Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bedre forvaltning af fiskeriet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Bedre forvaltning af fiskeriet

I meddelelsen foreslås der en række væsentlige ændringer i, hvordan Rådets årlige forordning om fiskerimulighederne bliver til. Hensigten er, at de implicerede parter inddrages mere i alle stadier fra udarbejdelsen til gennemførelsen af politikken.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. maj 2006 - Forbedret samråd om EF's fiskeriforvaltning [KOM(2006) 246 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen ønsker at ændre tidsplanen for forvaltningen af fiskerimulighederne. Ændringerne består i, at samråd skal finde sted tidligere, så man opnår en bedre forvaltning.

Det rådgivnings- og forvaltningssystem, der generelt anvendes i EF's fiskeriforvaltning, blev tilrettelagt samtidig med den fælles fiskeripolitik i begyndelsen af 1980'erne.

Rådets forordning om TAC'er og kvoter for medlemsstaterne vedtages på baggrund af et forslag fra Kommissionen. Hidtil har Kommissionen fremlagt sit forslag meget sent på året, så de nyeste videnskabelige og tekniske data er til rådighed, når fiskerimulighederne fastsættes. Med en sådan tidsplan er der meget kort tid til rådighed til samråd med de implicerede.

Nuværende procedure

Beslutningen om fiskeriforvaltningen følger en sådan tidsplan, at der hvert år fastsættes fiskerimuligheder for medlemsstaterne og alle implicerede parter. For de fleste bundarters vedkommende (dvs. de såkaldte demersale bestande) ser tidsplanen sådan ud:

 • I september afsluttes de sidste undersøgelser, og dataene analyseres om bord på forskningsskibene.
 • I oktober forelægges forskningsresultaterne for Den Rådgivende Komité for Forvaltning af Fiskeriet under Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES (es de en fr)), der fremsætter henstillinger til EF, Norge, Island og Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC).
 • I november analyserer Kommissionen den videnskabelige rådgivning og rådfører sig samtidig med Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF (es de en fr)) og de implicerede, og der forhandles med Norge og andre kyststater om de fælles bestande.
 • I december fremlægger Kommissionen sit forslag til forordning om fastsættelse af fiskerimuligheder, som dernæst vedtages af Rådet.

Faktisk er der kun ganske kort tid til rådighed til effektivt og konstruktivt samråd med fiskerisektoren, men det er muligt at forberede forvaltningsbeslutningerne bedre og holde bredere samråd.

Optimal udnyttelse af fangstreglerne

Efter Kommissionens opfattelse kan beslutningerne om forvaltning af fiskeriet forberedes bedre, hvis der benyttes en forvaltningsmetode, der bygger på "fangstregler". Reglerne er bestemmende for, hvilke TAC-beslutninger der træffes.

I fangstreglerne indgår bl.a.:

 • regler for TAC-udsving fra år til år
 • regler for nedbringelse af fiskeridødelighed til et bæredygtigt niveau
 • justering af fiskeriindsatsen (havdage) i tråd med fiskeridødeligheden (den andel, som de fisk, der fanges i løbet af et år, udgør af den samlede mængde fisk i havet).

Ideelt set vil sådanne fangstregler blive vedtaget som rådsforordninger, der ajourføres mindre hyppigt. De skal gælde for de vigtigste fiskerier og de bestande, den fælles fiskeripolitik omfatter. På den måde vil der blive bedre tid til at rådføre sig med de implicerede parter om forvaltningsprincipperne, mens ICES og STECF arbejder på at justere deres videnskabelige skøn over, nøjagtig hvor store mængder fisk der er til rådighed.

For de bestande, der ikke er vedtaget langsigtede mål for, kan Kommissionen i april fremlægge sine planer for fastsættelse af TAC'er det følgende år. På grundlag af tendenserne i den videnskabelige rådgivning året før skal denne politikerklæring rumme følgende:

 • en forpligtelse til gradvis at bringe bestandene op på det ideelle niveau for, at de kan udnyttes bæredygtigt, samtidig med at de giver højt udbytte
 • TAC'er og fiskeriindsats for det følgende år, som fastsættes efter reglerne i genopretningsplaner eller eksisterende langsigtede forvaltningsplaner eller efter princippet om, at fiskeridødeligheden ikke må øges for bestande, hvor dødeligheden overstiger det niveau, der vil give højt udbytte på lang sigt
 • ensartet behandling af bestande, der er på samme udnyttelses- eller nedfiskningsniveau
 • regler for TAC'ernes udsving, idet det dog i særlige situationer kan være nødvendigt med større ændringer for specifikke bestande.

Med udgangspunkt i denne politikerklæring rådfører Kommissionen sig dernæst med medlemsstaterne og de regionale rådgivende råd (es de en fr) i løbet af sommeren. De implicerede parter vil strategisk deltage i drøftelserne af fiskeriet, inden Rådet i oktober kommenterer den strategi, Kommissionen har foreslået.

Den nye tidsplan

Denne nye tilgang kræver, at tidsplanen for fiskeriforvaltningsbeslutningerne ændres.

Kommissionen har allerede rådført sig med ICES og STECF om tidsplanen for aflevering af de videnskabelige udtalelser og spurgt, om det fra 2007 er muligt at få udtalelserne lidt tidligere på året. En fremskyndelse af de videnskabelige udtalelser medfører i nogle tilfælde, at prognoserne bliver mindre præcise, men det er efter Kommissionens opfattelse en acceptabel følgevirkning.

I den nye tidsplan for beslutningerne foreslår Kommissionen at gå frem i to trin, nemlig at se på bestandene af de fisk, som der foreligger videnskabelig rådgivning om i juni, og på de bestande, der er meget afhængige af den årlige rekruttering, dvs. den mængde ungfisk, der er kommet til den pågældende bestand, samt arter, der er kommercielt meget attraktive og biologisk sårbare. Der foreslås følgende tidsplan:

 • Første etape ligger fra juni til oktober. ICES og STECF leverer den videnskabelige rådgivning for nogle af bestandene, de såkaldte "juni-bestande". Efter at have forhandlet med de regionale rådgivende råd forelægger Kommissionen i begyndelsen af september sit forslag til forordning om fiskerimulighederne for "juni-bestandene". Rådet vedtager TAC'erne for "juni-bestandene" i oktober.
 • Anden etape løber fra oktober til december. Her er der ingen større ændringer i tidsplanen i forhold til tidligere. ICES forelægger sin rådgivning om efteråret (fra 2007 måske allerede i september) for de såkaldte "oktober-bestande", der er stærkt afhængige af den årlige rekruttering. Kommissionen forelægger i november sit forslag, som ikke indeholder nogen overraskelser for de implicerede. Der har nemlig allerede tidligere på året været samråd med fiskerisektoren med udgangspunkt i Kommissionens principerklæring om disse bestande, der ikke er vedtaget langsigtede mål for. Til slut vedtager Rådet i december en forordning om fiskerimulighederne for "oktober-bestandene".

De nuværende EF-regler på området vil blive taget op til fornyet overvejelse som led i revisionen af genopretningsplanen for torsk. Derfor mener Kommissionen, at man bør vente indtil 2007 med at fremlægge forslag til en ny forordning om netop disse regler.

Seneste ajourføring: 14.02.2008

Top