Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-fiskerikontrolagenturet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-fiskerikontrolagenturet

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et europæisk fiskerikontrolagentur og om indførelse af en kontrolordning for fiskeri

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter EU-fiskerikontrolagenturet (EFCA), som før 2012 hed EF-fiskerikontrolagenturet.

EU-fiskerikontrolagenturet har til formål at:

 • organisere operativ koordinering af EU-landenes kontrol- og inspektionsaktiviteter angående fiskeri
 • hjælpe dem med at anvende reglerne i den fælles fiskeripolitik.

HOVEDPUNKTER

EU-fiskerikontrolagenturets mission og opgaver er som følger.

 • At koordinere:
 • At bistå EU-landene:
  • med at indberette oplysninger om fiskeri og kontrol og inspektion til Europa-Kommissionen og andre interesserede parter
  • med at opfylde deres forpligtelser i henhold til bestemmelserne i fiskeripolitikken.
 • At bistå EU-landene og Kommissionen:
  • med at harmonisere anvendelsen af fiskeripolitikken i hele EU
  • med forhold til ikke-EU-lande angående fiskeriaftaler.
 • At bidrage til:
  • forskning i og udvikling af kontrol- og inspektionsteknikker
  • uddannelse af inspektører og udveksling af erfaringer mellem EU-landene.

Organisation

EU-fiskerikontrolagenturet, som har sæde i Vigo, Spanien, består af:

 • en administrerende direktør, som udnævnes for en periode på fem år
 • et rådgivende udvalg, som bistår den administrerende direktør
 • en bestyrelse (bestående af en repræsentant fra hvert EU-land og seks repræsentanter for Kommissionen), som blandt andet udnævner den administrerende direktør.

Bestyrelsen foretager også en uafhængig ekstern evaluering af EU-fiskerikontrolagenturets effektivitet hvert femte år.

Operativ koordinering

EU-fiskerikontrolagenturet koordinerer aktiviteter både på land og i EU’s og internationale farvande. Dette gøres ved hjælp af fælles ressourceanvendelsesplaner, som udarbejdes af EU-fiskerikontrolagenturet i samråd med EU-landene.

Den administrerende direktør sender udkastet til den fælles ressourceanvendelsesplan til det pågældende EU-land og til Kommissionen. Medmindre der er indgivet indvendinger mod planen inden 15 arbejdsdage, vedtages planen (og den sendes til Kommissionen med henblik på at få indarbejdet de nødvendige ændringer, hvis der indgives indvendinger).

Ressourceanvendelsesplanerne:

 • implementerer referencepunkter for kontrol og inspektion og procedurer
 • tilrettelægger anvendelse af nationale ressourcer
 • definerer de omstændigheder, hvorunder et EU-land må bevæge sig ind i et andet EU-lands farvande.

Hvert år vurderes det, om de enkelte fælles ressourceanvendelsesplaner er effektive.

EU-fiskerikontrolagenturets koordineringscenter leverer monitorerings-, overvågnings- og kommunikationsværktøjer.

Andre hovedpunkter

 • EU-fiskerikontrolagenturet kan anskaffe, leje eller chartre det nødvendige udstyr til gennemførelse af de fælles ressourceanvendelsesplaner og kontrol- og inspektionsprogrammer.
 • Udover de personer, som EU-landene stiller til rådighed til kontrol- og inspektionsprogrammerne, kan EU-fiskerikontrolagenturets personale udpeges som EU-inspektører i internationale farvande.
 • EU-fiskerikontrolagenturet kan oprette en nødenhed, som kan indsamle og evaluere oplysninger og kortlægge muligheder som understøttelse af den fælles fiskeripolitik, hvis denne udsættes for en alvorlig risiko, som ikke kan forhindres med eksisterende midler.
 • EU-fiskerikontrolagenturet bidrager til gennemførelsen af EU’s integrerede havpolitik.
 • EU-fiskerikontrolagenturet finansieres fra tre kilder:
  • EU’s budget
  • betalinger for tjenesteydelser, som leveres til EU-landene
  • indtægter fra publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser.
 • EU-fiskerikontrolagenturet er involveret i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter under Horisont 2020 inden for farvandsovervågnings- og jordobservationsteknikker.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 10. juni 2005.

BAGGRUND

I kølvandet på reformen af den fælles fiskeripolitik i 2002 blev harmoniserede betingelser for gennemførelse af bestemmelserne en vigtig del af politikken. Oprettelsen af en permanent struktur for at sikre koordinering af inspektion og kontrol i fiskerisektoren var nødvendig. EF-fiskerikontrolagenturet (senere EU-fiskerikontrolagenturet) udsprang af dette behov.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1-14)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 768/2005 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.01.2016

Top