Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fællesskabsramme for data og videnskabelig rådgivning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fællesskabsramme for data og videnskabelig rådgivning

Indsamling af oplysninger om flådernes aktivitet, fangster, fiskebestande og deres indvirkning på det marine økosystem er nødvendigt for at optimere den videnskabelige evaluering inden for fiskerisektoren. I lyset af dette fastsættes der i denne forordning en rationel og sammenhængende fællesskabsramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af disse data, som medlemsstaterne er ansvarlige for, samt for videnskabelig rådgivning.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik.

RESUMÉ

Ved den nuværende forordning fastlægges en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data inden for fiskerisektoren og for den videnskabelige rådgivning, der er nødvendig for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

Disse biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske oplysninger vedrører dels flåderne og deres aktiviteter samt fiskeriaktiviteternes indvirkning på det marine økosystem. Oplysningerne vedrører alle fiskeriaktiviteterne: erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri *, havbrugsaktiviteter og forædlingsvirksomheder for fiskeriprodukter.

Ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data

De flerårige fællesskabsprogrammer og nationale programmer udgør rammen for indsamling, forvaltning og anvendelse af dataene. De vedtages for en periode på tre år.

Kommissionen udformer fællesskabsprogrammerne med bistand fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur. På dette grundlag udarbejder medlemsstaterne nationale programmer, der omfatter:

 • flerårige stikprøveudtagelsesprogrammer, der giver mulighed for at evaluere sektoren og fiskeriaktiviteterne på grundlag af biologiske og socioøkonomiske data samt data om økosystemerne. Indsamlingen vedrører fartøjer og virksomheder inden for sektoren ved landingsstederne eller ved gennemgang af registre og økonomiske data
 • et program for dataindsamling om bord på fiskefartøjer til erhvervsfiskeri eller fritidsfiskeri, hvis dette er nødvendigt. Observationsaktiviteterne til søs gennemføres om bord på fartøjerne af videnskabsfolk eller af praktiske eller sikkerhedsmæssige hensyn af fartøjets besætning inden for rammerne af et stikprøveprogram, som de selv gennemfører
 • et program for oceanografisk forskning, der skal måle fiskeriets indvirkning på miljøet samt fiskeressourcernes omfang og fordeling;
 • et program for forvaltning og anvendelse af dataene til videnskabelige formål.

Medlemsstaterne leverer protokoller samt indsamlings- og analysemetoder for dataene i deres nationale programmer.

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med tredjelande, hvis de har farvande i samme havområde. Med henblik herpå koordinerer medlemsstaterne deres nationale programmer, navnlig gennem regionale koordineringsmøder, der arrangeres af Kommissionen med henblik på at undgå dobbeltindsamling af data.

Godkendelsen af de nationale programmer og undersøgelsen af deres gennemførelse forestås af Kommissionen. Begge er baseret på evalueringer foretaget af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (CSTEP) med hensyn til overholdelsen af reglerne og den tekniske og videnskabelige gennemførelse af de nationale programmer. Kommissionen foretager ligeledes et skøn over de tilknyttede udgifter. I tilfælde af manglende overholdelse ændrer medlemsstaterne deres nationale programmer efter anmodning fra Kommissionen.

Den Europæiske Union (EU) bidrager med 50 % af finansieringen af dataindsamlingen. Der er afsat et beløb på maksimalt 300 mio. EUR for perioden fra 2007 til 2013 inden for rammerne af Fællesskabets finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.

Kommissionen kan suspendere eller inddrive den økonomiske støtte, hvis gennemførelsen af det nationale program ikke er i overensstemmelse med de fastlagte regler, som f.eks. overholdelse af frister, kvalitetskontrol, validering og overførsel af de indsamlede data. Der gives ligeledes mulighed for en reduktion af tilskuddet i visse tilfælde, men den er proportional med graden af manglende overholdelse og overstiger ikke 25 % af de årlige udgifter til det nationale program.

Forvaltning og anvendelse af data inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

De indsamlede data lagres i sikrede nationale databaser. Medlemsstaterne kontrollerer kvaliteten af disse data, som både er primære data *, detaljerede data * og aggregerede data *, der er resultatet af behandlingen af de primære data.

