Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for en integreret havpolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan for en integreret havpolitik

Kommissionen lægger op til en integreret havpolitik til bevarelse havenes ressourcer, der går på tværs af de forskellige sektorer og, omfatter alle aspekter i vores forhold til havene. I meddelelsen opstilles de styringsmæssige rammer, mål og redskaber, som Kommissionen foreslår med udganspunkt i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse og i Göteborgdagsordenen for bæredygtighed.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. oktober 2007 om en integreret EU-havpolitik [KOM(2007) 575 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Udarbejdelsen af en integreret havpolitik kræver veldefinerede styringsmæssige rammer: Kommissionen har nedsat en havpolitikgruppe, der har til opgave at analysere og koordinere samspillet mellem de sektorrelaterede politikker. Kommission har endvidere søgt hjælp hos EU-agenturer med havrelaterede funktioner med henblik på udarbejdelse af nye politikker. En sådan politikudformning kræver desuden en inddragelse af civilsamfundet, alle interesserede parter og globale konsekvensanalyser.

Mål

Det primære mål for en integreret EU-havpolitik er en optimal bæredygtig anvendelse af havene, der samtidig skal skabe vækstmuligheder for havrelaterede sektorer og kystområder. For at sikre konkurrencedygtighed, sektorens sikkerhed og sundhed, forpligter Kommissionen sig til:

 • at udforme en strategi for at imødegå klimaforandringernes konsekvenser for kystområderne
 • at forbedre de havrelaterede erhvervskvalifikationer og undersøgelser med henblik på bedre og bredere karrieremuligheder inden for denne sektor
 • at skabe et europæisk søtransportområde uden administrative barrierer eller toldskranker samt at udarbejde en omfattende søtransportstrategi for 2008-2018 for at gøre søtransporten i Europa mere effektiv og sikre dens konkurrencedygtighed
 • at udstede retningslinjer om anvendelsen af EU's relevante miljølovgivning på havneudviklingen og at foreslå en ny havnepolitik, hvor der tages hensyn til havnenes mange funktioner
 • at tilskynde til tværsektoriel klyngedannelse og at fremme den teknologiske innovation inden for skibsbygning og energi for at sikre den økonomiske konkurrencedygtighed uden at forårsage miljøødelæggelser
 • at støtte den internationale indsats for at mindske skibenes luftforurening og udledning af drivhusgasser
 • at iværksætte en indsats for at eliminere udsmid, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt andre ødelæggende fiskerimetoder.

Et andet centralt mål er opbygningen af et videns- og innovationsbaseret grundlag for havpolitikken. Videnskab, teknologi og forskning bidrager til en bedre forståelse af de menneskelige aktiviteters konsekvenser for havsystemerne og finder løsninger til at imødegå miljøødelæggelser og klimaforandringens virkninger. Europa-Kommissionen planlægger.

 • at fremlægge en omfattende europæisk strategi for havforskning
 • at øge kendskabet til maritime anliggender under det 7. forskningsrammeprogram
 • at støtte oprettelsen af et europæisk partnerskab for havvidenskab med henblik på en samordnet dialog mellem forskningssektoren, erhvervslivet og beslutningstagere.

En integreret havpolitik sigter ligeledes mod en optimering af livskvaliteten i kystområderne, hos regionerne og øerne i EU's yderste periferi, i samspil med økonomisk udvikling og miljøansvar. Kommissionen sigter derfor primært mod:

 • at fremme kystturismen
 • at udforme en database med oplysninger om disponible EU-midler til havrelaterede projekter og kystområder
 • at uarbejde en EU-strategi for katastrofeforebyggelse i kystområderne
 • at fremme udviklingen af det maritime potentiale hos regionerne og øerne i EU's yderste periferi.

EU vil i øvrigt fremme Europas førerposition i internationale maritime anliggender. En integreret havpolitik vil gøre det muligt at forbedre den internationale styring af maritime anliggender samt at realisere EU’s prioriteringerne inden for området, hvilket er yderst vigtigt, i betragtning af den maritime sektors globale problemer. Kommissionen søger derfor navnlig at fremme:

 • et samarbejde om maritime anliggender som led i udvidelsespolitikken, den europæiske naboskabspolitik og den nordlige dimension samt en struktureret dialog med de vigtigste partnere. Det er af afgørende betydning, at partnerne håndhæver de internationale aftaler:
 • det er op til medlemsstaterne at ratificere og anvende de relevante redskaber.

Den integrerede havpolitiks sidste mål indebærer en synliggørelse af den maritime sektor i Europa og en forbedring af de maritime aktiviteters og søfartserhvervenes image. Kommissionen forslår konkrete foranstaltninger og redskaber til realisering af disse mål, f.eks.

 • at lancere pædagogiske undervisningsværktøjer (et europæisk atlas over havene) som middel til at sætte fokus på vores fælles maritime kultur- og naturarv
 • hvert år, fra 2008, at afholde en havets dag i Europa.

Redskaber

Følgende tre redskaber er særligt vigtige for den fælles udarbejdelse af havpolitikkerne:

 • et europæiske netværk for farvandsovervågning til fremme af en sikker anvendelse af havene og til sikring af Europas søgrænser, da disse udfordringer er af tværnational karakter. Kommissionen agter især at fremme samarbejdet mellem kystvagter og relevante organer samt at tage initiativ til et overvågningssystem med en højere grad af interoperabilitet
 • integreret kystforvaltning (til lands og vands) til fremme af den fysiske planlægning på det maritime område. Selvom det er medlemsstaterne, der på dette område har beslutningskompetence er forpligtelser på europæiske plan yderst vigtige. Kommissionen foreslår en køreplan i 2008 for at lette udviklingen af dette redskab
 • en omfattende og let tilgængelig kilde til data og informationer om naturlige og menneskelige aktiviteter på havene for at lette strategisk beslutningstagning vedrørende havpolitik. Der vil blive taget initiativ til et europæisk havobservations- og datanetværk og til en multidimensionel kortlægning af medlemsstaternes farvande.

