Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi for det indre marked

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategi for det indre marked

Fastsættelse af en strategi for det indre marked for perioden 2000-2004 med sigte på følgende fire overordnede mål: at forbedre borgernes livskvalitet, at effektivisere EU's produkt- og kapitalmarkeder, at forbedre erhvervsklimaet og at udnytte fordelene ved det indre marked i en verden under forandring.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet den 24. november 1999 - Strategien for EU's indre marked [KOM(1999) 624 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Indledning

I denne meddelelse beskrives Kommissionens strategi for EU's indre marked for de kommende fem år. Den følger handlingsplanen for det indre marked fra 1997.

I henhold til denne strategi foreslås det, at følgende fire overordnede strategiske mål gennemføres:

  • forbedring af borgernes livskvalitet
  • effektivisering af EU's produkt- og kapitalmarkeder
  • forbedring af erhvervsklimaet
  • udnyttelse af fordelene ved det indre marked i en verden under forandring.

For at nå disse mål har man fastlagt en række målrettede aktioner, som skal foregå over en periode på 18 måneder. Der er i første omgang tale om 100 målrettede aktioner (hvoraf 30 er nye initiativer), som vil blive taget op til revurdering, første gang i april 2000; derefter vil de øvrige aktioner blive taget op til revurdering, som finder sted én gang om året.

Første strategiske mål: Forbedring af livskvaliteten (borgerne)

I forbindelse med gennemførelsen af det indre marked skal der tages hensyn til borgernes forventninger om livskvalitet og en bæredygtig udvikling. I den forbindelse er der fastlagt følgende tre operationelle mål:

Borgerne 1: Det skal sikres, at det indre marked bidrager til en bæredygtig og harmonisk udvikling. For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen fremsætter forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktivet om insolvens (80/987)

Juni 2000

- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder på det indre marked for elektricitet- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

December 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen forklarer i fortolkningsmeddelelse, hvordan miljøhensyn kan tilgodeses i forbindelse med offentlige indkøb

Juni 2000

- I anden samhørighedsrapport ajourføres undersøgelsen af det indre markeds virkninger for samhørigheden- Kommissionen udsender henstilling om, hvordan miljøhensyn bør integreres i regnskabsaflæggelse

December 2000

- Vejledning om anvendelse af traktatens artikel 28 til 30 på nationale miljøforanstaltninger offentliggøres- Miljøhensyn integreres i de europæiske standardiseringsorganers aktiviteter

Juni 2001

Borgerne 2: Borgernes sundhed og sikkerhed skal styrkes, og deres økonomiske interesser fremmes.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser gennemføres (jf. "Markeder 2")- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager forslag om ophævelse af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (92/59)- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om fremstilling, præsentation og afsætning af tobaksvarer- Kommissionen fremsætter forslag om ændring af direktivet om aftaler indgået uden for fast forretningssted (85/577)- Kommissionen fremsætter forslag om ændring af direktivet om vildledende reklame (84/450)- Kommissionen fremsætter forslag om ændring af direktivet om forbrugerkredit (87/102 som ændret ved direktiv 90/88)

Juni 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen offentliggør meddelelse om kommerciel kommunikation og salgsfremme (jf. "Virksomhederne 4")- Kommissionen udsender hvidbog om fødevaresikkerhed- Kommissionen offentliggør meddelelse om sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser- Kommissionen offentliggør meddelelse om overdreven gældsætning- Kommissionen offentliggør henstilling om tværgående forbrugerrelaterede aspekter af forsyningspligtydelser- Kommissionen offentliggør meddelelse om passagerbeskyttelse i forbindelse med lufttransport- Kommissionen offentliggør meddelelse om retshjælp i civile sager- Kommissionen offentliggør meddelelse om de prioriterede områder inden for færdselssikkerhed i EU

Juni 2000

- Kommissionen udsender grønbog om klageadgang for forbrugere- Kommissionen udsender henstilling om "grønne krav" (miljøfremme)- Kommissionen offentliggør meddelelse om styrkelse af det administrative samarbejde inden for sundhed og forbrugerbeskyttelse

December 2000

- Fælles sikkerhedssystem inden for lufttransportsektoren iværksættes

Juni 2001

Borgerne 3: Borgernes uindskrænkede brug af deres rettigheder skal styrkes og fremmes.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager forslag om udvidelse af forordning 1408/71 om sociale sikringsordninger til også at omfatte ikke-EU-statsborgere- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager forslag om erstatning af forordning 1408/71 om sociale sikringsordninger med en ny, forenklet og moderniseret forordning- Kommissionen fremsætter forslag til forordning om et fælles format for EU-passet

