Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spiritus’ geografiske oprindelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spiritus’ geografiske oprindelse

Med henblik på at beskytte forbrugere og udvikle spiritussektoren* har Den Europæiske Union (EU) oprettet en retlig ramme, der sikrer ensartede regler i hele EU om markedsføring af spiritus.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89

RESUMÉ

Med henblik på at beskytte forbrugere og udvikle spiritussektoren* har Den Europæiske Union (EU) oprettet en retlig ramme, der sikrer ensartede regler i hele EU om markedsføring af spiritus.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus og også om beskyttelsen af geografiske betegnelser. Den finder anvendelse på al spiritus, uanset om den er fremstillet i EU eller et ikke-EU-land.

HOVEDPUNKTER

  • Bilag II til denne forordning fremhæver 46 forskellige spirituskategorier med de forskellige egenskaber, som den pågældende spiritus skal have for at blive medtaget i en af de givne kategorier. Hvis spiritussen indeholder kvaliteter fra forskellige kategorier, kan den sælges under en eller flere af kategoribetegnelser.
  • De almindelige regler om præsentation og mærkning af fødevarer gælder for spiritus. Denne forordning indeholder dog særlige regler for mærkning og præsentation, såsom mærkning af de råvarer, der anvendes, afgrænsning af parametrene for udtrykket »sammenstikning«, der angiver lagringstiden, forbud mod anvendelsen af blykapsler som lukkeanordninger og sikring af, at mærkningen er udfærdiget på et eller flere af EU’s officielle sprog.
  • Den geografiske betegnelse angiver, at en spiritus har oprindelse i en region i et land, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber kan tilskrives dens geografiske oprindelse.
  • For at registrere en geografisk betegnelse skal både EU-lande og ikke-EU-lande forelægge Europa-Kommissionen en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en teknisk dokumentation med flere oplysninger, såsom beskrivelsen af spiritussen, afgrænsningen af det geografiske område, en beskrivelse af den metode, som spiritussen er fremstillet efter, eventuelle krav i fællesskabsbestemmelser, nationale eller regionale bestemmelser samt ansøgerens navn og kontaktadresse.
  • Hvis spiritussen ikke længere har de egenskaber, der er angivet i den tekniske dokumentation, kan Europa-Kommissionen annullere registreringen af en geografisk betegnelse.

VIGTIGE BEGREBER

* Spiritus: alkoholholdige drikkevarer, som er bestemt til konsum. De har per definition særlige organoleptiske egenskaber og har et minimumsalkoholindhold på 15 %. De er fremstillet ved destillation, udblødning, tilsætning af aromaer eller blanding af en spiritus med en anden drikkevare, landbrugsethanol eller visse destillater.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 110/2008

20.2.2008

-

EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16-54

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34-50

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 110/2008, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2009 af 7. oktober 2009 om anvendelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande om gensidig anerkendelse af visse former for spiritus (Den Europæiske Unions Tidende L 264 af 8.10.2009, s. 5-6)

seneste ajourføring 02.10.2015

Top