Kontekst

Denne meddelelse er en opfølgning på den høring, der indledtes med Grønbogen om en fremtidig havpolitik for EU, på grundlag af hvilken Det Europæiske Råd på mødet i juni 2007 anmodede Kommissionen om at udarbejde en handlingsplan.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 29. oktober 2010 om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik [KOM(2010) 494 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Forslaget etablerer et program, der skal støtte de planlagte tiltag til gennemførelse og videreudvikling af EU’s integrerede havpolitik. Det skal sikre videreførelsen af de forberedende aktioner og pilotprojekter med tiltag, der lanceres fra januar 2011 til december 2013. Programmet skal tilvejebringe de finansielle ressourcer til at opnå de målsætninger og prioriteter, der er fastlagt i handlingsplanen vedtaget i 2007.

Fælles beslutningsprocedure (COD/2010/0257)

Meddelelse fra Kommissionen af 8. oktober 2010: Viden om havene 2020: havdata og havobservation med henblik på intelligent og bæredygtig vækst [KOM(2010) 461 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Meddelelsen beskriver en handlingsplan, der udgør et af de tre tværgående instrumenter, der er beskrevet i EU’s integrerede havpolitik. Handlingsplanen opstiller tre mål, nemlig at tilvejebringe en sikrere viden om havene, at reducere driftsomkostningerne og fristerne for dem, der anvender havdata, og at skabe øget konkurrence blandt dem, der anvender havdata.

Meddelelse fra Kommissionen af 15. oktober 2009: Integrering af havovervågningen: En fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område [KOM(2009) 538 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Meddelelsen beskriver det andet tværgående instrument, der er beskrevet i EU’s integrerede havpolitik. Den beskriver de vejledende principper for udvikling af en fælles ramme for informationsudveksling for EU’s maritime område og at igangsætte en proces mod etablering af en sådan ramme. Til dette formål bør koordineringen og sammenhængen mellem Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de samtalepartnere, som den europæiske forsvarssektor måtte udpege til dette formål, styrkes.

Meddelelse fra Kommissionen af 25. november 2008: Køreplan for maritim fysisk planlægning: Opstilling af fælles principper i EU [KOM(2008) 791 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Maritim fysisk planlægning (MFP) er et centralt instrument for den integrerede havpolitik. Den hjælper de interesserede parter med at samordne deres foranstaltninger og optimerer anvendelsen af havarealerne og havmiljøet. Denne meddelelse fastlægger en række centrale principper for MFP på baggrund af den eksisterende praksis og lovgivning. Principperne skal gennem debat tilskynde til udvikling af en fælles tilgang til maritim fysisk planlægning.

Beretning fra Kommissionen af 15. oktober 2009 – Statusrapport om EU’s integrerede havpolitik [KOM(2009) 540 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen gør status på gennemførelsen af den integrerede EU-havpolitik (IMP) siden vedtagelsen af Kommissionens meddelelse i 2007 og fastlægger seks strategiske områder for den videre indsats:

 • Integreret havforvaltning: EU-institutionerne, medlemsstaterne og kystregionerne skal etablere effektive integrerede strukturer til tværsektorielt samarbejde og inddragelse af interesseparterne i udformningen af havpolitikken. Strukturerne skal gøre det muligt at udnytte synergi mellem sektorpolitikker, der har indflydelse på maritime anliggender. I videst muligt omfang skal isolerede sektorpolitikker modarbejdes.
 • Udvikling af tværgående indsatsredskaber såsom maritim fysisk planlægning, omfattende vidensbaser og databaser om havmiljøet og integreret havovervågning. Instrumenterne kan fremme vigtige økonomiske investeringer og forbedre forvaltningen af de europæiske havområder.
 • Fastlæggelse af grænserne for bæredygtigheden af de menneskelige aktiviteter: inden for rammerne af havstrategi-rammedirektivet skal grænserne tage højde for den effekt, som udviklingen af de maritime aktiviteter har på havmiljøerne.
 • Havområdestrategier: de er nøglen til en vellykket gennemførelse af IMP. Politikkens prioriteter og redskaber kan tilpasses de specifikke geografiske, økonomiske og politiske forhold i hver enkelt større havregion.
 • Styrkelse af IMP’s internationale dimension: Europa må gå forrest for at forbedre den globale havforvaltning, som det er tilfældet, når det drejer sig om piratvirksomhed eller ødelæggende fangstmetoder.
 • bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse og innovation: EU skal fastlægge sammenhængende og globale økonomiske prioritetetsområder for at fremme udviklingen af søtransport i Unionen, stimulere investering, fremme projektet til renere skibe, fremme energiproduktion fra havet, etc. EU skal endvidere sikre, at der fuldt ud tages hensyn til hav- og kystområder i debatten om den territoriale samhørighed.

Kommissionen har til hensigt at udarbejde et dokument vedrørende den yderligere udvikling af de seks strategiområder i løbet af 2010.

Seneste ajourføring: 03.12.2010

Top