Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
"De minimis-støtte" i fiskerisektoren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

"De minimis-støtte" i fiskerisektoren

Denne forordning erstatter de regler for de minimis-støtte i fiskerisektoren, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1860/2004 om de minimis-reglerne i landbrugs- og fiskerisektoren.

DOKUMENT

Forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004.

RESUMÉ

I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er alle former for statsstøtte, bortset fra undtagelser med hjemmel i traktaten, uforenelige med Fællesskabet, fordi de kan fordreje konkurrencevilkårene.

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 994/98 fastsætter, at Kommissionen kan beslutte, at visse former for støtte ikke opfylder alle kriterierne i traktatens artikel 87. Dette indebærer, at det ikke er nødvendigt at underrette Kommissionen om de pågældende foranstaltninger.

På linje med den generelle de minimis-forordning (forordning (EF) nr. 69/2001), som Kommissionen vedtog i 2001 for samtlige økonomiske sektorer med undtagelse af transport, landbrug og fiskeri, vedtog den i 2004 en fælles de minimis-forordning for landbrug og fiskeri (forordning (EF) nr. 1860/2004) og den har nu vedtaget en specifik forordning for fiskerisektoren.

De minimis-loftet

De minimis-loftet for fiskerisektoren er fastsat til 30 000 EUR pr. støttemodtager og pr. periode på tre år. Det samlede støttebeløb til alle virksomheder i fiskerisektoren må dog ikke overstige 2,5 % af værdien af den årlige produktion i sektoren.

Anvendelsesområde

De minimis-støtte bør være gennemsigtig, dvs. at støttens subventionsækvivalent skal kunne forudberegnes nøjagtigt, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering. Støtte i form af kapitaltilførsler eller risikokapitalordninger er derfor ikke gennemsigtig, hvis den tilførte kapital overstiger de minimis-loftet.

Forordningen gælder for alle virksomheder, der er beskæftiget med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer.

Forordningen gælder ikke for:

  • støtte, der fastsættes ud fra prisen for eller mængden af de produkter, der bringes på markedet
  • støtte til eksportrelaterede aktiviteter
  • støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter frem for importerede
  • støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder
  • støtte til udvidelse af et fartøjs fiskerikapacitet bortset fra støtte til modernisering over hoveddækket
  • støtte til køb eller bygning af fiskerfartøjer
  • støtte til kriseramte virksomheder.

Tilsyn

Medlemsstater, der yder de minimis-støtte, skal føre strengt tilsyn med støtten.

Medlemsstaten skal give virksomheden skriftlig meddelelse om støttebeløbet og skal, inden støtten tildeles, indhente en erklæring fra virksomheden om al anden de minimis-støtte, som den har modtaget i det indeværende og i de to foregående skatteår.

Hvis medlemsstaten har oprettet et centralt register over al de minimis-støtte i fiskerisektoren, som indeholder alle de nødvendige oplysninger, finder ovennævnte betingelser dog ikke anvendelse. Det pågældende register skal omfatte en periode på tre skatteår.

Medlemsstaten yder kun støtte til virksomheder, hvor den samlede de minimis-støtte ikke kommer til at overskride loftet for den pågældende skatteperiode.

Medlemsstaterne samler og registrerer alle oplysninger, som gør det muligt for Kommissionen at fastslå, om betingelserne i forordningen er opfyldt. Oplysningerne opbevares i mindst 10 skatteår og udleveres til Kommissionen på dens skriftlige anmodning.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 875/2007

1.8.2007 - 31.12.2013

-

EUT L 193 af 25.7.2007

Seneste ajourføring: 22.01.2008

Top