Juni 2000

- Kommissionen fremsætter forslag om ændring af direktivet om den anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (92/51)

December 2000

- Kommissionen fremsætter forslag til forordning om omarbejdning af direktiverne om opholdsret (90/364, 90/365, 93/96, 68/360)- Kommissionen fremsætter forslag om forordning om et fælles format for opholdstilladelser

Juni 2001

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- "Dialogen med borgerne og erhvervslivet":- en reklamekampagne lanceres i januar 2000- der udgives en vejledning i udøvelse af rettighederne i forbindelse med det indre marked- Kommissionen offentliggør en meddelelse om tilbagemeldinger fra "dialogen"- der lanceres et nyt websted for borgerne om deres rettigheder og muligheder i det indre markedDer udgives en vejledning i databeskyttelse

Juni 2000

- Kommissionen offentliggør meddelelse om den fremtidige udvikling inden for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer- Der gives adgang til en komplet "selvbetjeningspakke" for arbejdssøgende og arbejdsgivere på Eures-webstedet, og Eures-vejlederne giver personlig vejledning i den forbindelse- Der gives adgang til en komplet, ajourført database for borgerne om leve- og arbejdsvilkår og om arbejdsmarkederne i medlemsstaterne

December 2000

Andet strategiske mål: Effektivisering af EU's produkt- og kapitalmarkeder (markeder)

For at kunne forbedre den økonomiske konkurrenceevne har EU behov for effektive vare-, tjenesteydelses- og kapitalmarkeder. Udbygningen af den økonomiske reformproces, man nåede til enighed om på Det Europæiske Råd i Cardiff, vil bidrage hertil.

Markeder 1: Den økonomiske reform skal fremmes for at opnå effektivisering af markedet.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

- Kommissionen vedtager hvert år en meddelelse om økonomisk reform - rapport om EU's produkt- og kapitalmarkeder (Cardiff-rapporten)- Medlemsstaterne iværksætter hvert år de landsspecifikke henstillinger om reform af produkt- og kapitalmarkederne, der indgår i de overordnede økonomiske retningslinjer

Markeder 2: De finansielle tjenesteydelser skal leve op til deres potentiale.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

- Gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjensteydelserMange aktioner i handlingsplanen kan bidrage til gennemførelsen af andre operationelle mål, f.eks. de mål, der vedrører forbrugerinteresser, den digitale tidsalder, det multilaterale handelssystem, selskabsret og bekæmpelse af kriminalitet i det indre marked.

Markeder 3: Fordelene ved den digitale tidsalder for det indre marked skal maksimeres.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om elektronisk handel- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet- Kommissionen fremsætter forslag til direktiv om softwares patenterbarhed

Juni 2000

- Kommissionen fremsætter forslag, der skal sikre, at det eksisterende momssystem bliver foreneligt med e-handel

December 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen offentliggør meddelelse om regler for kabeladgang til radio- og tv-spredningstjenester og informationssamfundets tjenester- Aktion til fremme af initiativer vedrørende udenretslige klagemuligheder via Internet

Juni 2000

- Der etableres en dialog med erhvervslivet og forbrugerne som led i udarbejdelsen af en integreret ramme for elektronisk handel

Juni 2001

Markeder 4: Det er nødvendigt at fremme kreativitet og innovation gennem passende beskyttelse af den intellektuelle og industrielle ejendomsret.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen fremsætter forslag til forordning om EF-patent- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om brugsmodeller- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om kunstneres følgeret

Juni 2000

- Rådet vedtager forslag til forordning om EF-mønstre

Juni 2001

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen offentliggør meddelelse til opfølgning af grønbogen om varemærkeforfalskning og piratkopiering

Juni 2000

Markeder 5: Det er nødvendigt med en effektiv lovgivning, der fremmer åbning af markederne inden for forsyningstjenester og transportsektoren, samtidig med at man opretholder forsyningspligten.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Opfølgning af revisionen af den eksisterende lovgivning på teleområdet: Kommissionen fremsætter forslag til rammedirektiv og fire særdirektiver- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om regler for fastsættelse af lufthavnsafgifter- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiver om ændring af direktiv (es de en fr) 91/440 og direktiv (es de en fr) 95/18 og om erstatning af direktiv (es de en fr) 95/19 (jernbanerevitaliseringspakke)

Juni 2000

- Kommissionen fremsætter forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 1191/69 (offentlige tjenester i sektoren for indlandstransport)

December 2000

- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager forordning om ajourføring af TEN-retningslinjerne

Juni 2001

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Rettidig gennemførelse og fuldstændig iværksættelse af direktiv 97/67 om liberalisering af posttjenesterne- Rettidig gennemførelse og fuldstændig iværksættelse af direktiv 96/92 om fælles regler for det indre marked for elektricitet

