Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regler for institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regler for institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er)

Kommissionen offentliggør fælles retningslinjer om oprettelse af institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er), som er enheder med både offentlig og privat kapitaldeltagelse, der gennemfører offentlige kontrakter eller udnytter koncessioner. Reglerne for oprettelse af IOPP'er tydeliggøres med henblik på at øge retssikkerheden.

DOKUMENT

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner i institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er) [2008/C 91/02 – Den Europæiske Unions Tidende C 91 af 12.4.2008].

RESUMÉ

Fortolkningsmeddelelsen beskriver i detaljer, hvad der må lægges til grund, når Fællesskabets bestemmelser om offentlige kontrakter og koncessioner skal anvendes på dannelsen og driften af institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er) *. Formålet er at øge retssikkerheden og at imødegå betænkeligheder i relation til private parters deltagelse i IOPP’er.

Dannelse af et IOPP

Et IOPP etableres sædvanligvis på en af følgende måder:

  • Der oprettes en ny virksomhed, hvis kapital ejes i fællesskab af den ordregivende myndighed og den private part, og en offentlig kontrakt eller koncession tildeles denne nyoprettede offentlig-private enhed.
  • En privat part indskyder kapital i en eksisterende offentlig virksomhed, som gennemfører offentlige kontrakter eller udnytter koncessioner, der er opnået tidligere.

Ordregiveren* er ifølge fællesskabsrettens bestemmelser om offentlige kontrakter og koncessioner forpligtet til at følge en retfærdig og gennemskuelig fremgangsmåde ved valg af privat partner til deltagelse i IOPP'et og ved tildeling af en offentlig kontrakt eller en koncession til en offentlig-privat enhed.

Det er upraktisk at gennemføre en udvælgelsesprocedure to gange (først for at udvælge den private part til IOPP’et og dernæst for at tildele den offentlige kontrakt eller koncession til den offentlig-private enhed). Det er muligt at undgå problemer med dobbeltprocedurer, når den private part udvælges til IOPP'et ved en gennemskuelig procedure med konkurrence, hvor formålet er dels at tildele den offentlige kontrakt eller koncessionen til IOPP’et, dels at udvælge IOPP’ets private part.

Gældende regler

På fællesskabsplan er der ingen særlige regler om dannelse af IOPP’er. Men ligebehandlingsprincippet og forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet samt artikel 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) om etableringsfrihed og artikel 49 EF om fri udveksling af tjenesteydelser finder anvendelse på offentlige kontrakter og koncessioner.

Reglerne for udvælgelsesprocedure ved valg af privat partner er forskellige, afhængigt af om den offentlige kontrakt eller koncession hører under det såkaldte ”klassiske" direktiv (2004/18/EF: om offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) og/eller under direktivet for ”særlige sektorer” (2004/17/EF om offentlige kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester).

  • Hvis den offentlige-private enheds opgave er at udføre en offentlig kontrakt, der fuldt ud er underlagt direktiverne om offentlige kontrakter, skal proceduren for udvælgelse følge disse direktivers bestemmelser.
  • Hvis der er tale om en offentlig kontrakt eller koncession, der delvist er omfattet af direktiverne, gælder de grundlæggende regler og principper, der kan udledes af EF-traktaten, ved siden af de relevante direktivbestemmelser.
  • Er der tale om en offentlig kontrakt eller koncession, der ikke henhører under direktiverne om offentlige kontrakter, skal den private part udvælges under overholdelse af EF-traktatens principper.

Ordregiveren er forpligtet til at offentliggøre de udvælgelses- og tildelingskriterier, der er anvendt ved udvælgelse af den private part i IOPP'et. Der må ikke anvendes diskriminerende kriterier. Direktiverne om offentlige kontrakter fastsætter særlige forpligtelser, hvad angår den private parts personlige forhold (ansøgerens personlige situation, økonomiske og finansielle formåen, tekniske kapacitet, etc.). Disse kriterier kan også anvendes ved koncessioner og offentlige kontrakter, som ikke fuldt ud er underlagt direktiverne om offentlige kontrakter.

Principperne om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling indebærer en gennemskuelighedsforpligtelse, der består i at sikre, at enhver potentiel tilbudsgiver kan drage fordel af en passende grad af offentlighed, der gør det muligt at åbne markedet for tjenesteydelserne for konkurrence. I tilfælde af et IOPP skal ordregiveren i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne anføre de grundlæggende oplysninger om den offentlige kontrakt og/eller den koncession, der skal tildeles, vedtægter for den offentlig-private enhed, aktionæraftalen og alle andre forhold, der styrer forholdet mellem ordregiveren og den kommende offentlig-private enhed.

Senere ændringer

Gennemskuelighedsprincippet kræver derudover, at udbudsmaterialet angiver mulighederne for fornyelse eller ændring af den offentlige kontrakt eller koncessionen, og mulighederne for tildeling af nye opgaver. Oplysningerne skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at der kan opstå en fair og effektiv konkurrence.

IOPP’erne bevarer deres oprindelige aktivitetsområde og kan principielt ikke opnå nye offentlige kontrakter eller koncessioner uden gennem en udbudsrunde. IOPP’et skal dog kunne tilpasse sig ændringer den økonomiske, juridiske eller tekniske omverden. Tilpasninger kan foretages, forudsat at principperne om ligebehandling og gennemskuelighed overholdes. Enhver ændring af de grundlæggende kontraktbestemmelser, der ikke er forudset i udbudsmaterialet, kræver en ny udbudsrunde.

Baggrund

Den offentlige høring om grønbogen om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner har vist, at der var et reelt behov for at tydeliggøre anvendelsen af disse regler over for institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP’er). Eventuelle juridiske uklarheder kan blive en hindring for denne organisationsform, og afholde både myndigheder og private fra at danne IOPP’er.

Retsaktens nøglebegreber

  • Institutionelt offentlig-privat partnerskab (IOPP) Et samarbejde mellem offentlige og private parter, som danner en enhed med både offentlig og privat kapitaldeltagelse, og som gennemfører offentlige kontrakter eller udnytter koncessioner. Det private bidrag til et IOPP består ud over bidraget med kapital eller andre aktiver i aktiv deltagelse i udførelsen af de opgaver, der tillægges den offentlig-private enhed, og/eller ledelsen af den offentlig-private enhed. Hvis en privat bidragyder nøjes med at indskyde kapital i en offentlig virksomhed, er der ikke tale om et IOPP.
  • Ordregiver: Staten, lokale eller regionale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af sådanne myndigheder eller offentligretlige organer.

Seneste ajourføring: 28.07.2008

Top