Transmissionen af disse data til slutbrugerne med henblik på videnskabelige analyser er reguleret. Disse data kan også danne grundlag for diskussioner i regionale rådgivende råd inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik med henblik på udarbejdelsen af politikker og til videnskabelige publikationer fra forskere. Behandlingsmetoder for disse data kan stilles til rådighed.

Fristen for indsendelse af disse data afhænger af anvendelsesområdet, der skal specificeres i anmodningen. Medlemsstaterne kan i visse tilfælde nægte at udlevere disse data. Kommissionen kan undersøge tilfælde, hvor medlemsstaterne nægter at udlevere disse data. Hvis de ikke er begrundede, skal medlemsstaten levere dataene til slutbrugeren inden for en frist på en måned. Ved manglende overholdelse kan afvisningen føre til nedsættelse af den økonomiske støtte. Slutbrugerne kan ligeledes få begrænset eller forbudt deres adgang til data, hvis de ikke overholder visse forpligtelser.

De indsamlede data inden for rammerne af oceanografiske forskningsundersøgelser overføres til internationale videnskabelige organisationer og videnskabelige komitéer inden for de berørte regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

Støtte til videnskabelig rådgivning

De nationale eksperter tilskyndes til at deltage i møderne i de regionale fiskeriforvaltningsorganisationers og de internationale videnskabelige instanser, som Fællesskabet deltager i.

Med henblik herpå samarbejder medlemsstaterne og Kommissionen om at forbedre pålideligheden af den videnskabelige rådgivning og kvaliteten af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationers programmer og arbejdsmetoder i en åben og upartisk ånd.

Baggrund

Denne fællesskabsramme er resultatet af en omfattende høring med medlemsstaterne, de nationale videnskabelige institutter, der har til opgave at indsamle data, samt de vigtigste slutbrugere som Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Den er et led i EU's integrerede havpolitik og træder i kraft den 1. januar 2009 i stedet for den fællesskabsramme, der blev indført i 2000.

Dokumentets nøglebegreber

 • Primære data: data vedrørende fartøjer, fysiske eller juridiske personer eller individuelle stikprøver.
 • Detaljerede data: data baseret på primære data i en form, der ikke gør det muligt at identificere, hverken direkte eller indirekte, fysiske eller juridiske personer.
 • Aggregerede data: syntetiske data beregnet på grundlag af primære eller detaljerede data til brug for særlige analyser.
 • Fritidsfiskeri: ikke-erhvervsmæssigt fiskeri, hvor man udnytter de levende marine ressourcer til rekreative eller sportslige formål.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 199/2008

12.3.2008

-

EUT L 60 af 5.3.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/93/EU af 18. december 2009 om et flerårigt EF-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskeriet for perioden 2011-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 41 af 16.2.2010]. Med afgørelsen oprettes et EF-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren for en 3-årig periode. Programmet er opbygget i fire moduler og fastlægger præcisionsniveauer og prøveudtagningsdensitet. Afgørelsen træder i stedet for afgørelse 2008/949/EF pr. 1. januar 2011.

Kommissionens afgørelse 2008/949/EF af 6. november 2008 om et flerårigt fællesskabsprogram i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik [Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 23.12.2008]. Det flerårige fællesskabsprogram vedrører indsamling af oplysninger, der er behov for til støtte for videnskabelige analyser, som kræves i forbindelse med FFP, og vedrørende forvaltning og anvendelse af disse oplysninger. Programmet indeholder 4 moduler og fastlægger præcisionsniveauer og prøveudtagningsdensitet. De fire moduler er:

 • Modul for vurdering af fiskerisektoren
 • Modul for vurdering af akvakultursektorens og forarbejdningsindustrisektorens økonomiske situation
 • Modul for vurdering af fiskerisektorens konsekvenser for det marine økosystem
 • Modul for forvaltning og anvendelse af data omfattet af rammen for dataindsamling.

Seneste ajourføring: 10.09.2010

Top