Juni 2000

- Rettidig gennemførelse af direktiv 98/30 om fælles regler for det indre marked for naturgas- Kommissionen offentliggør fortolkningsmeddelelse om koncessioner

December 2000

- Sjette rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren- Iværksættelse af meddelelsen om oprettelse af et fælles europæisk luftrum

Juni 2001

Tredje strategiske mål: Forbedring af erhvervsklimaet (virksomhederne)

Aktioner, der sigter på at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer, vil kun få den fulde virkning, hvis erhvervsklimaet er gunstigt. Følgende fem operationelle mål er blevet fastsat:

Virksomhederne 1: Fælles tilsagn fra Kommissionen og medlemsstaterne om at undgå, at markedsintegrationen forhindres af konkurrencebegrænsende praksis.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen fremsætter forslag om modernisering af konkurrencereglerne med henblik på anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82- Kommissionen vedtager gruppefritagelsesforordninger om statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, om støtte til uddannelse og om "de minimis"-reglen- Kommissionen fremsætter forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 1107/70 (statsstøtte i sektoren for indlandstransport)

December 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen vedtager retningslinjer for gruppefritagelsesforordningen om vertikale begrænsninger

Juni 2000

- Revurdering af Kommissionens politik med hensyn til horisontale samarbejdsaftaler- Opfølgning af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne

December 2000

Virksomhederne 2: Afskaffelse af skattemæssige hindringer for det indre marked og illoyal konkurrence på skatteområdet.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Rådet vedtager direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing- Rådet vedtager direktiv om rente- og royaltybetalinger (es de en fr)- Rådet vedtager direktiv om beskatning af energiprodukter

Juni 2000

- Kommissionen fremsætter forslag om kodifikation af det sjette momsdirektiv (77/388)- Kommissionen fremsætter forslag om modernisering af momslovgivningen i det indre marked- Kommissionen fremsætter forslag om foranstaltninger, der skal modernisere ordningen for punktafgifter i det indre marked- Kommissionen fremsætter forslag om foranstaltninger til bekæmpelse af skattebestemmelser, der begrænser skatteydernes uhindrede adgang til det indre marked

December 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Adfærdskodeks vedrørende illoyal konkurrence på skatteområdet: aftale om rollback eller ændring af skatteforanstaltninger, der er skadelige efter denne kodeks- Kommissionen aflægger rapport om selskabsbeskatning i EU

Juni 2000

- Kommissionen aflægger rapport til Rådet om ordningen for punktafgifter på mineralolie, tobak og andre varer i det indre marked

December 2000

Virksomhederne 3: Forbedring af de retlige rammers effektivitet.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Der igangsættes et pilotprojekt for EU-støtte til nationale initiativer inden for administrativt samarbejde

Juni 2000

- Alle medlemsstater reducerer deres gennemførelsesunderskud til mindre end 1,5 %

December 2000

- Kommissionen offentliggør meddelelse om en omfattende EU-strategi for administrativt samarbejde med henblik på at fremme håndhævelse af lovgivningen

Juni 2001

Virksomhederne 4: Fjernelse af hindringer for tværnational handel.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen fremsætter forslag om en lovgivningspakke om offentlige indkøb

Juni 2000

- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiver om EF-tjenesteyderkort

December 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Kommissionen offentliggør meddelelse om kommerciel kommunikation og salgsfremme- Kommissionen offentliggør meddelelse om patentagenter- Gennemførelse af specifikke foranstaltninger i Rådets resolution om standardisering.

Juni 2000

- Opfølgning af grønbogen (es de en fr) om produktansvar (85/374)- Kommissionen aflægger rapport om evaluering af gennemførelsen af politikken med hensyn til overensstemmelsesmærkning af produkter- Aftale om 50 harmoniserede standarder for byggevarer

December 2000

- Medlemsstaterne og Kommissionen gennemfører specifikke foranstaltninger i Kommissionens meddelelse og Rådets resolution om gensidig anerkendelse- Vurdering af resultaterne af undersøgelsen af de sidste handelshindringer for erhvervstjenester

Juni 2001

Virksomhederne 5: Lovgivningen skal gøres mere smidig for virksomhederne, især SMV'erne, og de skal bistås med at drage fordel af mulighederne i det indre marked.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktioner- Europa-Parlamentet og Rådet vedtager direktiv om bekæmpelse af overskridelser af betalingsfrister (es de en fr) i handelstransaktioner

Juni 2000

- Kommissionen fremsætter forslag om ændring af første (es de en fr) og andet (es de en fr) selskabsdirektiv (efter Slim-metoden) (68/151 og 77/91)

