Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af hvaler, delfiner og marsvin mod utilsigtede fangster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af hvaler, delfiner og marsvin mod utilsigtede fangster

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 812/2004 — foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den indfører foranstaltninger til at reducere fiskerfartøjers antal af utilsigtede fangster (kendt som bifangster) af hvaler, delfiner og marsvin (en gruppe af marine pattedyr kendt som hvaler).

HOVEDPUNKTER

Forordningen introducerer:

 • tekniske foranstaltninger vedrørende drivgarn (et fiskenet, der hænges op vertikalt, så fiskene fanges i det ved hjælp af deres gæller) og trawlnet (et fiskenet) på specifikke områder (anført i forordningens bilag I og III)
 • en tilsynsordning om bord på fiskerfartøjerne for at indhente oplysninger om bifangster af hvaler i »risikofyldt fiskeri«* (se bilag III).

Akustiske alarmer

 • Der er udviklet forskellige typer af akustiske alarmer. Disse anordninger (ofte kendt som »pingere«) udsender signaler, der er udviklet til at holde hvaler på afstand af fiskeriudstyr.
 • Alle fiskerfartøjer på mindst 12 meter, der fisker i de bestemte områder i en bestemt fiskeriperiode, skal anvende disse anordninger.
 • Førere af fiskerfartøjer skal sikre, at anordningerne er fuldt funktionsdygtige, når redskaberne sættes.
 • Landene i Den Europæiske Union (EU) skal overvåge og vurdere virkningerne af anvendelsen af anordningerne over tid.
 • Anordningernes tekniske specifikationer (f.eks. signal) og betingelser for anvendelsen af dem (dvs. den maksimale afstand mellem anordningerne på nettene) er angivet i forordningens bilag II.
 • EU-landene kan undtagelsesvist og i maksimalt to år give tilladelse til anordninger, der ikke opfylder specifikationerne eller betingelserne for anvendelse, forudsat at brugen er tilstrækkeligt dokumenteret.

Overvågningsordning for utilsigtede fangster

 • EU-landene skal udvikle og gennemføre overvågningsordninger for utilsigtede fangster af hvaler af fiskerfartøjer, der fører deres flag. Formålet med øvelsen er at indhente repræsentative data om fiskerierne opført i bilag III.
 • For fartøjer med en længde på under 15 meter indsamles data ved hjælp af undersøgelser eller pilotprojekter.
 • For fartøjer med en længde på 15 meter eller derover foretages overvågningen af ombordværende observatører.
 • Med hensyn til observatørerne fastlægger lovgivningen:
  • deres kvalifikationer (f.eks. relevant erfaring med hvalarter og fiskerimetoder)
  • deres evne til at udføre visse elementære videnskabelige opgaver osv.
  • deres opgaver (overvågning af utilsigtede fangster og indsamling af de data, der er nødvendige for at kunne foretage en ekstrapolering af de observerede bifangster på hele det pågældende fiskeri)
  • indholdet af rapporten, som observatørerne skal sende om de data, de har indsamlet, deres observationer og vigtigste forhold.

Årsberetninger

 • EU-landene skal hvert år sende en årsberetning til Europa-Kommissionen. Beretningen skal:
  • indeholde skøn over de samlede utilsigtede fangster af hvaler i hvert af de pågældende fiskerier
  • indeholde en vurdering af observatørrapporternes konklusioner og alle andre relevante oplysninger, herunder al forskning, der er foretaget med henblik på at nedbringe de utilsigtede fangster af hvaler i fiskeriet.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juli 2004.

BAGGRUND

Hvaler, delfiner og marsvin er alle beskyttet under EU’s habitatdirektiv, der kræver, at EU-landene iværksætter overvågning af disse arters bevaringsstatus. EU har derfor iværksat specifikke tiltag til at sikre, at virkningen af fiskeriaktiviteter bliver minimeret.

* VIGTIGE BEGREBER

»risikofyldt« fiskeri: I forbindelse med dette resumé er det fiskeri, hvor der er særlig stor risiko for hvalbestanden på grund af fiskeriet.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12-31).

Se corrigendum.

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 812/2004 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1-12).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 04.10.2016

Top