringer, lette de administrative byrder og forbedre effektiviteten i det administrative samarbejde i Europa.

RETSAKT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget af 6. november 2008 ”Fuldt udbytte af det indre marked gennem øget administrativt samarbejde” [KOM(2008) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er et elektronisk værktøj, som skal understøtte det administrative samarbejde vedrørende lovgivningen om det indre marked. IMI hjælper de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne med at overvinde store praktiske kommunikationsbarrierer navnlig i forbindelse med forskellige forvaltnings- og arbejdskulturer, forskellige sprog og mangel på klart identificerede partnere i andre medlemsstater.

IMI er en sikker internetapplikation, som kan benyttes af forvaltningerne i de 30 EØS-lande. Det understøtter alle officielle EU-sprog.

Principper

IMI er udviklet ud fra tre principper:

  • Det pålægger ikke medlemsstaterne nye forpligtelser om administrativt samarbejde.
  • Det giver den fornødne fleksibilitet til at rumme de forskellige administrative strukturer og kulturer i Europa.
  • Det er ét enkelt system, der kan understøtte mange forskellige dele af lovgivningen om det indre marked og således sikre, at der ikke er brug for en lang række informationssystemer.

Fordele

Systemet indebærer en række fordele. Heriblandt kan nævnes, at medlemsstaterne kun skal forvalte én netværksforbindelse i stedet for 29 bilaterale forbindelser, at medlemsstaterne kommunikerer ved hjælp af en tydelig, gennemskuelig og godkendt arbejdsmetode, og at systemet sikrer færre sprogproblemer. Derudover muliggør systemet tids- og ressourcebesparelser og sikrer en bedre servicekvalitet gennem øget gennemsigtighed og forudsigelighed.

Databeskyttelse

IMI bruges til at udveksle personoplysninger, og derfor er systemet underlagt EU-reglerne om databeskyttelse. Derudover fastlægger Kommissionens beslutning 2008/49/EF funktioner, rettigheder og forpligtelser for brugerne af IMI.

Baggrund

Beslutningen om at udvikle IMI blev taget ud fra den betragtning, at administrativt samarbejde spiller en central rolle for et dynamisk indre marked i overensstemmelse med Lissabon-strategien. IMI skal også medvirke til at forbedre medlemsstaternes anvendelse af EU-reglerne på nationalt plan og dermed bidrage til EU’s dagsorden for ”bedre lovgivning”. IMI skal desuden ses i forlængelse af handlingsplanen for e-forvaltning under i2010-initiativet.

Det første pilotprojekt blev igangsat i november 2007 for fire fagområder omhandlet i direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/36/EF. Systemet skal gradvist udbygges til at omfatte andre fagområder.

Et andet pilotprojekt blev igangsat i januar 2009 med grundlag i tjenesteydelsesdirektivet. Det løber frem til 28. december 2009, hvor direktivet skal være fuldt gennemført i medlemsstaterne. Målet er at forberede implementeringen af et operationelt IMI-system, som dækker samtlige serviceaktiviteter frem til udgangen af 2009. Fremover kan IMI også anvendes til at styrke det administrative samarbejde på andre områder dækket af EU-reglerne for det indre marked.

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens henstilling af 26. marts 2009 om databeskyttelsesretningslinjer i forbindelse med informationssystemet for det indre marked (IMI) [Den Europæiske Unions Tidende L100 af 18.4.2009]. Henstillingen opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af de i bilaget anførte retningslinjer. Retningslinjerne vedrører databeskyttelse, systemets indbyggede garantier og risici ved anvendelse.

De nationale IMI-koordinatorer opfordres ligeledes til at tage kontakt til de nationale myndigheder med ansvar for databeskyttelse med henblik på at gennemføre retningslinjerne i overensstemmelse med national lovgivning.

Europa-Kommissionen skal underrettes om gennemførelsen af retningslinjerne senest ni måneder efter vedtagelsen af denne henstilling.

See also

  • Læs mere på Generaldirektoratet for Det Indre Markeds hjemmeside om IMI.

Seneste ajourføring: 12.10.2009

Top