Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ødelæggende fiskerimetoder i det åbne hav og beskyttelse af havøkosystemer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ødelæggende fiskerimetoder i det åbne hav og beskyttelse af havøkosystemer

Ødelægggende fiskerimetoder i det åbne hav udgør en trussel for de sårbare dyhavsøkosystemer. Kommissionen foreslår en strategi til fremme af internationale foranstaltninger, der inddrager FN, regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'erne) og de internationale konventioner om beskyttelse af sårbare dyhavsøkosystemer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 17. oktober 2007 om ødelæggende fiskerimetoder i det åbne hav og beskyttelse af sårbare dybhavsøkosystemer [KOM(2007) 604 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Kommissionen foreslår en ambitiøs strategi til beslyttelse af sårbare havøkosystemer i det åbne hav, baseret på forsigtighedsprincippet og en forudgående konsekvensanalyse. Denne strategi er dermed en opfølgning på FN's Generalforsamlings opfordring i resolution 61/05 til fordel for fiskeriforvaltning i sårbare dybhavsøkosystemer.

Ødelæggende fiskerimetoder i det åbne hav

Biodiversiteten og balancen i dybhavsøkosystemerne er truet af menneskelige aktiviteter. Dybhavsfiskerimetoder og -redskaber (bundtrawl, skrabere, bundsatte hildingsgarn, osv.) risikerer at forårsage uoprettelige skader på de sårbare marine habitater. Aktiviteter som udnyttelse af kulbrinteudvinding, udlægning af undersøiske kabler eller dumping af affald osv. udgør også en stor trussel.

Denne bedømmelse tager udgangspunkt i undersøgelser, der har påvist ødelæggelser af koralrev i det nordøstlige Atlanterhav, det vestlige Atlanterhav eller i Det Tasmanske Hav.

Disse ødelæggende aktiviteter risikerer endvidere at bringe de mål, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Johannesburg om bæredygtig udvikling (2002), i fare.

Den Europæiske Unions foranstaltninger

Den Europæiske Unions (EU) foranstaltninger bygger på anbefalingerne i FN's resolution 61/105 (EN) (ES) (FR) om beskyttelse af sårbare dyhavsøkosystemer. Denne resolution, hvis udarbejdelse Kommissionen aktivt har bidraget til, opfordrer de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO)'erne) og stater til, inden den 31. december 2008, at vedtage og gennemføre foranstaltninger i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, økosystemiske indfaldsvinkler og international ret. Foranstaltningerne fastlægger et styringssystem for bundfiskeri i det åbne hav, der er baseret på:

  • konsekvensanalyse forud for bevilling af tilladelser til fiskeriaktiviteter
  • identificering af sårbare havøkosystemer ved forbedret forskning og dataindsamling
  • lukning af områder, der er følsomme over for bundfiskeri.

Strategien forslår redskaber til realisering af disse anbefalinger og yderligere foranstaltninger.

EU skal spille en ledende rolle på globalt plan med hensyn til beskyttelse af sårbare dybhavsøkosystemer, navnlig ved at fremme den internationale debat på området. EU støtter udarbejdelsen af en rapport om de fremskridt, der er sket i bekæmpelsen af ødelæggende fiskerimetoder, som forelægges FN's Generalsekretariat i 2009. Derudover vil EU styrke sit samarbejde med FN's Organisation for Ernæring og Landbrug (FAO (EN) (ES) (FR)) med henblik på indsamling og distribution af pålidelige informationer om de foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget. Informationerne vil udgøre fundamentet for udarbejdelsen af tekniske retningslinjer for dybhavsfiskeri. Samarbejdet med konventionen for den biologiske mangfoldighed og de regionale havkonventioner vil endvidere gøre det muligt at identificere de truede marine habitater.

Der eksisterer allerede RFFO'er i de fleste åbne havområder. I disse områder er der vedtaget foranstaltninger til beskyttelse af havøkosystemer, som dog skal suppleres af en systematisk og forebyggende tilgang til forvaltningen af miljørisici. RFFO'erne kan vælge at anvende strengere regler for at højne beskyttelsesniveauet mod skader forårsaget af fiskeriaktiviteter.

Forud for oprettelsen af en RFFO kan staterne iværksætte midlertidige foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af de områder, der er berørt af dybhavsfiskeri. EU støtter denne tilgang inden for rammerne af de igangværende forhandlinger med henblik på oprettelsen af en ny RFFO i det sydlige Stillehav. EU forpligter sig til at deltage i udarbejdelsen af midlertidige foranstaltninger i Det Indiske Ocean med henblik på indgåelse af en fiskeriaftale i 2008 og til at gennemføre dem i EU-retten. I de områder, hvor der endnu ikke er oprettet en RFFO, opfordrer EU til, at der indledes forhandlinger mellem de interesserede parter med henblik på oprettelsen af sådanne forvaltningsorganisationer.

Fiskeriaktiviteter, der udøves af EU-fartøjer i åbne havområder, der endnu ikke forvaltes af en RFFO, bør forvaltes i overensstemmelse med den forordning, der er vedlagt denne meddelelse (se Tilhørende dokumenter). Denne forordning vedtages efter planen i 2008 og iværksætter FN's anbefalinger for EU-fartøjer. Den fastlægger, at EU-fartøjer skal have en speciel fiskeritilladelse til dybhavsfiskeri i de ikke-forvaltede havområder og at en sådan udelukkende udstedes efter en forudgående konsekvensanalyse. En konsekvensanalyse undersøger, på baggrund af detaljerede handlingsplaner, den risiko for ødelæggende virkninger på sårbare havøkosystemer, som de omtalte fiskerimetoder indebærer. Forordningen fastlægger endvidere krav til opfølgning og kontrol, f.eks. observatører om bord på fartøjerne og bestemmelser om sattelitstyret fartøjsoveråvning (FOS). Forordningen anbefaler, som supplerende krav, at der fastsættes en 1000 m dybdegrænse for fiskeri med bundredskaber. De fartøjer, der har en fiskeritilladelse, skal endvidere indberette oplysninger til de kompetente myndigheder om de områder med sårbare havøkosystemer, som de måtte opdage i forbindelse med deres aktiviteter, så der i givet fald kan træffes foranstaltninger til deres beskyttelse.

Kontekst

Johannesburgerklæringen sætter problemet vedrørende ødelæggende fiskerimetoder ind i en global sammenhæng. Fiskeri bør ikke længere være et isoleret spørgsmål, med derimod indgå i en bredere forståelse af verdenshavenes bæredygtighed, også de åbne havområder. Det er desuden denne tilgang, der danner udgangspunkt for Kommissionens seneste forslag til enintegreret havpolitik. EU er fast besluttet på at følge de princippper, der omtales i FN's resolution 61/105 om bæredygtige fiskerimetoder vedtaget i december 2006.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 734/2008  af 15. juli 2008 om beskyttelse af sårbare marine økosystemer i det åbne hav mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger [Den Europæiske Unions Tidende L 201 af 30.07.2008].

Seneste ajourføring: 27.10.2011

Top