Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikation og registrering af får og geder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikation og registrering af får og geder

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 21/2004 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den sigter mod at sikre sporbarheden* af får og geder ved at kræve, at landene i Den Europæiske Union (EU) indfører en ensartet identifikations- og registreringsordning.

HOVEDPUNKTER

 • Hvert EU-land skal oprette en ordning for identifikation og registrering af får og geder med de følgende elementer:
  • et mærke til identifikation af hvert enkelt dyr
  • registre, der føres på hver enkelt bedrift, med oplysninger om bedriften, de personer, som er ansvarlige for dyrene, aktiviteter, produktionstype samt de holdte dyrs art
  • flytningsdokumenter skal opbevares i mindst tre år, men er dog frivillige, hvis landet har en central elektronisk database, der indeholder oplysninger om flytning af dyr
  • et centralt register eller en elektronisk database med oplysninger om alle bedrifter og flytninger af partier af dyr på nationalt plan.
 • Alle får og geder skal have to identifikatorer med det samme entydige, individuelle identifikationsnummer. Det ene skal være en elektronisk identifikator.
 • Synlige identifikatorer er almindelige øremærker, men det kan også være i form af et mærke på kodebenet. En tatovering kan også anvendes, medmindre dyret er bestemt til handel mellem EU-lande. Elektroniske identifikatorer er som oftest elektroniske øremærker. En bolustype (en elektronisk identifikator, som spises af dyret, og som kan scannes) kan dog også anvendes.
 • For dyr, som skal slagtes, inden de er 12 måneder gamle, og som ikke er bestemt til hverken samhandel inden for EU eller eksport til ikke-EU-lande, er det tilladt kun at anvende et synligt almindeligt øremærke.
 • Identifikationsmærket skal vise fødeland og det enkelte dyrs kode.
 • Identifikation skal ske senest seks måneder efter fødslen, og før dyret forlader oprindelsesbedriften. Denne frist kan forlænges til ni måneder, hvis dyrene holdes i ekstensive driftssystemer eller i det fri. Identifikation af dyr, der er importeret fra et land uden for EU, skal finde sted inden for 14 dage.
 • EU-lande, hvor det samlede antal får og geder er 600 000 eller derunder, eller hvor det samlede antal geder alene er 160 000 eller derunder, kan gøre elektronisk identifikation frivillig, hvis dyrene ikke er bestemt til samhandel inden for EU.
 • EU-landene skal fastsætte sanktioner for overtrædelse af forordningen.
 • Forordningen ophæves og erstattes af forordning (EU) 2016/429 med virkning fra den 20. april 2021.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 29. januar 2004 med undtagelse af artikel 14, 15 og 16, som trådte i kraft den 9. juli 2005. Visse frivillige regler blev obligatoriske den 1. januar 2010.

* VIGTIGE BEGREBER

Sporbarhed: evnen til at spore en fødevare, foder eller et dyr bestemt til fødevareproduktion gennem alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8-17).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 21/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2006/968/EF af 15. december 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder (meddelt under nummer K(2006) 6522) (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 41-45).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder (EUT L 280 af 12.10.2006, s. 3-6).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208).

seneste ajourføring 04.10.2016

Top