December 2000

- Rådet vedtager forslag til forordning og direktiv om statutten for det europæiske selskab og beslægtede forslag (vedtægter for europæiske foreninger, andelsselskaber og gensidige selskaber)

Juni 2001

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Evaluering af projekter med henblik på at fremme bedre lovgivning (Slim og virksomhedspanelet)- Gennemførelse af BEST-handlingsplanen- Dialogen med borgerne og erhvervslivet:- Kommissionen offentliggør meddelelse om SMV'ers adgang til offentlige indkøb

Juni 2000

- Første rapport om de kvantitative resultater af ordningen for tilbagemeldinger fra virksomhederne

December 2000

Fjerde strategiske mål: Udnyttelse af fordelene ved det indre marked i en verden under forandring (eksterne aspekter)

Det indre marked skal ses som en del af den økonomiske verdensorden. Endvidere er den kommende udvidelse af EU en udfordring til funktionen af den eksisterende lovgivning. Der er blevet fastsat følgende to operationelle mål:

Eksterne aspekter 1: Udformning af det multilaterale handelssystem for det kommende århundrede.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Lovgivningsmæssige aktionerKommissionen afslutter forhandlinger med Europa-Rådet om følgende emner:- udkast til henstilling om beskyttelse af personoplysninger, der indsamles og behandles til forsikringsformål- udkast til protokol om EU's tiltrædelse af Europa-Rådets konvention 108 om behandling af personoplysninger- tillægsprotokol til konvention 108 i overensstemmelse med direktiv 95/46- Kommissionen vedtager beslutninger baseret på artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46 om vurdering af databeskyttelsesniveauet i visse tredjelande

Juni 2000

- Rådet vedtager beslutning om ratificering på EU's vegne af traktaten om ophavsret (WCT) og traktaten om fremførelser og fonogrammer (WPPT) under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO)

December 2000

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Videreførelse af arbejdet med fastsættelse af minimumsstandarder på internationalt plan, navnlig inden for rammerne af WIPO, for beskyttelse af audiovisuelle fremførelser, radio- og fjernsynsforetagenders rettigheder og ikke-originale databaser

Juni 2000

- Afdækning og fremme af instrumenter, der er udviklet i forbindelse med det indre marked, og som eventuelt kan anvendes inden for rammerne af multilaterale handelsaftaler, f.eks. de gennemsigtige lovgivningsmæssige rammer og procedurerne og principperne for harmonisering af standarder

December 2000

Eksterne aspekter 2: Sikring af, at det indre marked medvirker til en vellykket udvidelse af EU.

For at nå dette mål skal følgende målrettede aktioner gennemføres:

Ikke-lovgivningsmæssige aktioner- Møde mellem Det Rådgivende Udvalg for det indre marked og repræsentanter for ansøgerlandene- Møde mellem lederne af koordinationscentrene og repræsentanter for ansøgerlandene- Samarbejde med ansøgerlandene med henblik på oprettelse af et koordinationscenter i alle disse lande

December 2000

- En mere målrettet anvendelse af førtiltrædelsesstrategier, f.eks. en intensivering af partnerskabsordninger om emner, der vedrører det indre marked

Juni

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Evaluering af strategien for det indre marked - 2000 [KOM(2000) 257 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med denne meddelelse er at foretage en første revision af de aktioner, der er omhandlet i strategien for det indre marked og anført i det oprindelige dokument. Endvidere sigter den mod at fremme iværksættelsen af det mål, der blev fastsat på Det Europæiske Råds møde i Lissabon, og som går ud på at skabe en så konkurrencedygtig og dynamisk videnøkonomi som muligt i EU. Hertil kræves der omfattende strukturelle forbedringer, som især hviler på en udvidelse af det indre marked.

Meddelelsen prioriterer aktioner, som har en kraftig og øjeblikkelig indvirkning på forbedringen af den måde, hvorpå det indre marked fungerer. De prioriterede aktioner vedrører især forbedring af EU's produkt- og kapitalmarkeders effektivitet, forbedring af borgernes livskvalitet samt udnyttelse af fordelene ved det indre marked i en verden i forandring.

Ud over en første revision af de målrettede aktioner (for visse af disse er der fastsat en frist til den 30. juni 2000) foreslås det i meddelelsen at ændre de halvårlige tidsfrister fra juni og december for at afstemme dem med programmeringen af den årlige evaluering.

See also

Meddelelsens fulde ordlyd findes på følgende adresse:

Hjemmesiden for Generaldirektoratet for Det indre marked (EN, FR, DE).

Seneste ajourføring: 01.10.2007

Top