Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reduktion af udsmid og uønskede bifangster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reduktion af udsmid og uønskede bifangster

Kommissionen har til hensigt at udarbejde en politik, der på længere sigt skal reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid i europæisk fiskeri. Det drejer sig om et markant holdningsskift, hvor man vil søge at finde løsninger, adfærd, teknologi og redskaber, der er økonomisk og praktisk gennemførlige og vil levere de ønskede resultater.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 28. marts 2007 - En politik, der skal reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid i europæisk fiskeri [KOM(2007) 136 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Bifangster * og udsmid * er et alvorligt problem for det europæiske fiskeri. Udsmid af marine organismer i havet praktiseres især af to grunde:

Den første er økonomisk: Der er store forskelle i priserne på fisk, afhængig af deres størrelse og kvalitet men også for de forskellige arter. Der er derfor et stærkt økonomisk incitament til at praktisere udsmid, da fiskerne er nødt til at reservere opbevaringspladsen på deres skibe til de organismer, der har en høj markedsværdi.

For det andet praktiseres udsmid på grund af visse bestemmelser, der gælder i fiskerisektoren: nemlig mindstelandingsmål og samlede tilladte fangstmængder (TAC).

Udsmidets omfang

Ifølge Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) udgjorde udsmid af bifangster mellem 20 og 60 % af fangstmængderne i perioden 2003-2005, afhængig af de forskellige have, fiskerier og fiskefartøjer.

Konsekvenserne af udsmid

Bifangster og udsmid heraf har flere alvorlige følger:

 • spild af samfundsressourcer
 • færre fiskerimuligheder i fremtiden, hvis det drejer sig om fangst af ungfisk
 • umiddelbar reduktion af bestandens gydebiomasse ved fangst af kønsmodne individer
 • negative indvirkninger på det marine økosystem og biodiversiteten.

I de fleste tilfælde er de fisk eller krebsdyr, der udsmides i havet, enten allerede døde eller har meget få chancer for at overleve.

Instrumenter og foranstaltninger

For at reducere uønskede bifangster og gradvis eliminere udsmid i europæisk fiskeri må man kombinere flere instrumenter og foranstaltninger, der skal tilpasses til hvert enkelt type fiskeri. Et forbud mod udsmidning vil medføre en resultatorienteret forvaltning, som vil ansvarliggøre fiskerne. Men der bør også tages hensyn til den praktiske og økonomiske virkelighed i de enkelte fiskerier. Den nye politik kan fremmes ved følgende midler:

 • tilskyndelse til at forbedre fiskeredskabernes selektivitet
 • realtidslukning af områder, hvor der er størst risiko for uønskede bifangster
 • kvotefleksibilitet
 • afgifter på og konfiskering af uønskede bifangster
 • præferenceadgang til fiskerier på basis af dokumenteret lave bifangster
 • informationssystemer, der kan oplyse flåderne om områder med høj risiko for uønskede bifangster.

Samtidig vil de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer spille en vigtig rolle ved indførelsen af supplerende foranstaltninger til at eliminere udsmid. Foranstaltningerne vil eventuelt kunne støttes via Den Europæiske Fiskerifond.

Kontrol

På trods af de åbenlyse vanskeligheder, der er forbundet med at håndhæve et forbud mod udsmidning og helt eliminere ulovligt udsmid, er det yderst vigtigt for Kommissionen, at reglerne håndhæves og gennemføres effektivt.

Observatørordninger kommer derfor til at spille en stor rolle og bør indgå i en samlet håndhævelsesordning, der vil omfatte:

 • en detaljeret analyse af fangst- og landingsdata
 • anvendelse af elektroniske logbøger, der muliggør realtidsregistrering af fangstsammensætningen
 • overvågning og kontrol af fiskeredskaber
 • inddragelse af og samarbejde mellem de berørte aktører.

Fangster, der landes, men ikke må sælges, skal desuden overvåges nøje, så det sikres, at fiskerfartøjerne ikke får ulovlige indtægter. Data fra alle flåder skal løbende indsamles og analyseres, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis reglerne ikke overholdes.

Socioøkonomiske virkninger

Generelt risikerer gennemførelsen af disse foranstaltninger på kort sigt at medføre nettoomkostningsstigninger og indkomsttab. Lukningen af visse fiskepladser kan også indebære, at fartøjer skal skifte fiskeplads eller sejle længere for at fiske.

længere sigt vil der dog være mange økonomiske fordele i form af større og sundere bestande.

Kontekst

Meddelelsen betragter problemet med udsmid i havet som en prioritet og skitserer, hvordan man kan reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid. Fra 2008 vil der blive udarbejdet forordninger, der vil omfatte alle EU-fiskerier.

Dokumentets nøglebegreber

 • Bifangster: utilsigtet fangst af arter, der ikke er målarter eller ikke opfylder visse kriterier, som f.eks. havpattedyr, havfugle, havskildpadder eller andre marine organismer.
 • Udsmid: den del af den samlede mængde fanget organisk animalsk materiale, der af en eller anden grund smides væk eller dumpes i havet. Det omfatter ikke vegetabilsk materiale og affald efter høst såsom indvolde. De udsmidte dyr kan være døde eller levende.

Seneste ajourføring: 18.10.2011

Top