Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af korruption

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af korruption

Denne meddelelse fra Europa-Kommissionen præsenterer metoder til at styrke kampen mod korruption i EU og EU-landenes politiske vilje til at bekæmpe korruption effektivt.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Bekæmpelse af korruption i EU (KOM (2011) 308 endelig) af 6.6.2011).

RESUMÉ

Denne meddelelse fra Europa-Kommissionen præsenterer metoder til at styrke kampen mod korruption i EU og EU-landenes politiske vilje til at bekæmpe korruption effektivt.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

  • Den bekendtgør, at der vil blive udgivet en rapport om bekæmpelse af korruption i EU hvert 2. år. Ved hjælp af data fra forskellige kilder har rapporten til formål at identificere tendenser og svagheder, der skal behandles med henblik på bedre bekæmpelse af korruption.
  • Den opfordrer EU-landene til at gøre brug af de eksisterende instrumenter til bekæmpelse af korruption såsom De Forenede Nationers konvention mod korruption og Europarådets civilretskonvention om korruption. Den opfordrer desuden EU-landene til at indarbejde EU-lovgivning om korruption i deres nationale lovgivning.
  • Den har som forsæt at styrke samarbejdet mellem EU og internationale organisationer såsom Europarådet gennem EU’s deltagelse i Sammenslutningen af Stater mod Korruption (GRECO).
  • Den understreger betydningen af at gøre bekæmpelse af korruption til en central del af alle EU’s politikker, såvel interne som eksterne. Internt omfatter foranstaltningerne styrket retligt samarbejde og politisamarbejde samt moderniserede regler om konfiskation af aktiver fra strafbare forhold. Eksternt vil Kommissionen fortsat overvåge politikker til bekæmpelse af korruption i potentielle nye EU-lande samt gøre foranstaltninger til bekæmpelse af korruption til en betingelse for tildeling af udviklingsbistand.

RAPPORT OM BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

  • EU’s første rapport om bekæmpelse af korruption, udgivet i februar 2014, viser i sine 28 kapitler, at der er forskelle mellem EU-landene, hvad angår arten og graden af korruption. Et af kapitlerne omhandler sårbarheden over for korruption i offentlige indkøb, som er et problem, der kræver særlig opmærksomhed.
  • Kapitlerne om de enkelte lande fremhæver tendenser og problemer i relation til korruption, anerkender god praksis og afsluttes med konkrete anbefalinger.
  • Rapporten indeholder også resultaterne af to undersøgelser, som evaluerer erfaringer med og opfattelser af korruption blandt EU’s borgere og virksomheder. Samlet set anser 76 % af EU’s borgere korruption som værende et udbredt problem i deres land.

BAGGRUND

Korruption er et problem i hele EU, som skaber en bred vifte af økonomiske og sociale problemer. På trods af de instrumenter til bekæmpelse af korruption, der er indført, har EU-landene ikke været konsekvente i gennemførelsen af dem.

VIGTIGE BEGREBER

Offentlige indkøb: Offentlige myndigheders (nationale eller lokale) anskaffelse af varer og tjenesteydelser. 20 % af EU’s BNP bliver brugt på indkøb hvert år.

Der er yderligere oplysninger på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Rådet om bestemmelserne for Den Europæiske Unions deltagelse i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO) (KOM (2011) 307 endelig af 6.6.2011).

Kommissionens afgørelse af 28. september 2011 om oprettelse af ekspertgruppen om korruption (2011/C 286/03) (Den Europæiske Unions Tidende C 286 af 30.9.2011, s. 4-11).

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Rapport om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2014) 38 final af 3.2.2014).

seneste ajourføring 02.01.2015

Top