Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
"Sundhedstjek" af reformen af den fælles landbrugspolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

"Sundhedstjek" af reformen af den fælles landbrugspolitik

For at dreje den fælles landbrugspolitik i retning af en afbalanceret og miljøvenlig udvikling undersøges de forskellige elementer, der tilsammen udgør landbrugspolitikken. Denne analyse vedrører tre store spørgsmål, der ligger til grund for en omfattende revision af den fælles landbrugspolitik og udgør et forberedende dokument til budgetgennemgangen 2008/2009.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 20. november 2007 - Forberedelser til "sundhedstjekket" af reformen af den fælles landbrugspolitik [KOM(2007) 722 endelig. - Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

I denne forordning fastsættes de retningslinjer, som den fælles landbrugspolitik bør følge for at fortsætte den reformproces, der blev indledt i 2003 medindførelsen af enkeltbetalingsordningen. I de senere år er den fælles landbrugspolitik blevet ændret radikalt, navnlig med indførelsen af det nye støttesystem, der har bidraget til en forbedring af landbrugets konkurrenceevne.

Men henblik på at gøre status over de fremskridt, der er gjort, og bidrage til debatten om den fremtidige udvikling af den fælles landbrugspolitik, fokuseres der i meddelelsen på tre store spørgsmål:

  • forenkling af enkeltbetalingsordningen
  • markedsstøtteinstrumenterne
  • de nye udfordringer på miljøområdet.

Forenkling af enkeltbetalingsordningen

Ifølge sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik skal udviklingen af enkeltbetalingsordningen følge nedenstående retningslinjer:

  • en standardisering af anvendelsen af ordningen, der begrænser de tilfælde, hvor der stadig ydes støtte i henhold til en koblet støtteordning
  • en fortsat tilpasning af princippet om konditionalitet, der fremmer et bæredygtigt landbrug og samtidig tager hensyn til de nye samfundskrav
  • en genbehandling af fordelingen af støtten, der begrænser de største udbetalinger og øger minimumsarealet for små beløb.

Markedsudviklingen

Med henblik på at fremme en effektiv konkurrence på landbrugsmarkederne agter Kommissionen at tage visse forvaltningsinstrumenter i den fælles landbrugspolitik, der ikke længere opfylder markedskravene, navnlig foranstaltninger vedrørende kornsektoren og sektoren for mejeriprodukter, op til fornyet behandling.

Men hensyn til markedet for korn skal fællesskabsinterventionerne tage hensyn til stigningen i efterspørgslen efter korn samt bioenergis voksende rolle.

Der foreslås ligeledes foranstaltninger til forberedelse af markedet for mælk og mejeriprodukter, når mælkekvoteordningen udløber den 31. marts 2015. I dag er der en voksende efterspørgsel efter højværdiprodukter (især ost og friske mejeriprodukter) både i og uden for EU, høje priser og dermed et faldende behov for intervention som afsætningsmulighed for smør og skummetmælkspulver. En gradvis mælkekvoteforhøjelse vil således kunne forhindre de destabiliserende virkninger, som denne ændring vil kunne medføre. Med henblik herpå vil andre foranstaltninger kunne komme på tale med særlig opmærksomhed på visse regioner, navnlig bjergregioner.

Nye miljøudfordringer

I denne meddelelse illustreres de nye udfordringer, som den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at tage op: klimaændringer, biobrændstoffer og vandforvaltning samt andre udfordringer såsom biodiversitet.

Klimaændringerne udgør et meget vigtigt spørgsmål for det europæiske landbrug. Sektoren har allerede bidraget væsentligt til nedbringelse af udledningerne af drivhusgasser, men den er fortsat udsat for visse problemer, som klimaændringerne medfører, herunder bioenergi, vandforvaltning og biodiversitet. EU vil løse disse problemer via de eksisterende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, en opmærksom forvaltning af konditionaliteten og en styrkelse af forskning og innovation.

Risikoforvaltningen behandles ligeledes i meddelelsen. Den anden søjle i den fælles landbrugspolitik betragtes som det mest velegnede instrument til forvaltning af kriser inden for landbruget. Alligevel vil andre instrumenter kunne komme i betragtning. Udviklingen af landdistrikterne bør styrkes, for der er tale om et centralt instrument til løsning af disse komplekse spørgsmål. Med henblik herpå må dens aktiviteter og de ressourcer, der afsættes til den via tvungen graduering *, øges.

Dokumentets nøglebegreber

  • Graduering: et instrument, der blev indført med reformen i 2003, og som gør det muligt at overføre ressourcer beregnet til direkte støtte til landmændene til foranstaltninger til udvikling af landdistrikter i perioden frem til 2013.

See also

  • Yderligere oplysninger findes på Generaldirektoratet for Landbrugs websted vedrørende sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 09.02.2008

Top